Missionskyrkans genderarbetsgrupp

På uppdrag av kyrkostyrelsen bevakar vi genderfrågor i Missionskyrkan.

Gender, genus och jämställdhet; ord som med lite olika innebörd beskriver relationerna mellan kvinnor och män i samhället. Vår utgångspunkt är evangeliets ord om befrielse. Visst borde kyrkan vara en plats för befrielse även från konserverande genusnormer! 

Genderarbetsgruppens uppgift är

- bearbeta frågor om strukturell ojämlikhet mellan kvinnor och män – i kyrka och samhälle

- stimulera teologisk reflektion kring gender och jämställdhet

- bevaka Svenska Missionskyrkans och equmenias arbete nationellt och internationellt ur ett genderperspektiv och föreslå åtgärder

- bidra till att utveckla arbetet med jämställdhetsplaner – för både anställda och förtroendevalda – i församlingar, distrikt och på riks

- bilda opinion mot könsdiskriminering och könsrelaterat våld

- initiera utbildning / träning i genderfrågor inom kyrkan och equmenia

- vara bas för Svenska Missionskyrkans och equmenias representation i det ekumeniska gendernätverket 

Svenska Missionskyrkan