Väckelsetid
Svenska Missionsförbundet bildades 1878 (och bytte namn till Svenska Missionskyrkan 29 maj 2003). Samfundet växte fram under den stora folkväckelsen i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Men rötterna går djupare än så. Vi har del av arvet från den första kristna kyrkan, antikens och medeltidens kyrkofäder, den romersk-katolska kyrkans mission i Sverige, reformationen samt väckelserörelsernas betoning av den personliga avgörelsen för Kristus och den enskildes ansvar i gemenskapen.

I väckelsetid bildades många informella och formella föreningar och sällskap för spridning av biblar och litteratur, förkunnelse, evangelisation och mission. Kritiken mot Svenska kyrkan växte också. Där var engagemanget en medborgerlig plikt som ledde till nattvardstvång, kyrktagning och prästämbetet som en karriärväg mer än en kallelse.

Missionsföreningar (senare missionsförsamlingar) arbetade för att församlingen skulle vara de troendes gemenskap. Nattvarden skulle firas med troende deltagare och troende präst! Den enskilde skulle själv få läsa i Bibeln och komma till klarhet i trosfrågor.

Föreningarna beslöt 1878 att gå ihop till ett eget samfund. Syftet var att samordna :
  • mission i andra länder
  • evangelisation i Sverige
  • utbildning av pastorer och missionsarbetare.

De här frågorna är fortfarande i fokus i Svenska Missionskyrkan, även om formerna har ändrats under åren. Fortfarande betonas den enskilda kristna människans frihet inom den bekännande församlingens gemenskap.


Svenska Missionskyrkan