Nya tillgängliga missionsarkiv på Riksarkivet


Det är med stor glädje som Svenska Missionskyrkan 2009 överlämnat ett stort antal ordnade och förtecknade arkiv till Riksarkivet. Arkiven är nu med några få undantag fritt tillgängliga för forskning och arkivförteckningar kan så småningom även återfinnas i Nationella ArkivDatabasen NAD, www.nad.ra.se.

Öppettider för Riksarkivet finns på RA.s hemsida www.statensarkiv.se.

Tostarpsgårdens flyktingläger inrättades 1939 på mark ägd av missionsföreståndare Axel Andersson och verksamheten styrdes av en flyktingkommitté (ett arkiv som redan finns på Riksarkivet). Större delen av flyktingarna kom från Wien och från kretsarna kring Svenska Israelmissionen, majoriteten var flyktingar av judisk börd, flertalet konvertiter till nyevangelisk kristendom. I arkivet finns handlingar som beskriver exempelvis flyktingars levnadsöden och ansökningar om främlingspass. Flyktinglägrets verksamhet har nyligen uppmärksammats i en artikel, Missionsförbundet och nazismen i Folkrörelsernas arkivförbunds jubileumsbok Titta vad vi har! utgiven 2008.

Berlinbarnhjälpens arkiv härrör från den period som Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet gemensamt arrangerade ferievistelser för barn från Väst-Berlin. Under perioden 1958- 1965 fick 14 000 barn ferievistelse i svenska hem. Förmedlingsverksamheten fortsatte senare i privat regi och avslutades så sent som 1996. I arkivet förekommer namnlistor över barn, korrespondens gästfamiljer biologiska föräldrar, tyska myndigheter. Berlinbarnhjälpens betydelse inte minst för kulturella band mellan två länder har uppmärksammats bland annat av den tyske historikern Stefan Gammelien.

Svenska skolan i Kina var en gemensam angelägenhet för många svenska samfund som verkade i Kina. Redan 1903 hade Svenska Missionen i Kina en lärarinna som undervisade svenska barn, 1918 startas Swedish Union School i Jigongshan i Henanprovinsen. Svenska skolöverstyrelsen gav skolan rätt till realexamen på 1920-talet. På skolan fanns en tidig uppstickare till scoutverksamhet, Svenska skolans Riddarpojkar.

Estniska missionskommittén (Kommittén för estniska flyktingar, Estniska allianskommittén) vittnar om ett ekumeniskt arbete med många inblandade samfund som understödde hjälparbete och frikyrklig, exilestnisk verksamhet. Arkivet består bara av en kassabok, men det är tänkbart att mer dokumentation kan finnas i andra samfundsarkiv.

Dessutom överlämnas ett större antal missionärsarkiv med dokumentation från missionsverksamhet i de båda Kongostaterna, Indien, Ecuador och Costa Rica. Pastorns yrkesverksamhet kan man få inblick i två pastorsarkiv.

Dessutom har Missionskyrkan kompletterat de tryckta årsberättelserna och matriklarna från Missionskyrkan på Riksarkivet och det ska nu finnas en så gott som komplett uppsättning av dessa på Riksarkivet i Marieberg för åren 1878-2008. Ett större korrespondensregister i form av ett kartotek för korrespondensen från Kongomissionen överlämnas till Riksarkivet, vilket om något kommer att underlätta all forskning i alla Missionskyrkans Kongo-samlingar.

Mer information
Vill du ha mer information om respektive arkiv så ta kontakt med Svenska Missionskyrkans arkivarie Katarina Thurell. katarina.thurell@missionskyrkan.se


Svenska Missionskyrkan