Lönerapportering

Nu är den nya pensionsmodulen i Repet klar att börja använda!  

All rapportering av löneunderlag för tjänstepension och försäkring sker nu genom denna.   

Här får du mer information om hur du går tillväga.  

Avgifter

Enligt beslut i kyrkokonferensen 2008 är alla avgifter solidariska oavsett om den anställde tillhör SMK Pension eller Collectum. Följande avgifter gäller för 2011:  

Pensionsavgift, samtliga anställda -  7 %.*
Avtalsförsäkringar, samtliga anställda - 1,7 % (sjuk, gruppliv, arbetsskadaTFA  och olycksfall, omställningsförsäkring genom trygghetsrådet) 
Central fortbildningsavgift, samtliga anställda – 0,15 % **
Personalvårdsavgift, pastorer, diakoner, musiker – 0,4%

* För anslutna till Collectum som har lönedelar över 7,5 basbelopp är avgiften 30% på de lönedelarna. Detta faktureras utan solidarisk fördelning.
** Församlingen skall själv i egen kassa avsätta ytterligare minst 1,35 % i fortbildningsavgift för alla anställda med minst ett års anställning för att användas för fortbildningsändamål.

STIM-avgift som tidigare år beräknats på samma underlag som pensions- och försäkringsavgifter faktureras från och med 2009 för sig med betjänandesiffrorna som underlag för debiteringen.  

OBS! Pensionsavgift som ni betalar till Svenska Missionskyrkan är inte skattepliktig enligt lagen om skatt på pensionsförpliktelser. Svenska Missionskyrkan betalar skatt i och med att vi utbetalar pension till den enskilde. Missionskyrkan handhar också den särskilda löneskatten i förhållande till Collectum. Collectum har i år skickat ut besked till er som arbetsgivare om underlag för särskild löneskatt som ni inte behöver deklarera om avgifterna gått via Missionskyrkan. Ni skall således inte deklarera några pensionsavgifter i församlingens självdeklaration och inte heller benämna dem som pensionsavgifter i den årsredovisning som ni skickar till skattemyndigheten.

Försäkringar och andra avgifter

Alla anställda omfattas av personalförsäkringar.

Fortbildningsavgiften faktureras på alla anställdas lönesumma och går till administration av det basutbud för fortbildning och första åren i tjänst-kurser som Missionskyrkan erbjuder medarbetare.

För personalvårdsavgiften har de anställda möjlighet att vända sig till Missionskyrkans terapeuter/själavårdare för samtal utan extra kostnad för församlingen. 

Mer information finner du i denna pdf-fil!

Undrar du över något? 
Då kan du maila till pension@missionskyrkan.se eller ringa 08-674 07 00 (vxl, fråga efter pensionshandläggare). 
 

 

 


Svenska Missionskyrkan