Mirakel 2011 lyfter
– Annandagsinsamlingen ökar för andra året i rad till 15,5 miljoner insamlade kronor

2011-01-20

 

Efter flera år med en vikande trend för insamlingen till Svenska Missionskyrkans internationella arbete, gläds vi över att prognosen för årets insamling landar på ca 15,5 miljoner kronor. Det är en klar förbättring jämfört med föregående år och förstärker den uppåtgående trenden för insamlingarna till Missionskyrkan.

 

Vi ser att engagemanget för det internationella arbetet är fortsatt mycket stort och missionen är en tydlig del av vår identitet som kyrka. Insamlingen går till systerkyrkornas arbete – evangelisation och församlingsutveckling, arbete för fred, försoning och ett rättvist samhälle, humanitärt arbete, utbildningsinsatser och mycket annat – i de båda Kongorepublikerna, Ecuador, Nicaragua, Japan, Kina, Indien, Pakistan, Estland, Ryssland och Spanien samt till olika samarbetsprojekt i Mellanöstern och Costa Rica.

 

Rapporterna har strömmat in till kansliet om hur insamlingarna har gått ute i församlingarna. Nu när 340 församlingar har lämnat sina rapporter vågar vi på oss en prognos för hela insamlingsåret för det internationella arbetet, utöver insamlingar till särskilda projekt. Prognosen landar på 15,5 miljoner, men målsättningen om 16,5 miljoner kvarstår, och vi hoppas därför fortfarande nå målet under insamlingsåret.

 

Bland de församlingar som redovisat resultatet ser en jämförelse med föregående år ut så här:

Distrikt 2010/2011 2009/2010 Differens  

Mellansvenska distriktet

 

1 265 061 1 278 743 -13 682 -1 %

Mälardalen

 

1 460 938 1 329 367 +131 572 +10 %
Södra Götalands distrikt 687 642 695 068 -7 426 -1 %
Västra Götalands distrikt 2 789 131 2 486 880 +302 252 +12 %
ÖrebroVärmlandDals distrikt 1 408 023 1 023 323 +384 701 +38 %
Östra Götalands distrikt 2 512 139 2 534 896 -22 757 -1 %
Övre Norrlands distrikt 320 211 344 210 -23 999 -7 %
Summa: 10 443 145 9 692 485 +750 660 +8 %
         

(Jämförelsen bygger på 336 församlingars redovisningar för 2010/11 jämfört med 340 församlingar 2009/10.)

 

Vi ser att Missionsgåvan går fortsatt starkt och det insamlingsbrev som skickades ut till många medlemmar i december har hittills gett ett rejält lyft på närmare 700.000 kr, en ökning med 70 procent från förra året! Trots detta brev ser vi ingen större minskning i kollekterna utan tvärtom har flera församlingar ökat rejält i sitt offrande. Det är mycket glädjande. Vår SMS-kampanj med ”vänsterskor” och ”högerskor” till fotbollsprojekten i Kongoländerna blev en stor succé och kompletterar insamlingen.

 

Uppfinningsrikedomen har också varit stor i församlingarna. Fackeltåg, second hand, julkonserter och lägerinsamlingar är några exempel på den entusiasm och kreativitet som präglat insamlingsperioden, utöver alla de kombinerade missions- och julfester som hållits på olika håll.

 

Svenska Missionskyrkan vill uttrycka ett stort och varmt tack till församlingar och vänner för gåvor till Missionskyrkans internationella arbete. Tack vare ert stöd och insamlingsarbete kan vi fortsätta utveckla samarbetet med våra systerkyrkor, världen över. Tack för era gåvor, tack för förböner och engagemang. Tack för att ni vill vara med och bidra till nya mirakel i Jesu fotspår.

 

– Det goda insamlingsresultatet i år ger oss möjligheter att fortsätta att utveckla arbetet i våra samarbetsländer. När planering inför GF-kyrkan görs är det viktigt att inte missionsarbetet prioriteras ned, utan att vi som kyrka med full kraft fortsätter det internationella arbetet. Det internationella arbetet tär inte på våra resurser, utan det ger oss ny inspiration till vittnesbörd och tjänst, säger Bertil Svensson, internationell missionssekreterare för Missionskyrkan.

 

För mer information:

 

Görel Byström Janarv
Kommunikationschef, Svenska Missionskyrkan
08-674 07 48

 

gorel.bystrom.janarv@missionskyrkan.se

 

Läs mer om annandagsinsamlingen på www.missionskyrkan.se/mirakel2011

 

 

 


 

 

 

Övriga gåvor

Gåvor till specifika insatser i Missionskyrkans internationella arbete under 2010. (pdf-fil)


 

Ny ränta på Församlingslån: 2,75%
2010-01-03

För 2011 har Kyrkostyrelsen satt räntan på Församlingslånen till 2,75%. Det huvudsakliga syftet med församlingslånen är dels att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkans församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert placeringsalternativ med god ränta, men också att Missionskyrkan nationellt ska kunna finansiera fastighetsrenoveringar till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att det ska gynna båda parter genom att inte låna pengar till eller från externa källor.

För mer information om räntan och lånen, vänligen kontakta ekonomichef Pontus Engström, pontus.engstrom@missionskyrkan.se.

 14,8 miljoner till internationellt arbete
2010-01-11

Stort tack till Missionskyrkans alla församlingar!

Offerperioden för insamling till Missionskyrkans internationella arbete är över. Nu är prognosen klar och den visar att årets insamling summerar till 14,8 miljoner kronor!

Resultatet visar tydligt att det internationella arbetet fortsatt har en hög prioritet i Missionskyrkans församlingar. Trots den stränga vinterkylan och de allmänt bistra tiderna är det internationella engagemanget obrutet.

Vi vill säga TACK, ett varmt tack till alla er, församlingar och enskilda, som återigen har visat offervilja och ansvar för Missionskyrkans gemensamma åtaganden!

En nyhet i årets insamling var det extra utskick som gjordes till samtliga medlemmar i mindre antal församlingar samt till samtliga i Missionskyrkans olika gåvoregister. Detta har hittills givit 550 000 kronor – ett kvitto på att nya insamlingsvägar inte bara är nödvändiga utan att de också ger resultat!

När vi rapporterar årets insamlingsresultat konstaterar vi en minskning jämfört med förra årets insamling med cirka 100 000 kronor. Och en avvikelse från budget med 900 000 kronor. I glädjen över ett stabilt resultat, ett resultat där den minskande trenden faktiskt är bruten, vet vi att utmaningen är stor.

Insamlingsprognosen bygger på att 348 församlingar redan nu har rapporterat in sina resultat. Så här fördelar sig insamlingen distriktsvis:

  Insamlat
Differens
Diff i %
Försam
Mellansvenska distriktet
1 278 743  49 882  4,06%
 52
Mälardalen
1 329 367 -54 271 -3,92%
 50
Södra Götalands distrikt
   695 068 -23 910
-3,33%  31
Västra Götalands distrikt
2 638 561 -187 958 -6,65%
 74
ÖrebroVärmlandDals distrikt
1 120 930  15 980  1,45%
 51
Östra Götalands distrikt
2 549 756 -244 907
-8,76%
 74
Övre Norrlands distrikt
   344 210
-30 749
-8,20%
 16
  9 956 633 -475 932 -4,56%
348

 

 

 

 

Av Missionskyrkans sju distrikt har två ökat sitt offrande, övriga fem har minskat. Det är alltså kollektgåvorna som blivit mindre medan det långsiktiga offrandet via Missionsgåvan har stor bärkraft och är en stomme i offrandet till Missionskyrkan gemensamma arbete.

Utöver insamlingen till mission i andra länder redovisar vi här gåvor från församlingar, distrikt, secondhand-butiker och läger till specifika projekt. Dessa gåvor uppgår i år till hela 8,9 miljoner kronor vilket är 1,1 miljoner kronor mer än föregående år.

Återigen – stort tack till församlingar och enskilda för gåvor till Missionskyrkans internationella arbete. Tack vare era insatser kan vi fortsätta och utveckla samarbetet med våra systerkyrkor, världen över. Tack för era gåvor, tack för förböner och engagemang. Tack för att ni vill vara med och bidra till en annan dag – en bättre dag, en dag där människors behov och rättigheter kan uppfyllas.

Göran Zettergren 
missionsföreståndare 

Bertil Svensson
internationell missionssekr. 

Gunilla Hjelmåker
insamlingsansvarig

Reslutat per församling »

Större gåvor från församlingar, läger och andra organisationer »

Läs mer om insamlingen »

 14,9 miljoner till
Missionskyrkans internationella arbete
2009-01-15

14,9 miljoner – det blev resultatet av Missionskyrkans årliga insamling till internationellt arbete. Insamlingen har pågått mellan första advent och trettonhelgen. Resultatet visar på ett fortsatt starkt stöd och engagemang för det internationella arbetet, trots att Sverige befinner sig mitt i finansiell kris och ekonomisk oro.

Tema för årets insamling har varit ”en HEL värld – utmaning Kongo”. Informationsinsatserna har fokuserat de båda Kongoländerna, där Missionskyrkan har ett samarbete, som sträcker sig mer än ett hundra år tillbaka i tiden. Samarbetet med Commaunauté Evangélique du Congo i Kongo-Kinshasa och med Eglise Evangélique du Congo i Kongo-Brazzaville är unikt och kontakterna med Kongo är djupt rotade inom Missionskyrkan.

Tillsammans med systerkyrkor i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa arbetar Missionskyrkan på en mängd områden: hälsovård, utbildning, infrastruktur, hiv och aids, teologisk utbildning, evangelisation, demokrati och mänskliga rättigheter och mycket annat. Och till grund för allt detta ligger den insamling som just avslutats. Människor över hela världen är dagligt beroende av en stabil insamlingsnivå för ett långsiktigt arbete.

Förra årets insamling slutade på 15,2 miljoner. Årets resultat innebär en minskning på cirka 300 000 kronor.
- Men i dessa tider av finanskris och stark ekonomisk oro har vi all anledning att vara glada, säger Missionskyrkans ekonomichef Samuel Borg. Våra församlingar har visat på trohet och regelbundenhet i sitt givande och ytterligare en gång tagit sitt ansvar för vårt missionsarbete.

-Återigen  har vi fått bekräftat det vi redan vet – att det finns ett djupt engagemang för det internationella arbetet i våra församlingar, säger Bertil Svensson. Det är vi mycket tacksamma för till Gud och människor.
- Utöver detta har församlingarna också bidragit med 7,6 miljoner kronor till specifika projekt, tillägger Bertil Svensson. Detta resultat motsvarar förra årets.

Resultat
Nedan redovisas resultatet baserat på de församlingar som rapporterat sina insamlingsresultat till Svenska Missionskyrkans Annandagsinsamling 2008/2009.

Annandagen 2008 - sammanställning
Mellansvenska Distriktet
Mälardalen
Södra Götaland
Västra Götaland
ÖrebroVärmlandDal
Östra Götaland
Övre Norrland

 

Projektgåvor

Längre ned på sidan finns föregående års siffror.

 15,5 miljoner till Missionskyrkans internationella arbete
sammansställning av 2007/08 års resultat

2008-01-08

Missionskyrkans årliga insamling till internationellt arbete är nu avslutad. Resultatet av insamlingen, som pågått mellan första advent och trettonhelgen blev 15,5 miljoner. Detta visar på ett fortsatt starkt stöd och engagemang för det internationella arbetet.

Samuel Borg, Missionskyrkans ekonomichef, gläds åt årets insamlingsresultat:
- Det visar att det trendbrott som kom förra året har stabiliserat insamlingen. 15,5 miljoner  innebär en minskning med cirka 200 000 kronor, men resultatet ger fortfarande gott hopp om ett starkt och expansivt missionsarbete under kommande år. Församlingarna har återigen tagit sitt ansvar – det är vi mycket tacksamma för.

Nedan redovisas resultatet baserat på de församlingar som rapporterat sina insamlingsresultat till Svenska Missionskyrkans Annandagsinsamling 2007/2008.

 

Annandagen 2007 - sammanställning
Mellansvenska Distriktet
Mälardalen
Södra Götaland
Västra Götaland
ÖrebroVärmlandDal
Östra Götaland
Övre Norrland
Projektgåvor


Längre ned på sidan finns föregående års siffror.

 Inga kontanter till kollekten?

2007-04-26

 

Flera församlingar är intresserade av den så kallade kollektomat. Med den kan man använda sitt bankkort för att ge en gåva i kyrkan. Andreasförsamlingen, Fjällstugan i Jönköping har installerat en kollektomat.

 

Två av församlingens yngre medlemmar gjorde en kort film för att berätta varför de tyckte att man på församlingsmötet skulle skaffa en kollektomat. Filmen finns att se på YouTube.

 

Svenska Missionskyrkan kommer inom kort att teckna ett ramavtal med Kollektomat. Församlingar kommer därmed att kunna hyra en kollektomat för cirka 1800 kr per månad. Utöver detta tillkommer en transaktionskostnad. Svenska Missionskyrkan förhandlar med en svensk bank för att kunna nå en så låg kostnad som möjligt.

 

- Tillverkaren har lovat att ta fram en billigare och enklare kolleketomat, som bara är en kortläsare så att också mindre församlingar ska ha råd att använda sig av betalkorttjänsten, säger Magnus Johansson, biträdande ekonomichef, Svenska Missionskyrkan.

 Resultat för
Insamling för mission i andra länder 2006/2007

2007-01-09

 

Nu har trenden vänt – allt fler offrar allt mer till Svenska Missionskyrkans internationella arbete. 15,7 miljoner kronor blev resultatet av årets insamlingsperiod, som sträcker sig från första advent till och med trettonhelgen. Resultatet innebär en ökning med 200 000 kronor, eller drygt en procent, jämfört med föregående år.

 

- Äntligen har det vänt! Efter flera år av minskande annandagsinsamlingar är vändningen här, säger Samuel Borg, Missionskyrkans ekonomichef.

 

Här nedan redovisas resultatet för alla församlingar som rapporterat in sina insamlingsresultat till Svenska Missionskyrkans Annandagsinsamling 2006/2007.

 

Annandagen 2006 - sammanställning

Mellansvenska Distriktet
Mälardalen
Södra Götaland
Västra Götaland
ÖrebroVärmlandDal
Östra Götaland
Övre Norrland

 

Längre ned på sidan finns förra årets siffror för den som vill jämföra.

 

Nu kan du även se de projektgåvor som kommit in till det internationella arbetet under 2006. Gåvor från församlingar, läger, organisationer mfl.
Projektgåvor

 Slut på kyrkliga stiftelser

2006-08-29

 

Regeringsrätten har prövat ett pilotfall bland kyrkliga stiftelser och kommit fram till att dessa ska beskattas. Fallet handlade om Systrarna Bodins stiftelse som bildades 1988 genom en donation från tre syskon. Avkastningen ska stödja verksamheten i tre missionsförsamlingar i Dalarna. Trots seger i Länsrätt och Kammarrätt, där det påtalats att pengarna lika gärna kunde skänkts till församlingarna direkt, d v s till de skattebefriade ideella föreningarna, har Regeringsrätten nu fastställt att 28 procent ska betalas i skatt på avkastningen plus 1,5 promille i förmögenhetsskatt.

 

Det spelar alltså ingen roll vad pengarna används till (t ex skattebefriat ändamål – allmännyttigt) utan vilken organisation de kommer ifrån är avgörande. Därför är kyrklig verksamhet ej allmännyttig (skattebefriad) i en stiftelse enligt stiftelselagen, däremot i en ideell förening enligt inkomstskattelagen.

 

Från och med nu är det alltså av stor vikt att medlemmar och andra inte upprättar sina testamenten i stiftelseform till församling och trossamfund utan skänker pengarna direkt till församlingen/trossamfundet för att på så vis undvika att 28 % tas ut i skatt på avkastningen.

 

Samuel Borg

 Skattefritt att ge utdelningen till kyrkan

2006-08-29

 

Enligt dom i Regeringsrätten kan nu aktieägare överlåta rätten till aktieutdelning från aktier och fondsparande till församling/trossamfund utan att avkastningsskatt betalas, eftersom mottagaren är skattebefriad. Detta blir ett sätt för aktieägare att ge pengar till ett gott ändamål utan att något försvinner i skatt.

 

Sedan tidigare är det flera medlemmar som skänker gåvor i form av aktier och andra värdepapper för att på så vis undvika kapitalskatt (reavinstskatt).

 

Nu finns alltså möjligheten för dig som fondsparar att skicka ett brev till din bank och be dem sätta in pengarna från utdelning på dina aktier och fonder på t ex Missionskyrkans pg 8 24-3, utan att 30 % ska betalas i skatt.

 

Samuel Borg

 Annandagsinsamlingens resultat

2006-01-24

 

Den sista dagen för att rapportera in församlingens annandagsresultat var den 10 januari 2006. Insamlingsresultatet redovisas i det senaste numret av I Missionskyrkan men finns också att läsa nedan.

 

Tryck på länken för ditt distrikt för att se din församlings resultat. Överst finns en sammanställning av alla distriktsresultat.

 

Annandagen 2005 - sammanställning

Mellansvenska Distriktet
Mälardalen
Södra Götaland
Västra Götaland
ÖrebroVärmlandDal
Östra Götaland
Övre Norrland

 

 

 


 

 

Ny ränta på Församlingslån: 2,75%
2010-01-03

För 2011 har Kyrkostyrelsen satt räntan på Församlingslånen till 2,75%. Det huvudsakliga syftet med församlingslånen är dels att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkans församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert placeringsalternativ med god ränta, men också att Missionskyrkan nationellt ska kunna finansiera fastighetsrenoveringar till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att det ska gynna båda parter genom att inte låna pengar till eller från externa källor.

För mer information om räntan och lånen, vänligen kontakta ekonomichef Pontus Engström, pontus.engstrom@missionskyrkan.se.

 
Statistik för 2010

Läs mer »Praktikan
Bokföringsfrågor, skattefrågor eller andra frågor av juridisk karaktär. Praktikan innehåller aktuell information gällande församlingen/föreningen, samverkansorgan svar på juridiska frågor mm. Delar av Praktikan finns tillgängliga på nätet. www.praktikan.seBevakar möjligheter till projektmedel från EU och ger service till anslutna organisationer vad gäller ansökningar.

Läs mer om hur Kyrkornas EU-kontor kan vara en resurs för din församling.

Missionskyrkans årsredovisning vinner pris
Pressmeddelande
2005-11-30 »Årsredovisningen
(pdf 2,5 MB) »
Svenska Missionskyrkan