Kyrka - arbetsliv

Lokalt har idag flera församlingar inom Svenska Missionskyrkan verksamheter på olika arbetsplatser, som industrier, förvaltningar och i flera andra sammanhang.

På samfundsnivå bedrivs arbetet utifrån det diakonala uppdraget. ”Svenska Missionskyrkan, dess distrikt och församlingar, delar ansvaret för evangeliets närvaro” (citat ur konstitutionen). Det diakonala förhållningssättet innebär ett aktivt deltagande i samhällets skiftande miljöer och sammanhang. Dit hör arbetslivet med alla dess dimensioner.

Svenska Missionskyrkan har med sin historia i väckelserörelsen alltid velat leva nära människor och dela deras villkor.

Sedan några år tillbaka har arbetet kring arbetslivsfrågor intensifierats. Det är mycket beroende på det intresse som arbetsmarknadens parter har visat för kyrkors insatser på olika arbetsplatser.

Undan för undan har nätverk byggts upp och mycket av verksamheten bedrivs för Svenska Missionskyrkans del genom arbetsgruppen för kyrka-arbetsliv, som består av representanter för fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationerna. Uppdraget, där Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan finns med, kommer ytterst från Sveriges Kristna Råd. Gruppen ansvarar för opinionsbildning, utbildningar och seminarier.   

 


Erling Andersson intervjuas av Holger Jonasson, marknadsdir på Nässjö Näringsliv i samband med en näringslivsträff hos hos Moelven Byggmodul i Sandsjöfors.

Kyrka-Arbetsliv i gudstjänsten
Be gärna för alla som finns i arbets livet och för alla dem som står utanför. Be också gärna för arbetslivspastorer och diakoner
som finns i tjänst på arbetsplatser runt om i landet.
Förslag på förbön »


Kyrka - Arbetslivs webbplats »

 

 

Framtidstro - en konferens om utanför- och innanförskap i arbetslivet,
Göteborg 19-10 oktober »

Höstmöte - Den 19-20 oktober hålls höstens Kyrka-Arbetslivskonferens med temat Framtidstro. »

 


För mer information skriv eller ring till
Erling Andersson
0380-741 60
0705-81 53 16

Inga Johansson
0730-48 27 99Internationella utblickar
England: Industrial Mission www.industrialmission.org.uk
Finland: det goda arbetet www.evl.fi
Tyskland: www.kda-nordelbien.de/English.php och www.gutearbeit.at
Europa: www.ecgnet.cz/

Svenska Missionskyrkan