Svenska Missionskyrkans alkoholpolicy

Alkohpolicy för Svenska Missionskyrkan antagen av kyrkostyrelsen
2006-03-24.

Svenska Missionskyrkan vill vara en alkoholfri zon

För människans bästa uppmanas
    var och en
· att noga och ansvarsfullt tänka igenom sitt förhållande till och
   sin användning av alkohol,
· att vara en god förebild och delta i samtalet om alkohol med
   öppenhet och respekt för olika värderingar.

För människans bästa uppmanas
    den lokala församlingen
· att tillägna sig kunskaper och bearbeta frågor kring alkohol,
   för att på ett genomtänkt sätt kunna utforma en egen lokal
   alkoholpolicy,
· att föra dialog med andra kyrkor, organisationer och
   myndigheter, för att på bästa sätt tillsammans arbeta för en
   minskad alkoholkonsumtion i samhäller och därmed motverka
   alkoholens skadeverkningar och skapa positiva erfarenheter av
   alkoholfira miljöer,
· att hålla egna arrangemang fria från alkohol.

För människans bästa uppmanas
    Svenska Missionskyrkan, dess distrikt, gårdar och skolor
· att tillägna sig kunskaper och bearbeta frågor kring alkohol,
   bland annat för att varje distrikt, gård och skola på ett
   genomtänkt sätt ska kunna utforma en egen alkoholpolicy,
· att föra dialog med andra kyrkor, organisationer och
   myndigheter, för att på bästa sätt tillsammans motverka
   alkoholens skadeverkningar och skapa positiva erfarenheter
   av alkoholfria miljöer,
· att hålla samtliga egna arrangemang fria från alkohol. Det
   gäller även representation.

   ______________________________________________________________

Annat material

· Att göra en lokal alkoholpoilicy (109kB) >
· Litteraturförteckning (pdf 31kB) >
· Teologiska reflektion över alkoholfrågen 
   av Rune Forsbäck (pdf 37kB) >


Ovan broschyren
som (pdf 422kB) >”Genom historien har Guds
församling framträtt på olika
sätt, men alltid tydlig och
synlig i omvärlden. Den firar
gudstjänst, förkunnar Guds
ord, döper och firar nattvard.
Den vittnar om sin tro samt
handlar i det samhälle och
bland de människor som
omger den.”

(ur Konstitution för
Svenska Missionskyrkan, grundsatser) 

Svenska Missionskyrkan