Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
31 mars 2004

Käre vän,

Denna vecka ber vi för arbetet i Estland och arbetet i sameland.

Gerard Willemsen, som tillsammans med sin familj bor och arbetar i övre Norrland, beskriver samearbetet i den bifogade rapporten. Willemsens, som kom från Nederländerna i början av 1990-talet, gör en stor och uppskattad insats bland samer och svenskar. Just nu bor de i Storuman, men planerar att under sommaren flytta till Kiruna. Vi omsluter familjen och arbetet i våra förböner.

Gerard skriver bl a:
Vi har i distriktet visionen att att inom de närmaste åren se någon samisk församlingsbildning växa fram (mest troligt i Malmfältsområdet) och även att kunna välkomna samiska pastorer i vår kyrka. Vi vill gärna be om Guds ledning i på vilket sätt man bäst kan tillvarata den samiska kulturen i kyrkans liv.

Ett ständigt problem är bristen på texter på de samiska språken. Alla som arbetar med översätting, och särskilt bibelöversättarna, behöver vår förbön.

Vi ber också för de nya ledarna för Unionen av Fria Evangeliska och Baptistiska kyrkor i Estland, som har ett 90-tal estnisk- och rysktalande församlingar med omkring 6.000 döpta medlemmar. Helari Puu, som varit president de senaste sex åren, efterträddes av Joosep Tammo, som var president 1992-98. Tammo har under de senaste åren varit pastor i Immanuel Baptist Church i Pärnu.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
--------------------------------------------------

Projektet Girku Sámis efter 2 år

1. Arbetet i församlingarna.
Det har visat sig vara betydligt svårare att engagera församlingar i samiskt arbete än vad jag trodde från början. I en del fall kan man konstatera en viss tröghet, eller en avvaktande inställning som i och för sig är fullt förståelig.

De platser där arbetet kunde komma igång ganska snabbt var Kiruna, Malmberget och Tärna-Hemavan.

I Tärna-Hemavan har jag haft samiska gudstjänster sedan 1994. Det arbetet har fortsatt, de senaste åren i samarbete med Svenska Kyrkan. Det finns en god ekumenik mellan Hemavan-Tärna Missionsförsamling och Tärna Församling inom Svenska Kyrkan, och jag har en god relation till kyrkoherden där. Ett antal samiska gudstjänster per år är vad som strävats efter, dessutom har det funnits besök på sameskolan.

I Malmberget har under ett antal år samiska gudstjänster hållits och familjen Poggats har varit de som haft goda kontakter lokalt. Just nu genomlever församlingen en svår period, när man är utan pastor och endast en liten aktiv grupp.

I Kiruna har samiska gudstjänster hållits som de senaste åren har varit mycket välbesökta.  I oktober deltog ca: 40 personer, övervägande samisktalande. Däribland var en del för församlingen nya ansikten. Här tror jag att man snart skulle kunna bilda en lokal samisk arbetsgrupp som skulle kunna mötas i olika sammanhang och som skulle kunna utveckla det samiska arbetet mer moten samisk gudstjänstfirande grupp.

På andra platser har inte arbetet kommit riktigt så långt. Samiska gudstjänster har under dessa 2 år ägt rum i Dikanäs, Storuman, Malå, Ammarnäs och informationskvällar har hållits i Lycksele och Vilhelmina. Antalet samer är inte så stor på dessa platser, jag tror det blir svårt att bilda självgående samiska grupper. Man bör söka samarbete ekumeniskt eller med närliggande missionsförsamlingar. Jag kan tänka mig ett gemensamt samiskt arbete i Storuman/Vilhelmina t.ex. I Malå har efter en församlingskväll en samisk gudstjänst hållits våren 2003.

Efter presentationer av arbetet i Luleå och Umeå har man visat intresse för att gå vidare och även Skellefteå har tagit kontakt för att komma igång. En utställning om projektet som gjordes i samarbete med Bilda och som blev klar i oktober har redan visat sig vara effektiv.

2. Kontakter med samiska grupper
De flesta samer vet att Svenska Kyrkan har en samepräst och numera ett samiskt råd. Men Svenska Missionskyrkans engagemang för samerna har varit okänd. Goda kontakter med samiska organisationer och grupper är mycket viktigt om man vill nå samer utanför de befintliga församlingar vi har (och de samer som finns där är inte många). Jag har kunnat utveckla kontakter med en del sameföreningar, med Sametinget och med några andra grupper. Gensvar från samisk sida brukar vara positivt. Just nu är det på gång en studiehelg för församlingsarbetande om användandet av sydsamisk språk och kultur i församlingslivet, som vi ordnar i samarbete med en sameförening i Tärna. 

3. Översättningsarbete
Det finns ett stort behov av olika texter på samiska, bl.a. för gudstjänstbruk. Jag har varit engagerad på lite olika sätt. Jag har ägnat en del tid åt översättning själv (till nordsamiska: gudstjänstordning, ett litet evangelisationshäfte och ett dockspel om julen), varit med i den referensgrupp som finns kring det nordsamiska bibelöversättningsarbetet, samt på olika sätt drivit översättning genom andra. Vissa kontakter fanns ju kvar sedan vi fick Norska Bibelsällskapet att översätta och ge ut ett antal barnböcker 1995. Översättning är ett tidskrävande men i nuvarande läge nödvändig del av arbetet.

En historia för sig är sånger. Fortfarande har jag ett häfte med samlade översättningar av sånger ur Psalmer och Sånger. Detta häfte skulle jag vilja sprida, men det verkar vara nästintill omöjligt att göra det lagligt om man inte kan satsa en orimlig mängd tid på att utreda copyrightproblem. Så detta häfte ligger fortfarande klart men oanvänt.

Några ord om ekumenik. Jag har från början sökt ett samarbete med de i Svenska Kyrkan som driver samiskt arbete. Under åren har ett gott samarbete inletts med såväl Luleå Stifts stiftsadjunkt för samerna som med Svenska Kyrkans handläggare för samefrågor. Jag tror att alla är överens om att detta samiska arbete måste drivas så ekumenisk som möjligt.

Gerard Willemsen, december 2003
-----------------------------------------------

Förbönsämnen:

Kyrka i Sameland
Ett projekt inom Övre Norrlands distrikt där pastorerna Gerard och Gerdien Willemsen under de senare åren arbetat för att skapa kontakt med samiska grupper och organisationer. Vi ber för dem och de församlingar i distriktet som har visionen för ett samiskt arbete.

Estland
Vår systerkyrka i Estland arrangerar under sommaren ungdomsläger för olika åldrar. Vi ber för ledare och deltagare, att lägerveckorna får hjälpa många ungdomar fram till personlig kristen tro.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan