Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

31 mars 2006


Kära missionsvän!

Missionskyrkan har missionssamarbete med ett 10-tal systerkyrkor i världen. Sedan början av -90-talet möts ledarna för dessa kyrkor ungefär vart tredje år för informella samtal, studium och bön för vår värld. Samtal förs också om missionssituationen inom respektive land och vägar till ytterligare samarbete diskuteras. Senaste gången man möttes var i samband med Missionskyrkans 125-årsjubileum 2003. Innan dess har samlingar hållits i Kongo, Ecuador, Indien - och allt tog givetvis sin början i Jerusalem!

Den här helgen och nästa vecka möts representanter för systerkyrkorna för första gången i Wuhan, Kina med pastorerna Wang Zhenren och Ge Baojuan som värdar. Det är i stora delar en ny konstellation av ledare som möts, där bl a vår egen Göran Zettergren för första gången deltar, liksom Evangeliska kyrkans nye ledare i Kongo Brazzaville, Patrice Nsuami m fl nya ledare. För första gången deltar Moravakyrkan i Nicaragua via sin missionsföreståndare Steadman Bent.

Den som varit med längst i de här sammanhangen är pastor Steven David, Indien. Det är också han som, tillsammans med oss från Sverige och Kina, planerat samlingen och som formulerat temat “Mission in Third Millennium in New Perspective”.

Bed för ledarna för de systerkyrkor som möts. Bed om goda samtal och att samarbetet kan stärkas, inte bara mellan oss i Sverige och andra kyrkor, utan också mellan de olika kyrkorna. De flesta är redan på väg, medan några av oss resor om några timmar.

Så har vi glädjen att meddela att Sida har beslutat om att via Missionskyrkan ge 7,9 miljoner kronor för humanitärt stöd till Pool-regionen i Kongo Brazzaville. Se notisen från Sidas hemsida nedan.

Vi har också med en notis om skuldavskrivning i Kongo Brazzaville.

Så vill jag avsluta med det bibelord som vår missionsföreståndare Göran Zettergren sänt till ledarna för de systerkyrkor som möts i morgon i Wuhan, Kina: "Han som inte skonade sin egen som utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska inte han skänka oss allt med honom?" Rom. 8:32

Med varma hälsningar!

Bertil Svensson
Missionssekreterare

----------------------------------------------------

Material till skolor och kliniker i svårtillgängliga Pool-regionen i Kongo

Civilbefolkningen i Pool-regionen i Kongo-Brazzaville är ständigt hotade av attacker från Ninjarebellerna. Trots att kriget är slut är mängder av vapen i omlopp och regionen är mycket instabil. Tillträdet till området är begränsat, vilket har resulterat i dåliga levnadsförhållanden och begränsad tillgång till hälsovård och utbildning.

Nu stödjer Sida Svenska Missionskyrkan med 7,9 miljoner kronor för humanitära insatser som når cirka 30 000 personer i området. Organisationen har lång erfarenhet av att arbeta i regionen med ett brett nätverk vilket gör att hjälpen når fram. Det aktuella stödet går framför allt till material till skolor och kliniker, verktyg till jordbruket och stöd till att bygga upp förstörd infrastruktur. Rebellstyrkan Ninjas består till stor del av hungriga och ibland drogade barnsoldater.

De har plundrat och förstört skolor och hälsokliniker, vägnät och vattenförsörjning. Deras framfart är starkt bidragande till att omkring 100 000 internflyktingar inte vågar återvända hem. Området var före kriget rikt och överproducerande. Nu är det totalförstört. Utbildning är en högt prioriterad fråga för att undvika att barn och ungdomar blir rekryterade till Ninjarebellerna eller andra kriminella gäng.

Tidigare har Svenska Missionskyrkan fått stöd för att dela ut mat, filtar och mediciner i området, samt till att stödja återuppbyggnad och återflyttning för internflyktingar. (Beslut: Petrisson, SEKA/HUM)

Källa:
Från Sidas hemsida - Intressanta beslut 28 mars 2006

-----------------------------------------

Kongo Brazzaville, ett av de mest skuldsatta länderna i världen, får skuld avskriven

Kongo Brazzaville har varit det mest skuldsatta landet i världen, om man tar hänsyn till antalet invånare och deras köpkraft.

För några veckor sedan uttalade sig Världsbankens ordförande i negativa ordalag om Kongos möjligheter till skuldavskrivning. Till mångas förvåning visade det sig sedan, då frågan var uppe i Världsbankens styrelse, att majoriteten röstade för att Kongo uppfyllde kraven för att hamna bland de ”fattiga, mycket skuldsatta” länderna. Det innebär direkt att 1,7 miljarder dollar avskrivs.

För en eventuell fortsättning krävs bland annat:

* ett förbättrat system vid anställningar med öppenhet och konkurrens
* reformer när det gäller oljehanteringen
* en plan för ”good gouvernance” och mot korruption.

Det är givetvis positivt för befolkningen att det skuldtyngda landet får sin skuld avskriven, men beslutet ställer ändå frågor, då korruptionen är stor och den politiska insynen är lika med noll, i Kongo. Frågan är vad man kommer att göra med de pengar som annars skulle gått till att betala skulderna? Kommer man att investera i hälso- och sjukvård och utbildning (vilket givetvis vore bra), eller kommer pengarna att gå till dem som redan har mer än de behöver, dvs de politiska ledarna?

Att det är Frankrike, som stöder landets president och som har stora intressen inom oljeindustrin, som ligger bakom det här beslutet, står utom allt tvivel.

Det är nu viktigt att se till så att de villkor som satts upp för skuldavskrivningen följs. Här har kyrkorna i Kongo och vi som systerkyrka och som älskar Kongo och kongoleserna en viktig roll att spela!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

2 april

Kyrka i Sameland
För att nå ut med evangelium till samerna är det nödvändigt att i ord och handling visa att vi som kyrka både respekterar och öppnar oss för den samiska kulturen och det samiska språket. Svenska Missionskyrkan vill vara en fri och öppen kyrka och erbjuda förutsättningar för ett samiskt sätt att vara kristen och att det samiska språket~används i församlingslivet inom Sápmi, det området där samerna har funnits traditionellt. Vi ber idag om Guds välsignelse för detta arbete.

Indien
Vår systerkyrka har under det senaste året fått arbeta med katastrofhjälp på olika platser, inte minst i Kashmir efter den stora jordbävningen i norra Pakistan Vi ber för kyrkans fortsatta insatser för stora grupper av nödställda.

9 april

SMU:s offerdag
Vårt barn och ungdomsarbete är mycket viktigt och behöver vår förbön. Idag ber vi för SMU-styrelsen, förbundssekreteraren Göran Bondesson och hans medarbetare på SMU-riks.

Polen
Flera församlingar i Sverige har ”vänförsamlingar” i Polen, ett utbyte som betyder mycket både för våra vänner i Polen och också för oss själva. Vi ber för de församlingar i Polen som arbetar under små ekonomiska förhållanden men ändå gör en viktig insats för människor i olika åldrar.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan