Ömsesidigt doperkännande
med Stockholms katolska stift

2007-01-22

Samtalsgruppen mellan Stockholms katolska stift och Svenska Missionskyrkan har under åren arbetat med olika frågor. En av dessa är att söka steg för den synliga enheten mellan våra kyrkor. Till pingsten 2004  publicerade biskop Anders Arborelius och missionsföreståndare Krister Andersson ett öppet brev med titeln Förlovning i pingsttid. Brevet hade förberetts i samtalsgruppen och pekat på ett möjligt ekumeniskt steg – att erkänna varandras dop. Frågan följdes både i Teologiska kommittén och i kyrkostyrelsen.

Ett doperkännande är en grundläggande ekumenisk fråga som allt oftare har aktualiserats. Det finns uttryckligen nämnt i Charta Oecumenica, de europeiska kyrkornas gemensamma enhetsmanifest. Inom SKR har frågan lyfts fram bland annat i skriften Tro – dop – medlemskap där kyrkorna uppmanas att undersöka möjligheterna av att man ömsesidigt erkänner varandras dop.

Förutom att ett sådant officiellt erkännande ingår i den typ av ekumenisk överkommelse som nu beslutats mellan Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan har hittills inga kyrkor inom SKR tagit fasta på uppmaningen. Några måste ta första steget. Kombinationen RKK-SMK,  Romersk-katolska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, har visat sig strategiskt viktig. I dopfrågan satte vi tillsammans ned foten redan 1990 i ett öppet brev till Svenska kyrkan om dopet som grund för medlemskap. En motsvarighet finns i arbetet RKK-SMK om ekumenisk vigsel och pastorala råd om ekumeniska äktenskap.

För Missionskyrkans del är detta också del av egen ambition uttryckt i den nya konstitutionen och kyrkohandboken att stärka dopets plats och relation till församlingen. För egen del och i ekumeniska relationer behöver vi komma till rätta med vår historia, där dopet ofta haft en undanskymd plats. Även om detta kan tyckas väcka föga sensation bland våra medlemmar, kan det utgöra en viktig länk i en kedja av markeringar också för internt bruk.

Denna överenskommelse är också från Missionskyrkans sida ett medvetet led i den ekumeniska metoden att överenskommelser mellan två kyrkor ska öppna för relationer också med andra parter – inte försämra förbindelserna. Därför ligger ett möjligt steg i enhetsfrågan med katolikerna nära i tiden för den mer omfattande överenskommelsen om kyrkogemenskap med Svenska kyrkan som just nu firas i gudstjänster över hela landet.

Samtidigt tillfrågas församlingarna om hur de ser på framtida gemenskap med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Baptistsamfundets viktiga samtal med Svenska kyrkan om dopet är ett annat exempel på hur olika ekumeniska samtal kan befrukta varandra.

Missionskyrkans kyrkostyrelsen beslöt i november 2006 att, tillsammans med Stockholms katolska stift:

erkänna varandras dop som ett tecken på väg mot djupare enhet;
tillsammans förnya dopets gåva och förpliktelser;
uppmana andra kyrkor och samfund i Sveriges kristna råd att undersöka förutsättningarna för ömsesidiga doperkännanden.

Doperkännande undertecknades vid en ekumenisk gudstjänst i Mikaelikyrkan, Skärholmen den 21 januari 2007 av biskop Anders Arborelius och missionsföreståndare Göran Zettergren.

Per-Magnus Selinder
sekreterare för teologi och ekumenik

Läs hela dokumentet >

One single baptism >

Un seul baptême >Doperkännandet undertecknas den 21 januari 2007 av biskop Anders
Arborelius och missionsföreståndare
Göran Zettergren.

Läs mer >Doperkännande undertecknat
Dagen 2007-01-24 >

Svenska Missionskyrkan