Förberedelsematerial inför
Vi Vill Växa - seminariet

kyrkokonferensen 2009

Inför Vi Vill Växa – gruppens seminarium på kyrkokonferensen, fredagen den 22 maj kl 11.30-12.30 rekommenderar vi att ni som seminariedeltagare tar del av följande förberedelsematerial:


Bakgrund, syfte och mål

Vi Vill Växa startade i september 2007 efter beslut i kyrkostyrelsen, SMU-styrelsen och kyrkokonferensen samma år.

Processen är ett uttryck för en längtan i det nationella arbetet, i distrikten och i församlingarna om att fler ska nås av evangeliet, bejaka det och upptäcka församlingen som ett hem för sin tro.

Strategigruppen vill fokusera på församlingstillväxt genom nya medlemmar på bekännelse. Utmaningen för församlingarna har varit att i förhållande till sitt medlemsantal få 3 % nya medlemmar per år på bekännelse. När församlingarna i Missionskyrkan när dit vänds den vikande medlemstrenden!

I den första av två Power Point presentationer kan ni ta del av några av de fakta som har framkommit i den församlingsanalys som VVV-gruppen har genomfört.
Medlemsstatistik (ppt 1,1 MB) »
Medlemsstatistik (pdf 97kB) »

In den andra PP-presentationen lyfts ett antal gemensamma tillväxtfaktorer fram som varit av generell karaktär i församlingsanalysen.
Tillväxtfaktorer (ppt 327kB) »
Tillväxtfaktorer (pdf 125kB) »


Övrigt fördjupningsmaterial som vi rekommenderar till er som seminariedeltagare är:

Per-Anders Karlssons 15-poängsuppsats:  "En studie av faktorer bakom bekännelsetillväxt" 

Frida Bondessons C-uppsats i praktisk teologi på THS: "DEN STORA SKILLNADEN - En studie över vilken skillnad den lokala församlingen kan göra.” Som förberedelse inför vårt seminarium på kyrkokonferensen rekommenderar vi särskilt uppsatsens andra del där Frida har intervjuat sex personer som relativ nyligen gått in i församlingen på bekännelse. Därmed kan personerna tydligt se skillnaden mellan livet före och efter de blivit en del av den lokala församlingsgemenskapen.

Baptistsamfundets och NFU:s bok: "Växande församlingar i Sverige".  I boken redovisar Klas Eriksson och Catrine Nygren några gemensamma kännetecken från de 15 växande församlingar man valt att studera. Boken kan beställas från Gummessons Bok & Musik 08-674 07 90 eller direkt från NFU 08-564 827 18. E-post: nfu@baptist.se


Rapport från samordningsgruppen
för Vi Vill Växa pdf 1,5 MB »

Kan beställas från
Gummenssons Bok & Musik»

Svenska Missionskyrkan