Organisation, ekonomi, arbetsgivar- och personalinformation

Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ är den årliga kyrkokonferensen. Mellan kyrkokonferenserna är kyrkostyrelsen samfundets högsta beslutande instans. Det löpande arbetet sker på Svenska Missionskyrkans kansli under ledning av missionsföre-ståndaren.

I Svenska Missionskyrkan finns sju geografiskt indelade distrikt och ett åttonde icketerritoriellt distrikt. De sju distriktsföreståndarna har tillsammans med församlingarna uppdrag att planera och leda det gemensamma arbetet i respektive distrikt.

Svenska Missionskyrkan är den näst största kyrkan i Sverige med 686 församlingar av varierande storlek.

Här finns också arbetsgivarinformation till församlingar och medarbetare.

   
     
     

Svenska Missionskyrkan