Gemensamt remissvar om
Äktenskaps-och partnerskapsutredningens betänkande
SOU 2007:17
från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan

Remissgruppen har bestått av Per-Magnus Selinder, ordförande, Ulla Marie Gunner och Gunilla Hjelmåker, Svenska Missionskyrkan, Ulla Sköldh, Metodistkyrkan i Sverige och Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet. Remissvaret i sin helhet finns att ladda hem som pdf efter sammanfattningen.

Sammanfattning

  • Vi förordar att nuvarande partnerskapslag och äktenskapsbalk sammanförs i en enda lag; 
  • Vi anser att denna lag som samlande beteckning bör kallas för giftermålsbalk eller samlevnadsbalk. Begreppet äktenskap som samlande beteckning för skilda samlevnadsformer anser vi inte bör användas i lagtexten. Därmed skulle också på ett enkelt sätt begreppet ”vigsel” kunna undvikas i lagtext;
  • Vi önskar att obligatoriskt civilrättsligt giftermål genomförs i Sverige. Detta förutsätter emellertid att samtliga trossamfund avstår från vigselrätten. Vi är starkt kritiska till utredningens brist på belysning av ett reellt alternativ till nuvarande ordning. Om inte obligatoriskt civilt giftermål införs är vi beredda att fortsättningsvis samverka som hittills med samhället och kostnadsfritt utföra detta myndighetsuppdrag med åtföljande administration;
  • Vi menar att förslaget att avgiftsbelägga civilrättslig registrering är helt orimligt. Arvodesfrågor bör dessutom inte behandlas i lagtext;
  • Vi uttrycker vår uppskattning över utredarens resonemang kring förhållandet mellan vigselrätt och vigselplikt. Vigselplikt kan aldrig åläggas en från staten fri kyrka, vilket underströks vid religionsfrihetslagens genomförande 1952;
  • Vi finner det naturligt att trossamfunden behandlas lika och att Svenska kyrkans särställning i detta avseende upphör. Kriterierna för vigselrätt respektive vigselbehörighet finner vi rimliga;
  • Vi instämmer i och står bakom det gemensamma remissvar som kyrkorna/samfunden inom Sveriges Kristna Råd har enats om.

Remissvaret i sin helhet (som pdf 40kB) > 

Broschyren har tidigare
sänds till alla församlingar
för att informera om arbetet.


Svenska Missionskyrkan