Rapport från research i resa Ryssland

11-21 Maj 2007
Göran Holmberg

Denna rapport är lite av en dag- och anteckningsbok över samtal utifrån frågeställningar Svenska Missionskyrkan haft till berörda parter, samt några egna reflektioner.

Under ovan nämnda datum har Leonid Regheta (L.R), Sergei Shaporev (S.S) och undertecknad rest runt på en turné i Västra Ryssland. Det har blivit många mil (ca 650) med tanke på detta stora land samt många intressanta, intensiva och givande möten.
 
Fredag 11/5  
10.30 Landvetter via Frankfurt till St.Petersburg (St.P). 22.20 startade vi från St.P  via tåg till Moskva (Lörd. 06.00),  för att sedan via flyg åka till Murmansk.

Lördag. 12/5
Väl i Murmansk åkte vi direkt till Kandalaska som ligger ca 30 mil söder om Murmansk inte långt från Vita Havet. Denna gruvstad har ca 16.000 invånare samt bl.a. en Baptistförsamling på ca 50 medlemmar. Vi hade 3 olika seminarier med temat: ”Relation between Christ and Culture – Christians and society”. Flertalet av åhörarna var den lokala församlingen, men det fanns även några församlingsledare från andra församlingar närvarande. Atmosfären var mycket skapande och god. Temat kan sägas vara mycket aktuellt samt i vissa nationella kretsar ifrågasättande. Infallsvinkeln är utifrån ett ryskt perspektiv, där man själv ifrågasätter dagens sätt att se på sig själv och andra, kontra vad evangeliet säger. Det handlar mycket om den självbild man har, allmänt nationella värderingar. Bitvis är frågan, kan vi växa tillsammans och lära av andra, eller har fastnat i våra traditionella former och ideal. Detta gäller inom de kyrkor vi talar om men också det nationella tänkandet. Många frågor följde där Pastor S.S. samt L.R. på ett föredömligt sätt gav skäl till varför denna fråga är så aktuell i dagens Ryssland.

Sammankomsten varade i ca 5 timmar, varefter vi återvände till Murmansk ca 01.00 söndag morgon.

Söndagen 13/5
började med frukost och sedan Gudstjänst kl. 10.00. Den lokala Baptistförsamlingen har ca 40 medlemmar. Dock blev kyrkan ”fullpackad” av folk. Atmosfären var mycket god. En ungdomsgrupp ledde lovsången och undertecknad predikade. Efter lunch ar det dags för seminarier med inbjudna församlingsledare. Man var lite fundersam hur många som skulle komma pga. alla splittringar som förekommit i regionen. Det visade sig att ca 10 olika pastorer plus ledare från andra kyrkor deltog. Detta får ses som ett stort genombrott för det ekumeniska arbetet i denna region. Det fanns ”t.o.m.” en ledare från stadens största evangeliska kyrka - karismatisk församling under ledning av Pastor Victor Fylik. Detta var mycket ”stort” enligt inbjudarna. (Kanske kan det bero på att undertecknad i början av 1990-talet hade en hel del med Viktor Fylik att göra?). Det blev sammanlagt tre olika seminarier på eftermiddagen med avbrott för både mat och fika. Mycket frågor kom och samlingarna höll på till ca 20.00. Även denna gång fungerade Past. S.S. samt L.R. på ett föredömligt sätt. Hela eftermiddagen avslutades med att alla Pastorer kom fram för en gemensam förbön. En mycket stark upplevelse.

Måndag 14/5  
04.00 avgick flyget tillbaka till Moskva. Efter frukost 06.00 i Moskva var det dags att möta Past. Pavel Baak. Klockan var då ca 10.00. Uppenbart är Moskva en stor stad. Vi upplevde staden mest från ”underjorden”  ty Metro transport är ett ”måste” i denna jättestad på 13-14 Milj invånare. Vi var mycket väntade och välkomna. Se särskild bilaga beträffande detta möte.

Efter givande gemenskap och samtal, fortsatte vi till den kristna radiostationen ”New Life Radio” startad och drivs av ECC i USA. Missionen startade i Magadan i Östra Ryssland men har tvingats att strukturera om arbetet. Därför befinner man sig nu i Moskva. Efter div. samtal producerade man ett radioprogram med ovan nämnda tema – Kristendom och kultur, som sändes samma dag samt vid flera tillfällen under veckan. Detta för att aktualisera våra senare besök i Pskov samt St.P.

Efter detta besök mötte vi ytterligare en Pastor/kyrkoledare i Moskva som för samtal med Pastor S.S. union U.C.E.C. Dagen avslutades med att vi tog tåget tillbaka till St.P.

Tisdag 15/5
hade till en början – ”låg profil”. Efter lunch var det dags att genomföra den obligatoriska regesteringen. Nyttigt att få uppleva rysarnas dagliga frustrationer. Det tog oss ca 4 tim samt besök på 3 olika inrättningar innan detta var avklarat. Dock var vi tvungna att återvända dagen efter för att få dokumentationen. På kvällen medverkade undertecknad i en bibelskolavslutning med ca 35 elever. Det var ett antal fria evangeliska kyrkor som drev denna lokala bibelskola. Past. S.S. har personligen på olika sätt, medverkat i att den ska komma till stånd. Även detta är en del i hans arbete i att sammanföra olika församlingar. Kvällen blev sen…

Onsdag 16/5
Efter frukost var det åter dags att försöka få den obligatoriska registreringen. Efter div. diskussioner blev den klar (tack och lov). Dagen fortsatte sedan med div. planering inköp av mat, skrivarbete samt att jag flyttade in i ett rum på St.Petersburg Christian University, där för övrigt Past. Leonid Regheta och hans familj bor.

Torsdag 17/5 
kl. 11.00 sammanträffade vi med Biskop/Distriktsför. Michail Baranov (M.B). Han är också god vän med Past. S.S. sedan deras studietid. (för övrigt mycket sportintresserad-duktig i Judo). Uppenbart är han informerad om det arbete vi genomfört i östra Estland. Past. Pavel Baak informerade honom redan efter Nov. mötet i St.P.

Detta möte var mycket givande. Past. M.B. informerade om situationen i hans område. Det finns ca 50 kyrkor i hans distrikt. Av dem finns ca 25 i St.P-regionen. Totalt har man verkat i ca 15 år.  Man arbetar på flera olika områden. Ett område är bl.a. industrier där  församlings-medlemmar arbetar. Detta för att visa på vad Gud kan göra. Intentionen är att vinna människor för Gud och starta nya församlingar.
Behoven är många. Ett problem man ser är att kunskapen i Guds Ord börjar bli dålig. Visserligen läser man bibeln, men den får inte den aktualitet den ska ha. Därför försöker man prioritera tillämpningen av Guds Ord på ett tydligare sätt. Välfärdssituationen i storstads- regionen är påtaglig.

Ett annat område som måste prioriteras är ett långsiktigt ungdomsarbete. Det finns ungdomar, men man har inget speciellt långsiktigt program för dem. Pastorerna har inte prioriterat detta, vilket innebär att något måste ske, enligt M.B. Vid samtal om Step of Faith var han mycket positiv. Han föreslog att ev. arrangera en helgkonferens där först och främst pastorer och ledare kommer tillsammans för att aktualisera detta. Här skulle vi kunna vara en del. Ett samarbete mellan R.C.C.E.F (Pavel Baaks kyrka), SMK, ECC, och UCEC (Sergei Shaporevs kyrka) skulle kunna vara en god utgångspunkt för ett stabilt och kontinuerligt arbete. Past. M.B. menade att många har kommit till regionen och spritt ut sina idéer, lite här och lite där, men det har försvunnit lika fort. Strategiskt och långsiktigt tänkande är mycket viktigt faktor. Ska en konferens enligt ovan ske, bör den förberedas mycket väl. Gästmedverkande bör vara mycket välförberedda och medvetna om vad de förmedlar. Förslag var att någon/några från ev. Sverige, USA, samt nationella ledare skulle medverka i olika slags seminarier. Steg nummer två, vore att arrangera någon form av ungdomskonferens för lite äldre ungdomar. I detta sammanhang skulle ovan nämnda kyrkoledare vara med som en ”stödtrupp” för att också bli delaktig i ungdomarnas behov, sätt att uttrycka sig, kunna gå vidare i den närmiljö man själv verkar.

För att på bästa sätt kunna genomföra ett dyigt arrangemang bör vi ta den tid som behövs i förberedelser. Man såg emellertid ev. senhösten som ett alternativ. Om detta är realistiskt för nämnda parter vet vi inte. Naturligtvis måste vi alla få en changs att diskutera om vi vill, vara med. Om ”JA”:     Var, När, Hur, Vem, Kostnader etc.

Kontentan av vårt samtal var – Vi behöver varandra - vill ni vara med…

Fredag 18/5 
Dagen började med ett samtal med Past. S.S. med utgångspunkt från de frågor SMK hade till/om honom. Se särskild bilaga.

Efter samtalet med Past. S.S. användes dagen till förberedelser för kommande helg. Vidare en mängd skrivarbete samt genomgång av den ekonomiska delen för veckan.

Lördag 19/5 
06.00 Avresa till Pskov ca 30 mil söder om St.P, för en heldag tillsammans med församlingarna i området. Ett 50 tal personer mötte upp från olika kyrkor. Glädjande att se ganska många unga människor. Baptistförsamlingen i Pskov är 120 år, vilket innebär en lång tradition. Man har 120 medlemmar och ett relativt aktivt ungdomsarbete. Programmet blev ungefär det upplägg vi haft i Kandalaska och Murmansk. Uppenbart är att de tankar som förmedlades i våra seminarier var ”mitt i prick”. Ganska många frågor följde på samlingarna. Några ledare undrade om kultur har med vår religion att göra… Vidare visade sig att den lokala församlingen levde med ett antal interna konflikter, som flöt upp till ytan. Past. S.S. och vi andra två  Past. L.R. och undertecknad, fick möjlighet att ge respons på detta. Sammanfattningsvis kan man säga att det var mycket fruktgivande seminarier och samtal. Trots vissa inre spänningar var atmosfären var mycket skapande och god. Hemresan gick bra och vi återvände till St.P ca 24.00

Söndag 20/5 
Efter en välbehövlig vila började dagen med gudstjänst kl. 14.00 i Pastor S.S.s församling. Ca 70-80 personer var samlade. Församlingen består av ca 50 medlemmar. Genomsnittsåldern är omkring 35-40 år. Man har ett barn och ungdomsarbete, men det är något man vill utveckla. Sång och musik är en bärande del av verksamheten samt en målmedveten undervisning. Man har flera proffesionella konstnärer och musikpersonligheter i församlingen, vilket också präglar gemenskapen på ett positivt sätt. Mycket av upplägget påminner om en levande SMF-församling.

Därefter följde två seminarier enligt tidigare mönster. Lyhördheten var mycket påtaglig. En del frågor och samtal följde. Allt avslutades med en gemensam förbönstund då alla kom fram och bildade en ring. En mycket stark förnimmelse av Guds närhet kunde förnimmas. Många gav uttryck för sin tacksamhet. Uppenbart är att något är på gång i denna församling.

Måndag den 21/5 
Utvärdering av veckan och hemresa.

En praktisk fråga som har delegerats till L.R är den praktiska viseringsfrågan beträffande Ryska ungdomars medverkan i Narva  - Step of Faith i sommar. L.R. kommer att ha kontakt med Baptistförsamlingen i Narva-Jessö och dess pastor. De kommer att skicka en personlig invitation för visering för de ungdomar som kan bli aktuella. Utväljandet av ungdomar kommer ske i samarbete med de pastorer och de platser vi besökt under den turné vi gjort. Intentionen är att det ska vara ett långsiktigt tänkande som är i paritet med intentionerna.

Sammanfattning
Dagarna i Ryssland har onekligen varit fyllda av olika intryck. Torsdagen den 18 Maj var en stor historisk dag då Ryska Ortodoxa kyrkan i Ryssland samt kyrkan utanför ”moderlandet” förenades till En Ortodox kyrka, under Moskva Patriarkatet.

Uppenbart har inte våra relationer med Ryssland samma dignitet. Däremot verkar det som om att behoven är stora, den politiska förändringsprocessen, sekulariseringen m.m., är mycket påtaglig, och detta gör att det finns en medvetenhet om att något måste göras, insikten om att man behöver varandra är påtaglig. Ibland handlar VÅR ”Hjälp”, om att Vi ser möjligheter och säger: ”detta kan vi hjälpa er med” och den mottagande parten tar emot och på så vis visa respekt.
Här finns säkerligen samma sak i vissa sammanhang. Men en sak har slagit mig i samtalen med de ledare jag mött. De säger: ”Vi har ett behov, ni har en viss erfarenhet – kan vi göra något tillsammans ty vi vill komma vidare…” 
 

På uppdrag av Svenskas Missionskyrkans Europakommite

Anderstorp 22/5 2007
Göran Holmberg


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan