Eftertankar

När jag läser söndagens predikotext i Luk 19:5 om mötet mellan Jesus och den rike tulltjänstemannen Sackeus går mina tankar osökt till den folkomröstning som just genomförts här i Costa Rica, Centralamerika. Man röstade ”ja” respektive ”nej” till det minst sagt omdebatterade frihandelsavtalet CAFTA (Central American Free Trade Agreement). Med mycket knapp marginal vann ja-sidan. Avtalet kommer att reglera en stegvis sänkning av tullavgifter liksom ange kvoter för vilka och hur många varor som får exporteras mellan det lilla landet Costa Rica och den stora grannen i norr, USA.
 
När Sackeus (Luk19:5), som var en förmögen man mot alla odds blir sedd och tilltalad av Jesus, överväldigas denne tulltjänsteman och säger: ”Hälften av mina ägodelar giver jag nu åt de fattiga; och om jag utkrävt för mycket av någon så giver jag fyrdubbelt igen”. Sackeus föreslår onekligen en generös budget med hela 50% av kapitalet avsatt till något som vi idag kanske skulle kunna kalla för diakoni eller social hjälp.
 
Ovan nämnda frihandelsavtal, som snart träder i kraft mellan Costa Rica och USA, tycker man vid första anblicken borde innebära något mycket positivt. Frihandelsavtal i sig är ju bra och många har vi väl en vision av en värld där handeln regleras och sker på rättvisa villkor så att människor och samhällen kan utvecklas av egen kraft. Förespråkare för ja-sidan här i Costa Rica talade innan folkomröstningen om de nyinvesteringar och introduktion av ny teknik som avtalet skulle föra med sig. Det är dock ingen slump att det land i Latinamerika, där protesterna mot ett frihandelsavtal varit som störst, råkar vara Costa Rica, ett av kontinentens något mera demokratiska länder och där det civila samhället är relativt välorganiserat och trots allt får ett visst gehör i parlamentet.
 
Hur blir då följderna för den enskilda människan? Jag tänker på min grannfru Xinia som bor i Barbilla, det vill säga här i Kyrkornas Regnskog - och som mjölkar familjens fyra kor varje morgon. Hennes man José planterar ris och sköter den boskap som betar på familjens jordbruk på 18 hektar. Vad kommer handelsavtalet i praktiken att innebära för dem? Xinia och José representerar de 21% av den ekonomiskt aktiva befolkningen i Costa Rica som är bönder. Ser man till hela den centralamerikanska regionen handlar det totalt om 5.5 miljoner bönder. Hur kommer Xinia och José med sitt underutvecklade jordbruk att kunna konkurrera med de mjölk- och rispriser som USA:s bönder kan producera i ett redan rikt land där 1% av BNP går till jordbrukssubventioner och där man har tillgång till avancerade redskap, bevattningssystem och kunskaper som gör att man kan skörda större mängder grödor på mindre mark - och då faktiskt även till ett billigare pris tack vare subventionerna i USA. Costarikanska varor riskerar dessutom att stoppas vid gränsen då de inte uppfyller de hårda kvalitetskrav som USA ställer. Skulle utländska företag etablera sig i landet tvivlar jag dessutom på att de anställer någon som José eller Xinia som tekniker.
 
Verkligheten är sådan att avtalet gynnar de som redan nått en industriell jordbruksnivå och Costa Rica har inte lagar som skyddar jordbrukarna från de risker som detta avtal innebär. Motsvarande erfarenheten från Mexico tyder på att även småjordbrukarna i Costa Rica kan slås ut.
 
I GT 5 Mos 24: 17 läser vi ”Du skall icke vränga rätten för främlingen eller den faderslöse, och en änkas kläder skall du icke taga i pant.” Hur kan vi uppnå ett sådant samhälle? Korrumperade regeringar som den i Costa Rica kommer inte att göra några större ansträngningar för att mildra de negativa omständigheter som CAFTA-avtalet kommer att innebära i praktiken för den enskilda och redan resurssvaga människan. De som förhandlat fram avtalen för Costa Ricas räkning representerar de förmögna och den minoritet som innehar makten. Och bland dessa verkar det inte finnas någon eller mycket få i Sackeus anda. Låt oss bedja om fler Sackeus-omvända människor!
 
 ”Om du, när du inbärgar skörden på din åker, glömmer en kärve kvar på åkern, skall du icke gå tillbaka för att hämta den, ty den skall tillhöra främlingen, den faderslöse och änkan. Detta skall du iakttaga, för att HERREN, din Gud må välsigna dina händers verk. ….. När du har slagit ner dina oliver, skall du icke sedan genomsöka grenarna; vad där finnes kvar skall tillhöra främlingen den faderslöse och änkan. (GT 5 Mos 24:19-20)

Marine Hedström-Rojas

antropolog från Uppsala, bosatt i Costa Rica, Centralamerika, där ansvarig för ett skolboksprojekt som stöds av Svenska Missionskyrkan


Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus.

Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder.
Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: ”Här är en bra plats för dig”, men till den fattige: ”Ställ dig där borta”, eller ”Sätt dig på golvet vid mina fötter” gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?

Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?
Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna?

Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er?

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.
 
Lukas 19:1-10

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan