Kyrkostyrelsen
(2011-09-14)

Mellan kyrkokonferenserna är kyrkostyrelsen samfundets högsta beslutsinstans.

Kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren planerar och leder Svenska Missionskyrkans arbete i enlighet med kyrkokonferensens beslut. Arbetet innefattar riktlinjer, direktiv, årsplanering, idésamtal och uppföljningar

Sex styrelsemöten hålls under året. I februari träffar styrelsen distriktsföreståndarna.

Rapporter från missionsföreståndaren och från equmenias generalsekreterare utgör viktiga underlag för samtal och reflektion.

KS sammanträder med kansliets chefer/missionssekreterare och andra handläggare som föredragande i specifika ärenden.

Huvudmannaskap i diverse organisationer
Missionskyrkan tar ett aktivt ansvar för sitt huvudmannaskap i olika organisationer. Detta sker genom att KS formulerar kort- och långsiktiga mål eller direktiv till dem som sitter som Missionskyrkans representanter i styrelser, bolag och andra organ. KS tar strategisk ställning till i vilka organ KS-ledamöter bör representera. Återrapportering sker till KS.

Brev till kyrkostyrelsen
Frågor som aktualiserats i brev från församlingar tas upp för samtal och beslut.

Brev till kyrkostyrelsen ställs till:
Svenska Missionskyrkan
Kyrkostyrelsen
Att:  Helen Åkerman
Box 6302
113 81 Stockholm
helen.akerman@missionskyrkan.se


Svenska Missionskyrkan