Kommunikation
– redskap att förverkliga
   vision och uppdrag

Förutsättningar och metoder för hur och vad vi kommunicerar förändras snabbt. Ett Redan intensivt mediebrus ökar konstant och tekniken utvecklas och blir tillgänglig för allt fler. Den kyrka som vill vara relevant idag måste kommunicera tydligt och mångsidigt.

För att göra det möjligt att förverkliga Missionskyrkans vision och uppdrag är det viktigt att sätta ramar för vad vi som kyrka ska kommunicera, hur detta ska göras och av vem. Att skapa förutsättningar för detta är styrdokuments primära uppgift. ”Så kommunicerar vi i Svenska Missionskyrkan” markerar att kommunikation är ett förhållningssätt som genomsyrar Svenska Missionskyrkan i arbetet att förverkliga dess mål och uppdrag.

Målen för kommunikationsarbetet är desamma som Missionskyrkans långsiktiga mål, som uttrycks i Målbild 2010.

Press- och opinionsarbetet, intern och extern kommunikation, en stark grafisk profil – detta är steg i förverkligandet av mål och uppdrag.

Medlemmar i Missionskyrkans församlingar har ett kommunikationsuppdrag. Men det är ett ledningsansvar att bidra till att kyrkans styrelse och personal har kunskap om kommunikationens betydelse som strategiskt verktyg. Dokumentet är därför i första hand avsett för Missionskyrkans styrelse och personal. Den som beskrivs här ska styra Missionskyrkans kommunikationsarbete så att kommunikation blir en strategisk ledningsresurs i all verksamhet.

Missionskyrkan arbetar nära andra kyrkor och samfund. Speciellt gäller detta Svenska kyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. En ambition är att kommunikationsarbetet dels ska underlätta samarbetet mellan kyrkorna, dels bidra till att kyrkorna bättre når ut i samhället med gemensamma budskap.

De olika delarna av detta dokument kan och ska användas var för sig. Men det är när de får komplettera varandra till en helhet som ett strukturerat och målinriktat arbete äger rum.

Göran Zettergren

 Kommunikationspolicy
och grafisk manual (reviderad okt 2010) 
(pdf 1,2 MB) >


Grafisk manual för ökad tydlighet (reviderad okt 2010) (pdf 1,8 MB) >
     
     

Svenska Missionskyrkan