6 december 2007

Ladda hem veckobrevet
som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Dios transformando vidas
- Gud som förvandlar liv...

Så sammanfattar en av de yngre ledarna årets lärjungaskola i Ecuador, som slutade i lördags. 30 ungdomar, varav drygt hälften från Sverige, har varit samlade under tre månader med Montecristi som bas, där man varvat undervisning i Bibelundervisning och lärjungaskap med praktik i församlingar på olika håll i landet.

Undervisningen och mötet med kyrkan i en annan kultur har gett mycket och flera vittnesbörd om förvandlade liv har delats och kommer förhoppningsvis också församlingarna till del när ungdomarna kommer hem till Sverige.
 
Rubriken ovan om den Gud som förvandlar liv skulle kunna stå som överskrift för allt missionsarbete under det gångna året, både i Sverige och i andra länder.

Förvandlade liv är vad vi syftar till inte bara genom lärjungaskolan Apg29, som berört ett 50-tal
ungdomar i Ecuador och Spanien, utan också genom MUL, som haft 11 deltagare i år och som besökt Kongo Brazzaville. Vi har under året haft 23 ungdomar som volontärer på olika håll i världen. Satsningar som Våga tro och Step of Faith har berört ett 30–tal ungdomar från Missionskyrkan och systerkyrkor och mycket mera…

Men tänkt också på allt vad vänförsamlingskontakter fått betyda, alla missionsmöten med missionärer och företrädare för systerkyrkor med mera. Tusentals människor har blivit berörda av allt det som görs världen över.

Och det är utöver alla insatser som vi får vara med och möjliggöra via skolor, sjukhus, församlingar, teologiska utbildningar och annat som vi är med och stöder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa.

Vi kommer att ta fram nyckeltal gällande alla de människor som direkt och indirekt påverkas av Missionskyrkans internationella arbete, men redan nu kan sägas att hundratusentals människor direkt påverkas av det vi gör genom våra insatser via engagerade medarbetare, genom våra offer och våra förböner. Det är en glädje att vara med och vara Guds medarbetare i att förvandla människors liv, förvandling till ande, kropp och själ.

Utöver de förbönsämnen vi har i vår förbönskalender har vi fått en uppmaning från Shunila Ruth, ansvarig för kvinnoarbetet i Raiwind stift i Lahore, Pakistan om att be för
- återställandet av demokratin i enlighet med konstitutionen i Pakistan 
- för lag och ordning i landet
- för fred och säkerhet
- för kvinnors och barns rättigheter
- för fria och rättvisa val

Vi ber alltså för Pakistan, som spelar en nyckelroll för freden i världen. Vi ber om att kristna och muslimer ska kunna leva tillsammans i harmoni.

Vi ber inför julen, om att vi alla ska ta emot Fredsfursten som kommer till oss för att förvandla våra liv…

Bertil Svensson
Internationell missionssekreterare 

 Deltagarna i årets lärjungaskola i Ecuador.


 

 

 

 

 

 
Läs mer på
www.missionskyrkan.se/apg29

Katastrofarbete efter tsunamin 2004
på ögruppen Andamanerna, Indien

Hindustani Covenant Church (HCC) var involverad i omedelbar hjälp på ögruppen Andamanerna, från An-nandag jul 2004, genom att bidra med medicinsk hjälp, rent dricksvatten, mat, hushållsartiklar, rådgivning, reparation av båtar, hus m m enligt följande sammanställning:

Aktiviteter i Wandoor, Panighat och Mittakhadi, 40 km från Port Blair:
- Under första tiden daglig matut-delning för 600 personer
- Medicinskt arbete i 13 byar där 12.350 personer fick hjälp.
- Psykologisk rådgivning till 3600 personer
- Distribution av hushållsartiklar till 2304 familjer
- Distribution av vissa basala matprodukter till 5300 familjer
- Brunnsborrning för dricksvatten
- Byggandet av en barriär mot havet så att saltvattnet inte ska invadera åkrarna och förstöra dricksvattnet.

HCC har bl a genomfört följande som en del i den långsiktiga rehabi-literingen och ett hållbart liv för befolkningen på Andamanerna:
- Primär hälsovård i Namunaghar och Hutbay genom två läkare som utifrån hälsocentra besöker avlägsna platser.
- Träning av hälsoarbete på landsbygden.
- Utbildning I hälsa, sanitet, hygien och miljö.
- Byggandet av 152 permanenthus (utöver de 100 tillfälliga bostäder man byggde direkt efter tsunamin). 
- Reparation och ny utrustning (båt-motor och fiskenät) till 100 fiskebåtar för att göra det möjligt för fiskarbefolkningen att överleva på egen hand.

Stora insatser, liknande de som nämnts ovan, har också gjorts av HCC i Hut bay, som till stora delar blev totalförstört av tsunamivågorna.


Tre representanter för Sida deltog  för några veckor sedan i invigningen av de 152 permanenthusen på Andamanerna, som HCC och Missionskyrkan ansvarat för, med stöd från Radiohjälpen, Läkarmis-sionen, Covenant World Relief och Kindernothilfe.

Förbönskalendern

9 december
Konfirmandläsning
Ett stort antal ungdomar finns med i församlingarnas konfirmandundervisning under denna och nästa termin. Idag ber vi om Guds välsig-nelse över elever och lärare och att många kommer till personlig kristen tro under denna viktiga tid. Be för er församlings konfirmander.

Japan
Missionskyrkans systerkyrka i har idag 18 församlingar med drygt 800 medlemmar, och vi har en svensk missionsarbetare i Japan. Där behövs ett tålmodigt och uthålligt arbeta för evangelisation och mission. Be för vår systerkyrka och den stora utmaning de har att förkunna evangeliet för Japans millioner.

16 december
Örebro Värmland Dals distrikt
Distriktet har 125 församlingar och 75 SMU-föreningar i dessa tre län leds av distriktsföreståndare Roland Brage och hans medarbetare på distriktsexpeditionen i Karlstad. Idag ber vi om Guds välsignelse för arbetet i distriktet och alla de 14.000 som finns med i församlingar och SMU-före-ningar.

Mellanöstern
Våldet och hatet tycks aldrig ta slut i detta oroliga område i världen. Vi fort-sätter att be om att kärleken ändå till sist ska segra och att människor får möjlighet att leva under fredliga och rättvisa förhållanden.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan