Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
6 februari 2004

Käre vän!

Kyrkans styrka i biståndet är förmågan att mobilisera folket. Det är huvudbudskapet i en artikel jag skrev för Sändaren förra veckan apropå en aktuell debatt kring frågan om kyrkor och kristna biståndsorganisationer blandar samman humanitärt bistånd och evangelisation. Läs artikeln nedan där jag delar erfarenheter utifrån kontakterna med systerkyrkor i olika delar av världen.

För övrigt kan jag informera om att en av våra missionsarbetare idag har rest till Kongo Kinshasa för en ny arbetsperiod. Det är Gudrun Svensson, från Värnamo, som kommer att arbeta inom ett HIV/Aids-projekt inom Evangeliska Samfundet i Kongo. Gudrun kommer att bo i Luozi och kommer att samarbeta med en projektgrupp utsedd av kyrkan och departementet för sjuk- och hälsovård.

Vi ber för detta viktiga arbete och övriga böneämnen nedan, där ett handlar just om Kongo Kinshasa.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Kyrkan mobiliserar folket
När jag för ett par månader sedan besökte Kongo-Kinshasa och vi diskuterade kyrkans roll i samhället, ställde vi frågan om vad kyrkan var bra på och varför kyrkan ska ta ansvar för utbildning, sjuk- och hälsovård, jord- och skogsbruk, ja till och med väg- och brobyggen.
Efter en stund kom vi fram till att kyrkan knappast kan vara bäst på allt det här, men genom det stora förtroende befolkningen har för kyrkan har hon unika möjligheter att mobilisera folket och därmed förändra människors livsvillkor.
På många håll i världen är kyrkorna den enda struktur som håller när allt annat rasar på grund av oroligheter, krig och katastrofer. Kyrkorna har också ett nätverk över hela världen och ett förtroende hos andra organisationer och myndigheter.

Självprövning
Inom ”Biståndssverige” förs sedan en tid en debatt om det kyrkliga biståndet. Det sker bland annat utifrån några artiklar i Sidas tidning OmVärlden, med anledning av Irak och några påstådda övertramp, där man enligt uppgift på ett otillbörligt sätt har blandat ihop mission och bistånd.
Att kyrkor och missionsorganisationer inte bara evangeliserar, utan att man också, med den kristna kärleken som grund, arbetar med humanitärt arbete och utveckling är inte något märkligt. Det är snarast en självklarhet att den ideologi vi har styr vårt handlande, oavsett om det är religiösa, politiska eller allmänmänskliga motiv.
Visst kan det finnas de som på ett osunt sätt drar nytta av människors nödsituation för andra syften, men det är knappast det som är allmänt förekommande, utan måste i så fall ses som olyckliga undantag. Tvärtom finns det en stark medvetenhet i kristna kretsar att man inte får utnyttja människor som befinner sig i nöd. Det var länge sedan begreppet ”riskristna” diskuterades i Asien och en viktig självprövning har skett inom kyrkorna.

Gränsdragning
Debatten visar ändå att vi kanske ännu mer måste anstränga oss för att inte blanda ihop mission och bistånd/humanitärt arbete. Samtidigt, efter mer än tio års missionsarbete i Latinamerika, blir jag litet kluven inför det. I Latinamerika, och på många andra håll i världen, talas det om vikten av en helhetssyn på mission, där ord och handling är ett.
Ändå kan jag förstå att det ibland kan vara nödvändigt att dra en gräns, särskilt i områden där andra religioner dominerar. Det har erfarenheterna i Indien lärt oss och vår systerkyrka Hindustani Covenant Church (HCC) gör tydliga gränsdragningar mellan vad som är kyrkans evangelisationsarbete och vad som är vanligt utvecklingsarbete, utan tanke på att det ska leda till omvändelser. Därför anställer HCC ofta hinduer som socialarbetare i det humanitära arbetet.

Kristna motiveringar
Det som bekymrar mig mest gällande det kyrkliga biståndet är inte att det är för mycket av kristna motiveringar, utan för lite!
När jag skriver den här artikeln befinner jag mig i Kongo-Brazzaville och jag har bland annat suttit ned och samtalat med de ansvariga för den evangeliska kyrkans hjälparbete. Tyvärr konstaterar man att det goda rykte kyrkans medarbetare alltid haft inte längre är en självklarhet. Tidigare kallade man de kristna ”kedika”, det vill säga de sanna, ärliga människorna, men tyvärr tvingas man konstatera att medlemskap i kyrkan inte längre är en garanti för ärlighet, utan alla frestas att ta efter vad som är vanligt inom den statliga byråkratin gällande korruption. Det är alltså inte mindre religiösa värderingar och etik som behövs, utan mer, något som säkert också är giltigt i den pågående svenska debatten om etik och moral.
När en av kyrkans ansvariga från Mindoulí i dag kom och bad om hjälp till människor i området betonades återigen att hjälpen inte bara är till för kyrkans medlemmar, utan för alla, men att man använder sig av kyrkans lokaler och nätverk för att ge den hjälp lokalbefolkningen behöver.

Statliga biståndspengar
Jag ser alltså inga problem med att statliga biståndspengar kanaliseras via kyrkorna, det är snarare en viktig poäng. Om västvärldens regeringar inte gör det, då går de miste om kyrkornas styrka framför andra: det unika nätverket och möjligheten att mobilisera folket för att nå ut till lokalbefolkningen. Allt detta har sin grund i kyrkans undervisning om tron som visar sig i kärleken till Gud och alla människor.
Tron är inte en belastning, utan en stor tillgång, i kampen för en rättvisare värld.

Bertil Svensson
(artikel i Sändaren, vecka 5, 2004)

--------------------------------------------------------

Förbönsämnen enligt vår förbönskalender:

Missionsföreståndarval
Missionsföreståndaren är Svenska Missionskyrkans andliga ledare och främsta företrädare. Inför valet av ny missionsföreståndare ber vi om vishet och Guds Andes ledning för kyrkostyrelse och kyrkokonferens.

Kongo-Kinshasa
Missionsföreståndare Muanda Mikiama har valts till ledamot i det nya övergångsparlamentet, för en period på två år. Vi ber om Guds välsignelse så att pastor Muanda kan vara ett ljus i mörkret i den nya och viktiga uppgiften.
-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan