Eftertankar
Empati kräver handling

”Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara tjänaren” står det i söndagens predikotext (Luk 22:26). Jesus lärde oss att inte skilja på folk och folk; han poängterade det felaktiga i att låta någon viss människa eller något viss folkgrupp vara mera betydelsefull än andra, på grund av samhällsposition eller härkomst.

I Lukas 22:27 står det vidare ”Jag är mitt ibland er som tjänare”. Inte heller Jesus hade kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna. Att leva för andra var Jesu livsstil.

Begreppet tjänande är ett nyckelord för att förstå kyrkans roll i världen. Dess innebörd och betydelse har tolkats och definierats av många teologer, t ex Bonhoeffer (1970): “Kyrkan är endast kyrka när den är till för andra“. Konsekvensen är helt klar: vi kan inte nöja oss enbart med en inre känsla av empati – den teoretiska möjligheten att engagera oss för andra människor - utan denna känsla måste ges uttryck i handling, grundad i kärlek till andra människor.

Jag tog nyligen del av ett officiellt uttalande av Svenska Missionskyrkan till den svenska regeringen i samband med 2007 års kyrkokonferens. Man uttryckte sin bestörtning över situationen i Dafur, i västra Sudan och uppmanade Sveriges regering att uppmärksamma situationen. (Läs uttalandet.) En medmänsklig omsorg måste kännetecknas av solidariska handlingar, och detta initiativ är ett exempel på hur man kan protestera mot övergrepp och hitta former för att göra sin röst hörd.

Profeter i Gamla Testamentet, t ex Amos (2:6-7, 5:21-24), utmanar och ger oss mod att vara både tydligare och konstruktivt obekväma när vi på detta sätt får vara med och visa missnöje för olämpliga makthavares handlingar. Konflikten i Dafurprovinsen har plågat civilbefolkningen där under minst fyra års tid och de mest förfärliga övergrepp har skett. Enligt FN:s beräkningar har över 200 000 människor dödats. Två och en halv miljon är på flykt. Trots att objektiv fakta om konflikten funnits sedan länge, var det först i mitten av detta år som vi kunde läsa i tidningarna hur världssamfundet uppmärksammat situationen på ett mera konkret sätt. Så frågan är: varför dröjde reaktionerna så länge? Låt oss vara självkritiska: varför skrev inte Svenska Missionskyrkan sitt brev till regeringen långt tidigare? Ja, man kan inte låta bli att fråga hur vi människor är funtade då vi låter detta mördande passera? Vi som anser oss vara rationella människor. Hur kommer det sig då att vår medkänsla slås ut? För på något annat sätt kan man knappast tolka denna uppenbara handlingsförlamning från omvärlden.

Ja, en del av svaret fann jag då jag lyssnade till radioprogrammet ”Filosofiska rummet” i P1. En svensk forskare i etisk filosofi, med goda kunskaper i psykologi, berättade om de processer som utlöser handlingsmekanismer hos oss människor. Professorn berättade om hur man genom olika experiment kunnat se att vi människor ofta är beredda att hjälpa ett enskilt barn eller en individ, men att vår empati minskar kraftigt när det gäller en hel grupp. Det värsta är att redan vid mer än en individ händer det något med oss, d v s redan inför två ser vi inte längre den enskilde individen. Professorn i etisk filosofi ansåg att det i viss mån förklarar varför världsamfundet ofta är sena att reagera i olika händelser. I det sammanhanget nämndes t ex folkmorden i Rwanda. Det behöver väl knappast sägas att detta inte gäller i situationer där det finns ett egenintresse med i bilden. Befintligheten av olja i vissa konfliktfyllda länder brukar ju få omvärlden att reagera snabbt och våga ”gå in” utan någon vidare betänkande eller försiktighet.

Den mera vetenskapliga förklaringen gör oss inte mindre bekymrade över sådan handlingsförlamning, men objektiv kunskap om hur vi fungerar är ju viktigt. Insikten om de brister som finns i mänskligt beslutsfattande och kunskapen om de mekanismer som påverkar oss starkt, borde leda till eftertanke och i förlängningen göra oss till bättre beslutsfattare. Att se till individen, den lilla människan, är av största betydelse, men låt oss inte tappa det stora perspektivet och angripa ett problem från flera plan, dvs även från makroperspektivet. I många fall innebär detta ett politiskt engagemang.

Guds rike kommer nog inte att gestaltas i sin fullhet i den här världen. Lidanden och bedrövelse tycks höra till människans villkor. Men en kristens uppgift är att vittna om det fullkomliga riket och använda alla resurser för att skapa ett alltmer mänskligt och rättfärdigt samhälle - här och nu. Kyrkan är inte alltid världsbäst på att leva för den utsatta människan, men det är ändå kyrkans uppgift att försöka. Låt oss inspireras av Jesus ord när Han säger att vi skall fundera över hur vi själva skulle vilja bli behandlade och sedan göra så mot andra. Det är en otvetydig lektion i empati och inlevelseförmåga.

Herre, hjälp oss att förstå den praktiska konsekvens av dessa ord.


Marine Hedström-Rojas


antropolog från Uppsala, bosatt i Costa Rica, Centralamerika, där ansvarig för ett skolboksprojekt som stöds av Svenska Missionskyrkan


Vem är störst bland lärjungarna?

Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste.

Då sade han till dem: ”Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare.

Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.

Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare.

Lukas 22:24-27
 

 

 

 

 

 

 

 


 


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan