Vanliga frågor (FAQ - frequently asked questions)
Korta frågor och korta svar rymmer inte alltid hela sanningen. Här har vi ändå försökt få med vanliga frågor från skolungdomar och andra. Om du vill veta mer rekommenderar vi att du kontaktar en missionskyrka nära dig.
Klicka på den fråga som intresserar dig.

TRONS INNEHÅLL
Finns livet efter döden?
Svar:

Detta är inget vi kan veta säkert men något vi tror. Vi tror att Jesus har besegrat dödens makt och uppstått från de döda. Jesus säger: "Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö" (Johannesevangeliet 11:26).

Vad är Bibeln?
Svar:

Bibeln är Guds ord som är nedskrivet av människor. Bibeln är helig skrift som har kommit till under Andens ledning. Den har blivit till genom att människor har berättat om Guds handlande. Det är människor som har skrivit de böcker Bibeln består av men de har skrivit med inspiration av Gud. Kyrkan har också inspirerats av Gud då den har samlat de skrifter som idag utgör Gamla och Nya testamentet. Bibeln beskriver vad som är nödvändigt för frälsningen.

Vilka sakrament finns det i Missionskyrkan?
Svar:

Dop och nattvard.

Vad är dop?
Svar:

Dopet är ett synligt tecken för nytt liv i Jesus Kristus och gemenskap med honom. Dopet är också ett centralt steg för vägen in i församlingsgemenskapen och livet i Kristus. I dopet dör och uppstår den döpte med Kristus. Dopet sker med vatten och kan i Missionskyrkan ske vid olika tidpunkter i livet. Dopet är ett och gör att människor blir ett i Kristus. Missionskyrkan vill på grund av det vara en miljö där man kan förespråka olika doptraditioner (barndop eller dop vid en senare tidpunkt i livet) men ändå finnas i samma gemenskap

Vad är nattvarden?
Svar:

Nattvard firar vi till minne av Jesus Kristus med en särskild betoning på hans död. Nattvarden kan också kallas Herrens måltid. När Jesus instiftade nattvarden talade han om brödet och vinet som sin egen kropp och blod. (Se t.ex. Mark 14:22-24) Kristus själv uppmanade oss att fira denna måltid till hans minne tills dess han kommer åter. Nattvarden är en måltid i gemenskap med Kristus och i gemenskap med människor som vill tro på Kristus. Den är öppen för alla som söker denna gemenskap. Vi äter tillsammans precis som Jesus gjorde med sina lärjungar. Då vi firar nattvard i våra gudstjänster äter vi oss inte mätta som på vanlig mat men delandet av bröd kan stå som en symbol för viljan att ingen ska behöva gå hungrig.

Herrens måltid är också ett tecken på framtid och hopp. Där uttrycks kärlek, gemenskap, rättvisa och fred som är tecken på Guds rike. Vi firar denna måltid i väntan på att detta rike ska komma i sin fulla kraft

Vem är Gud?
Svar:

Det går aldrig att helt och fullt beskriva Gud men det går ändå att förstå något om vem Gud är eftersom Gud har valt att uppenbara sig för oss människor.

Vi tror på Gud som är personlig och som vill relation med människan. Gud uppenbarar sig för människor och vi kan särskilt läsa om Guds uppenbarelse i Bibeln. Under Gamla testamentets tid valde Gud att uppenbara sig för Israels folk. I Nya testamentet kan vi läsa om hur Gud blev människa, Jesus Kristus, och hur Gud kallar alla folk till sig.

Gud är treenig – Fader, Son och Ande. Gud är skaparen av hela kosmos. Gud blev människa i Jesus från Nasaret som besegrade syndens och dödens makt. Gud är den heliga Anden som finns bland människorna och ger liv och kraft. Gud har alltid funnits och kommer alltid att finnas.

Vad är frälsning?
Svar:

Frälsningen sker genom Jesus död och uppståndelse då dödens och syndens makt, som råder över människor och skapelsen, besegras. Om en människa vill tro på detta görs hon fri. I den här världen finns dock synd och död kvar och den slutgiltiga frälsningen kommer då Guds rike uppfyller allt och människor får det eviga livet.

Har ni präster?
Svar:

I Missionskyrkan menar vi enligt Bibelns ord att alla i församlingen är präster (1 Petr 2:9). Det innebär att det behövs ingen medlare mellan Gud och människor utan var och en kan själv komma inför Gud. I praktiken innebär detta att olika handlingar i församlingen (såsom ledning av nattvard, dop och predikan m.m.) också kan utföras av den som inte är utbildad eller ordinerad, men som församlingen har förtroende för.

I Missionskyrkan talar vi också om särskild tjänst. Detta innebär att det finns några som har fått uppdraget att särskilt arbeta med att stärka allas tjänst, nämligen pastorer och diakoner. Dessa är oftast anställda av församlingen. Pastorstjänsten är den som mest liknar ett prästämbete. Man ordineras till pastor och pastorn fungerar ofta som en ledare i församlingen och är den som mer än någon annan utför de olika handlingarna i gudstjänsten. Pastorerna är också de enda som har vigselbehörighet. Pastorn har även ett särskilt tystnadslöfte om sådant som anförtros under själavårdande samtal.

Vem är Jesus?
Svar:

Jesus är Gud som blir människa. Han visade vem Gud är och var en tjänare ända till slutet då han dog på grund av människans synd men uppstod och lever idag.

Har Missonskyrkan några heliga skrifter/texter?
Svar:

Vi "tror" inte på Bibeln på det sättet vi tror på och ärar Gud, men vi menar att Bibeln är Guds ord och genom bibelordet kan man lära känna Gud och därför kallar vi Bibeln helig skrift.
 

Hur sprids läran?
Svar:

Den kristna tron sprids framför allt genom troende människor, som vittnar med ord och genom sina gärningar om sin tro. När detta praktiseras talar vi om evangelisation eller mission.

Har Missionskyrkan någon/några heliga platser?
Svar:

Nej

Vad är Missionskyrkans uppfattning om kristendom, kortfattat?
Svar:

I den kristna tron är det Gud som söker kontakt med oss människor bland annat genom att sända sin son Jesus Kristus till världen. Vi kristna tror inte att det finns någon annan Gud än den som beskrivs i Bibeln.

Vad sätter Missionskyrkan främst i tron?
Svar:

Det viktigaste är tron på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. I Missionskyrkan tror vi också på varje persons möjlighet att leva i relation med Gud och vi menar att medlemskapet i församlingen är varje persons eget val. Vi tror att Bibeln ger vägledning i viktiga frågor och den är ett rättesnöre för hur man ska leva.

SVENSKA MISSIONSKYRKANS HISTORIA
Varför grundades Svenska Missionskyrkan?
Svar:

Missionskyrkan grundades av ombud för ett antal missionsföreningar i Sverige. Föreningarnas syfte var att samordna mission i andra länder, evangelisation i Sverige samt utbildning av predikanter och missionsarbetare. Det skedde delvis i polemik mot Svenska kyrkan. Att vara medlem i Svenska kyrkan hade alltmer blivit en medborgerlig plikt, ansåg missionsföreningarnas medlemmar. Istället borde kyrkan vara de troendes gemenskap. Många inom Svenska Missionsförbundet, som Missionskyrkan då hette, såg i början den egna rörelsen som en del av Svenska kyrkan. Men av olika skäl kom Missionskyrkan att utvecklas till en självständig kyrka.

Framför allt på tre punkter profilerade sig det nya samfundet: 
· Församlingen skulle vara de troendes gemenskap.
· Nattvarden skulle firas med de troende. 
· Man värnade rätten för den enskilde att själv läsa i Skriften och söka klarhet i trosfrågor.

Vad står rörelsen för i dag?
Svar:

Samfundet står i stort sett för samma grundvärderingar som då det bildades 1878. Det är församlingar som är till för bekännande kristna och det finns en betoning av varje persons sökande efter Gud. Samfundet har också under hela 1900-talet och fram till vår tid arbetat mycket för ekumenik mellan kyrkor.

”Trons grund och innehåll” är en bibelteologisk inledning till Svenska Missionskyrkans konstitution som beskriver huvudlinjen i kyrkans gemensamma tro.

När bildades Svenska Missionsförbundet?
Svar:

Den 2 augusti 1878 och bytte namn till Svenska Missionskyrkan den 29 maj 2003.

Vem/vilka grundade Svenska Missionskyrkan?
Svar:

Ett antal företrädare för olika missionsföreningar. Det var flera personer som tog initiativ till detta, men i främsta ledet stod den unge prästen Erik Jakob Ekman. Redan från början fanns också Paul Petter Waldenström med, och han blev kyrkans främste teolog.

Felaktigt räknas ofta Waldenström som grundare. Mer riktigt är att säga, att hans idéer och förkunnelse ledde fram till bildandet av Missionsförbundet.

Ekman blev den förste missionsföreståndaren (anställda ledaren), och satt på den posten
1886 - 1904. Waldenström efterträdde sedan Ekman som ordförande 1904 och missionsföreståndare 1908.

SVENSKA MISSIONSKYRKANS ORGANISATION
Hur mycket tjänar en pastor?
Svar:

En pastor ordineras efter fyra års högskolestudier i teologi. Diakoner ordineras efter ett års eftergymnasial utbildning, dessutom behövs en tidigare examen som t.ex. fritidsledare, sjuksköterska eller socionom. Ingångslönerna för båda grupperna är som lägst 17 000 kr enligt uppräkning från 2004 års avtal. Svenska Missionskyrkan har egna kollektivavtal som bland annat reglerar minimilön.

Tjänar ni mycket på kollekt?
Svar:

85% av samfundets ekonomi, och 99% av församlingarnas ekonomi, är beroende av kollekt och andra gåvor. Det ger inga överskott, ingen "förtjänst", utan pengarna används till de ändamål de samlats in för.

Läs mer om olika sätt att stödja Svenska Missionskyrkans arbete >
Vilka arbetstider har en pastor och diakon?
Svar:

En pastor i församlingstjänst har oreglerad arbetstid. Det betyder att man inte räknar antal timmar per vecka, eftersom det kan variera ganska mycket mellan olika veckor. Arbetstiden är istället utslagen på ett år och ska då stanna på 260 dagar. En sådan pastor jobbar normalt 5-5,5 dagar per vecka och är ledig var 6:e – 8:e helg. Vanligt är dock att man lokalt har bestämt att den anställde får vara ledig en helg i månaden. När man har oreglerad arbetstid får man ingen extra ersättning för sena kvällar och helger i form av övertid. Som en slags kompensation får man istället minst 30 dagars semester, dvs. sex veckor istället för normalt fem.

Har ni någon ungdomsförening?
Svar:

Barn- och ungdomsarbetet bedrivs genom SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom. SMU finns på de flesta platser där det finns en missionsförsamling och sammanlagt har SMU 34 000 medlemmar.

Läs mer om SMU >

Har ni präster anställda?
Svar:

Termen präst används inte i Svenska Missionskyrkan för den som är ordinerad till ett särskilt uppdrag. Vi tror på det allmänna prästadömet, som innebär att alla troende på olika sätt är kallade till att tjäna Gud. Inom Missionskyrkan ordineras pastorer och diakoner. Själva arbetsuppgifterna skiljer sig dock inte särskilt mycket åt för en pastor, jämfört med en präst inom Svenska Kyrkan. Det handlar bland annat om undervisning, gudstjänster, dop, begravningar, bröllop och själavårdande samtal med människor. De flesta pastorer jobbar i en lokal församling, men det finns också pastorer och diakoner som har särskilda tjänster, t.ex. på ett fängelse, ett sjukhus eller på någon av Svenska Missionskyrkans distriktsexpeditioner. 

Vem/vilka arbetar i rörelsen?
Svar:

Det mesta arbetet utförs faktiskt ideellt av de som är medlemmar i församlingarna. Det finns knappt 500 pastorer och diakoner i församlingstjänst. På Missionskyrkans kansli arbetar ungefär 35 personer.

I vilka länder finns ni?
Svar:

Missionskyrkans församlingar finns i Sverige, men vi har nära relationer till framför allt de självständiga kyrkor som är ett resultat av vår mission i Japan, Indien, Republiken Kongo, Demokratiska Republiken Kongo och Ecuador. Vi kallar de kyrkorna för systerkyrkor.

Det finns även "missionskyrkor", kyrkor som liknar oss, i Danmark, Norge, Finland, Estland, USA och andra länder.

Läs mer om det internationella arbetet >

Hur ser organisationen ut?
Svar:

Varje församling är en självständig juridisk enhet, och samfundet är en sammanslutning av dessa församlingar. Församlingen fungerar som föreningar brukar göra, en medlem = en röst. Den utser styrelse och andra funktionärer på ett årsmöte.

På motsvarande sätt fungerar samfundet, Svenska Missionskyrkan. Det högsta beslutande organet är kyrkokonferensen, som samlas till ett möte i maj eller juni varje år. Varje församling får representeras av ombud, församlingarna får skicka ombud i relation till medlemsantalet. Normalt registreras mellan 700 och 800 ombud. Kyrkokonferensen är därmed Sveriges största ombudsförsamling! Ett ombud = en röst.

Kyrkokonferensen kan inte ta beslut som är tvingande för enskilda församlingar, men samråder i viktiga frågor och gör ibland principiella uttalanden. Dessutom väljs en kyrkostyrelse som ansvarar för verksamheten på riksplanet.

Kyrkokonferensen utser också de andliga ledarna: missionsföreståndaren, distriktsföreståndarna (vi har sju distrikt) och andra centrala poster. Svenska Missionskyrkan har den juridiska formen registrerat trossamfund.
Svenska Missionskyrkan har ett kansli som bistår missionsföreståndaren och kyrkostyrelsen. Det finns sju distrikt, som regionalt hjälper församlingarna i deras verksamhet.

Läs mer om hur Svenska Missionskyrkan är organiserad >

Vad har ni för andlig ledning?
Svar:

Vår högsta andliga ledare kallas missionsföreståndare, och utses av kyrkokonferensen. Sedan augusti 2004 är pastor Göran Zettergren missionsföreståndare.

Kyrkostyrelsen har också ett andligt ledarskapsansvar. Den fattar beslut i många frågor som berör de lokala församlingarna och samfundets medlemmar. En del av frågorna är av andlig karaktär.
Läs mer om kyrkostyrelsen >

Lokalt är församlingens anställda (pastor, diakon, ungdomsledare, musiker) tillsammans med styrelsen andliga ledare. Ledarstilen i våra församlingar präglas av omsorg snarare än av stark auktoritet.

Är detta en sekt?
Svar:

Nej, en sekt kännetecknas av ett avståndstagande gentemot andra kyrkor och trosuppfattningar. Svenska Missionskyrkan har istället en stark tro på samarbete med andra kyrkor. En sekt vill också stå utanför samhällets maktstrukturer, men bland Missionskyrkans  medlemmar finns många som valt ett partipolitiskt engagemang.

En destruktiv sekt kännetecknas dessutom ofta av en blind lydnad gentemot gruppens ledning och en svårighet att lämna sammanhanget. Detta är något som inte alls finns inom Svenska Missionskyrkan.

Hur många medlemmar har Svenska Missionskyrkan?
Svar:

Den 31 december 2007 hade samfundet 61.435 medlemmar. I verksamheten totalt är ungefär 132.500 betjänade, involverade. Tidigare har antalet medlemmar sjunkit med ungefär 1000 personer per år, men trenden har vänt. Nu är medlemstappet kring 350 per år. Antalet betjänade ligger på en relativt stabil nivå år från år. 

Hur stora är Svenska Missionskyrkans insamlingskostnader?
Svar:

Svenska Missionskyrkan är en organisation med mycket låga insamlingskostnader. Av det som samlas in till  hjälpverksamheten går 5 % till administrativa kostnader.

Enligt Svensk insamlingskontroll, som kontrollerar Missionskyrkans 90-konto kan en insamlingsorganisation ha så mycket som 25% i administrativa kostnader.

MORAL - det kristna livet får konsekvenser
Vad anser ni om homosexuella?
Svar:

Homosexualitet är inget formellt hinder för medlemskap i en missionsförsamling. I en del församlingar välkomnas homosexuella varmt. I andra församlingar är frågan om homosexualitet mer komplicerad.

Frågan om utlevd (praktiserad) homosexualitet har hittills aldrig varit föremål för omröstning inom samfundet. Det finns vitt skilda uppfattningar om detta inom våra församlingar. Vi försöker leva med denna mångfald, trots att en sådan gemenskap kan vara smärtsam ibland.

Frågan om samkönade äktenskap har fått aktualitet genom regeringens äktenskaps- och partnerskapsutredning, som 2007 avgav ett betänkande. Missionskyrkan gav ett remissvar på betänkandet tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. De tre samfunden förordar att partnerskapslag och äktenskapsbalk sammanförs i en enda lag, men anser att begreppet äktenskap bör reserveras för giftermål mellan man och kvinna. Läs mer >

En fråga som diskuterats mycket i Missionskyrkans församlingar är frågan om samfundet ska kunna ordinera personer som lever i registrerat partnerskap till pastorer/diakoner. Arbetet med den frågan har kallats Det goda samtalet, och underlag för detta gavs ut i en rapport, kallad Sida vid sida. Utifrån samtalen och rapporten tog Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse ett beslut under våren 2002.

Styrelsen konstaterar i beslutstexten att en församling själv kan besluta om anställning av medarbetare, men att det idag inte finns stöd för ett beslut om ordination av pastorer och diakoner som lever i registrerat partnerskap. Av kyrkostyrelsens 16 ledamöter reserverade sig 6 mot beslutet.

Hur står ni i frågan om abort?
Svar:

Vi har en positiv syn på familjen där vi ser barn som en gåva från Gud och inte som något olämpligt eller besvärligt. Samtidigt är det viktigt att den som väljer abort inte möts av fördömanden eller utanförskap. Vi är medvetna om att enskilda situationer kan vara mycket komplicerade och har därför ingen entydig ståndpunkt i denna fråga.

Hur påverkar tron medlemmarnas sätt att leva?
Svar:

I tio Guds bud finns det riktlinjer för hur ett liv bör fungera, i relation till Gud, familjen och medmänniskorna. I Gamla Testamentet finns dessutom många andra bud och regler, men enligt Jesus så har allt detta sammanfattats i ett enda bud: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem. Detta kallas för den ”gyllene regeln” och den återkommer i de flesta av världens religioner.

Den kärleksfulla Gud som vi tror på är en förebild som vi försöker efterlikna. Så som Gud först älskat oss bör vi älska andra. Så som Gud har förlåtit oss bör vi förlåta andra. Och så vidare…

Om man vill räkna med att själv bli förlåten av Gud, bör man först försöka förlåta andra. Det ingår som en del av Vår Fader, en bön som Jesus lärde sina lärjungar att be.

När det gäller förlåtelsen finns det också ett påbud från Jesus om att vi bör förlåta våra fiender. När Jesus hängde på korset bad han för sina bödlar att Gud skulle förlåta dem, eftersom de inte visste vad de gjorde. Det är en attityd som vi också försöker eftersträva.

I Nya Testamentet finns en vision om Guds rike. Jesus undervisade mycket om det i evangelierna. Gudsrikesvisionen handlar om ett tillstånd som vi kan försöka förverkliga redan här, det handlar om att människor ska få kunskap om sanningen och leva i fred, rättvisa och vara befriade från förtryck.

MISSIONSKYRKANS PROFIL
Varför heter det mission?
Svar:

Mission betyder uppdrag, och kyrkans uppdrag handlar om att sprida evangeliet till alla människor över hela jorden. Det var Jesus som gav sina lärjungar detta uppdrag: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteus 28:18-20)

När Svenska Missionskyrkan bildades 1878 fanns det en stor andlig entusiasm på många platser i Sverige. Man var del av en väckelse där många människor kom till tro. Denna tro behöll de inte för sig själva, utan de spred den till många olika folk på jorden. Uppdraget att missionera, det vill säga att berätta om Jesus, gäller fortfarande, tills den dag Jesus kommer tillbaka till jorden.

 

Vad skiljer er från andra kyrkor?
Svar:

Det som förenar oss med andra kyrkor är mycket mer och mycket viktigare än det som skiljer oss åt. Men det finns skillnader.

Svenska Missionskyrkan är en kyrka som bildades under 1800-talets stora folkväckelse i Sverige. Man reagerade på den tiden mot auktoritära drag inom Svenska Kyrkan, och bildade istället en kyrka som bland annat präglas av frivilligt medlemskap. Detta historiska arv finns kvar i Missionskyrkan – man blir i regel inte ”kollektivt” ansluten genom barndopet (även om det numera finns lokala variationer), utan medlemskapet är något som man får ta ställning till i medveten ålder.

Vi har en enkel bekännelse: ”Jesus Kristus är Herre och Frälsare.” Någon annan grund för medlemskapet har vi egentligen inte. Detta är mycket ovanligt bland kyrkor.

Vi har också en speciell syn på dopet. Varje familj får välja om de vill låta döpa sina barn, eller om de anser att det är bättre att barnet själv får välja senare i livet. Både barndop och så kallat troendedop förekommer alltså. Denna dubbla dopsyn är i stort sett unik bland kyrkor i världen.

Vad har Svenska Missionskyrkan för inriktning?
Svar:

Svenska Missionskyrkan kännetecknas av engagemang och personligt ställningstagande. Vi betonar individens perspektiv – man är medlem i kyrkan därför att man tror på Jesus Kristus och för att man vill låta denna tro växa tillsammans med andra.

Vi vill också vara en kyrka som söker sig utåt i samhället och i världen, för att nå så många som möjligt, och samtidigt vara en varm gemenskap där alla som tror på Jesus Kristus ska få plats.

 

MEDLEMSSKAP I EN MISSIONSFÖRSAMLING
Varför välja Svenska Missionskyrkan?
Svar:

För att du vill vara med i en kyrka som står för en tydlig kristen bekännelse, och samtidigt tillåter dig som medlem att tänka och tro själv. Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Vi har inga andra lärosatser, utan betonar att skillnader i trosuppfattning berikar gemenskapen.

Men det innebär inte att kyrkans tro är otydlig eller diffus. I Svenska Missionskyrkans konstitution framgår vad kyrkan står för. I dess inledning nämns bland annat de gammalkyrkliga bekännelserna, Nicenska och Apostoliska trosbekännelserna. Utifrån dem vill Svenska Missionskyrkan som gemenskap ”bekänna sin tro i gudstjänst, betyga sin samhörighet med hela Guds kyrka och undervisa om den kristna trons huvudstycken”. 
 
Du blir inte som individ medlem i Svenska Missionskyrkan utan i en lokal missionsförsamling. Det som då händer är att du kommer in i en gemenskap med andra kristna som du kan dela livet och tron med.

Kan jag konfirmeras här?
Svar:

Ja, i regel går man i konfirmandläsning under ett helt läsår med regelbundna träffar. Ofta åker konfirmanden på ett eller flera läger under året. Alternativt kan hela konfirmandtiden utgöras av ett längre läger. Man behöver inte vara församlingsmedlem för att deltaga, men dop och medlemskap brukar erbjudas i samband med konfirmandläsningen.

Läs mer om konfirmation >

Kostar det något att vara med?
Svar:

Nej. Däremot har vi nästan inga andra inkomstkällor än vad medlemmarna frivilligt bidrar med. Församlingar, distrikt och samfund omsätter många miljoner kronor varje år, som skänkts i kollekter eller genom andra insamlingsformer. Hur mycket man vill bidraga med är upp till var och en att bestämma.

Läs mer om att ge en gåva >

Kan man lämna församlingen?
Svar:

Ja, det är bara att anmäla till pastorn att man vill gå ur. Ofta vill pastorn veta varför (för att kunna förbättra sådant som upplevts som fel i församlingen), men ingen måste motivera sin begäran.

 

Hur blir man medlem?
Svar:

Du som vill gå med i en missionsförsamling anmäler till församlingspastorn att du vill bli medlem. Om församlingen inte har någon pastor kan man vända sig till någon annan i församlingens ledning, t ex föreståndaren eller ordföranden. I ett samtal får du bekräfta att du vill instämma i den enkla trosbekännelsen genom att säga att du tror på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Därefter skrivs du in som medlem. Oftast blir också de nya medlemmarna hälsade välkomna av församlingen i en gudstjänst.

 

Är alla välkomna i kyrkan?
Svar:

Javisst! Och du behöver inte vara medlem för att vara med på gudstjänster och andra arrangemang

GUDSTJÄNSTLIVET I SVENSKA MISSIONSKYRKAN
Hur ser en vanlig gudstjänst ut?
Svar:

I Svenska Missionskyrkans församlingar finns det ett stort och varierande utbud av gudstjänster. Navet i gudstjänstlivet är den gudstjänst som firas på söndag förmiddag, men gudstjänster firas på många håll även på andra dagar och tider.

De flesta gudstjänster vänder sig till alla åldrar, men några riktar sig till särskilda målgrupper som t.ex. barngudstjänster och ungdomsgudstjänster.

Innehållet i gudstjänsterna kan skilja sig en hel del om man jämför två olika missionsförsamlingar. Skillnaden kan t.ex. märkas i vilka som medverkar eller i valet av sånger eller om man har en upptryckt gudstjänstordning eller inte. Detta innebär att en vanlig gudstjänst i en Missionskyrka kan ses som ovanlig i en annan.

Gör ni något speciellt på era gudstjänster vid högtider?
Svar:

Ja det normala är att församlingen följer kyrkoåret, och alltså firar de stora helgerna påsk, pingst och jul extra högtidligt.

Vad händer under en vanlig vecka i missionskyrkan?
Svar:

Under vardagarna på dagtid kan det vara samlingar för pensionärer, småbarnsföräldrar och andra daglediga. På vardagskvällarna träffas de olika SMU-grupperna, nying, scout, tonår m.fl. Barn och vuxna träffas också till sång- och musiksamlingar i t.ex. körer, orkestrar, rockgrupper med mera. Annan verksamhet som är vanligt förekommande är studiecirklar i vitt skiljda ämnen. Det är också vanligt med sportaktiviteter.

Så gott som alla missionsförsamlingar har gudstjänst varje söndag. Vanligtvis klockan 10.00 eller 11.00.

Kontakta gärna en missionsförsamling när dig för att få veta mer. Församlingssökning >

Svenska Missionskyrkan