Att söka bidrag...

Svenska Missionskyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund) och Kyrkoavgiftens 30% (resterande 70 % av kyrkoavgiften går direkt till den församling givaren valt) samt genom särskilda upprop.

Bidragsdelegationen handhar, på delegation av Kyrkostyrelsen, alla bidrag som delas ut till församlingar inom Svenska Missionskyrkan. Alla församlingar inom Svenska Missionskyrkan har rätt att söka bidrag från Bidragsdelegationen. 


 

Bidragsformer

- Församlingsbidrag
- Pionjärbidrag
- Nybyggarupprop
- Lokalupprustningsfonden

Tid för ansökningar

Församlingsbidrag
Ansökningar om församlingsbidrag ska vara insända senast 1 maj för efterföljande år. En förutsättning för bidrag är att församlingen redovisat statistik i tid.

Ansökan sänds till distriktsföreståndaren

Övriga bidrag
Ansökningar för Pionjärbidrag, Nybyggarupprop eller Lokalupprustningsfonden ska vara insända senast 1 januari, 1 maj eller 1 september.

Ansökan sänds till
Svenska Missionskyrkan
Bidragsdelegationen
Box 6302
113 81 StockholmFörsamlingsbidrag
Främst gäller dessa bidrag församlingar som har särskilda behov av ekonomiskt stöd. Men bidrag kan också av missionsstrategiska skäl utgå till församling som har ekonomiskt underlag för sitt befintliga arbete, men där det är angeläget med en utvidgad verksamhet.

Ansökningshandling

Pionjärbidrag
Detta bidrag söker församlingar som behöver hjälp med församlingsplantering eller återplantering av församling. Pionjärbidrag kan fås av kyrkoavgiftsmedel alternativt genom nybyggarupprop (se nedan). Observera att alla pionjärbidrag kräver årlig återrapportering senast den 1 maj enligt nedan checklista.
Ansökningshandling
Checklista vid återrapportering

Nybyggarupprop
- max ca 300tkr* eller beroende på hur god insamlingen är.
Detta bidrag söker församlingar som behöver hjälp med ett kyrkbygge, omfattande renovering, tillbyggnad av befintlig kyrka eller ett pionjärt projekt som syfta till församlingsbyggande. Upp till fyra upprop kan utgå under ett år i form av ett brev som vänder sig till ca 8 000 privata givare - Nybyggarna - som på detta sätt stöder församlingsbyggande på olika orter i Sverige.
Ansökningshandling 

 

* efter att 20% räknats av för porto- och distributionskostnader (15%) samt uppbyggnad av Lokalupprustningsfonden (5%)

Lokalupprustningsfond
- max 40tkr
Detta bidrag söker församlingar som behöver hjälp med mindre byggnation eller renovering. Lokalupprustningsfonden byggs upp genom att en del av varje Nybyggarupprop avsätts.
Ansökningshandling


Ansökningar och frågor
Gemensam Framtid
Box 14038
167 14  BROMMA
08-580 031 21 
katarina.alsen@gemensamframtid.se

 


Andra bidrag
Församlingar inom Svenska Missionskyrkan kan söka bidrag direkt från SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund) för bl a Lokalbidrag, Bidrag för handikappanpassning av lokaler eller Etableringsbidrag för församlingar som huvudsakligen betjänar invandrare.
www.sst.a.se


   
 

Bevakar möjligheter till projektmedel från EU och ger service till anslutna organisationer vad gäller ansökningar. Läs mer om hur Kyrkornas EU-kontor kan en vara resurs för din församling.
Läs mer om hur Kyrkornas EU-kontor  kan en vara resurs för din församling.

   

 


Svenska Missionskyrkan