Avtal klart för bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Arbetsgivaralliansens branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer har träffat ett tvåårigt bransch- och löneavtal med Akademikerförbunden, SKTF och Kommunal. Avtalet gäller under perioden den 1 maj 2011 till den 30 april 2013.

De allmänna villkoren i branschavtalet har förenklats och förtydligats beträffande utlandstjänstgöring, anställningsavtalets villkor, yrkeshandledning, förtroendearbetstid, semesterregler, föräldralön och uppsägningsregler.

Arbetsgivaralliansen är den största arbetsgivarorganisationen för samfund och församlingar utanför Svenska kyrkan och bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer är med sina 1 000 arbetsgivare och 4 500 anställda en av Arbetsgivaralliansens största branscher.

Pensions- och försäkringsavgifter för 2011 

För 2011 gäller följande procentsatser för de avgifter som faktureras av Svenska Missionskyrkan. Observera att Missionskyrkan enligt beslut i Kyrkokonferensen 2008 fortsätter att ta in solidariska avgifter för alla anställda oavsett om den anställde tillhör SMK Pension eller ska anslutas till Collectum. Vi sänker pensionsavgiften för alla med 1 % till 7%. Övriga avgifter är desamma som för 2010.

Läs mer »

Rekommendation om arvodering av gästande talare

Missionskyrkan och SKTF Ekumeniska (Missionskyrkosektionen) har kommit överens om en ny rekommendation när det gäller gästande talare vid församlingsbesök.

En samling (predikan, kvällssamling eller liknande)   1100 kr
Två samlingar (heldag)   2000 kr
Helg – (4 samlingar)   3800 kr

Det är endast rekommendationer och överenskommelser måste alltid göras med den det gäller.


Om Svenska Missionskyrkans fortbildningsprogram

2008 införde Missionskyrkan ett nytt fortbildningsprogram som har lanserats på olika sätt. Nedan följer några sammanfattande punkter om vad som gäller. Dessa förhållanden har fast-lagts i överenskommelse mellan Svenska Missionskyrkan och Missionskyrkosektionen inom SKTF/Ekumeniska som organiserar anställda i Missionskyrkan, dess distrikt och församlingar.

Läs mer »


Svenska Missionskyrkans församlingsråd

Nytt arbetssätt från årsskiftet 2008/09


Församlinsgrådet kommer att arbeta mer med strategiska frågor, medan de direkta rekryteringsfrågorna blir församlingarnas ansvar med stöd från distriktsföreståndarna och personalavdelningen på kansliet.

Läs mer »

Anställningsavtal - ny blankett

Nu finns en ny blankett när det gäller anställningsavtal för bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer publicerad under Blanketter på Arbetsgivaralliansens hemsida www.arbetsgivaralliansen.se


Rekommendation för lägerverksamhet

Frågan om kompensation för bruten dygns- och veckovila i samband med lägerverksamhet är aktuell, inte minst utifrån EG:s arbetstidsdirektiv. Arbetsgivaralliansen och SKTF har kommit fram till en gemensam rekommendation för vårt branschavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Rekommendationen gäller alla sorters läger och finns att hämta på www.arbetsgivaralliansen.se

Tystnadsplikt

PM om tystnadsplikt för pastorer och diakoner i Svenska Missionskyrkan
finns att hämta här (pdf)»


Svenska Missionskyrkan