Svenska Missionsförbundets veckobrev om internationell mission,

30 april 2003, vecka 18

Vänner,

Denna veckas förbönsämne gäller ungdomsarbetet i Förbundskyrkan, Ecuador.

SMU:s motsvarighet, ungdomsorganisationen inom Förbundskyrkan, kallas JNJ. Genom Marcia Baquero, samordnaren för ungdomsarbetet har vi fått en hälsning. Hon skriver bland annat att det är till stor välsignelse för ungdomarna i Ecuador att veta att vi i Sverige ber för dem. Marcio skriver också något om vad som är aktuellt gällande ungdomsarbetet i Ecuador:

- Vi organiserar ledargrupper i sju regioner i Ecuador. Varje grupp har en samordnare, som behöver mycken kraft och hjälp.

- Den 24 - 27 juli hålls Förbundskyrkans första ungdomskonferens i Latinamerika. Ungdomar från systerkyrkor i Latinamerika och andra delar av världen, bl a från Sverige, kommer att delta.

- Den 5 juli - 16 augusti kommer ett 40-tal ungdomar från Latinamerika att delta i en sommarbibelskola i Quito. Kanske någon från Sverige vill vara med? Hör i så fall av dig till SMU eller SMF, Missionsavdelningen.

- Rätt-projektet fortsätter med utbildning av ledare för att bland barnen skapa kunskap om barnens rättigheter. Under två veckor hölls ferieskolor i Manabí med detta tema.

- Vi arbetar också med att utveckla ett musikprojekt, som vi hoppas ska bli till glädje för Förbundskyrkan.

- Scoutarbetet utvecklas genom att vi presenterat arbetet i församlingar som ännu inte startat något sådant arbete. Vi tackar Gud för nya patruller som bildats i Puyo, Tulcán, Portovelo, Chaco och Ipiales (i Colombia).

- Scoutgruppen i Heliga Trefaldighetskyrkan i Quito samarbetar med kristna studentorganisationen i evangelisationskampanjer i bergen.

- Vi tackar Gud för SMU-praktikanterna Paulina Boija och Johanna Olaisson som har samarbetat med JNJ under sju månader. De har nu avslutat sitt arbete, men det de sått kommer att växa. JNJ har välsignats av deras arbete.

Slutligen: JNJ har ett stort arbete, men det är en tröst för oss att vi kan räkna med era böner.

Med tillönskan om Guds välsignelse

Marcia Baquero
------------------
Från Ecuador kommer också en hälsning till Svenska Missionsförbundet inför 125-årsjubileet:

LYCKÖNSKNINGAR

Ungdomsstyrelsen inom Evangeliska Förbundskyrkan, Ecuador hälsar Svenska Missionsförbundet i samband med 125-årsfirandet. Missionsförbundets vision och missionsarbete, med utgångspunkt i Apg 1:8, har inneburit att ecuadorianska ungdomar lärt känna budskapet om Jesus Kristus och att vi kan arbeta tillsammans.

Vi är tacksamma för det stöd och det förtroende vi fått under åtskilliga år från SMU och ungdomar i Sverige. Även om ni inte trampar på Ecuadors jord är ni missionärer och visionärer i Guds verk bland ungdomar i Ecuador.

Ungdomsstyrelsen tackar Gud för er och önskar att vår Gud ska välsigna ert arbete och utgjuta sin ande, som är den enda kraften, och leda er till jordens yttersta gräns. Vi ber att ert arbete ska växa och att ungdomar i Sverige ska lära känna och få ett personligt möte med Jesus Kristus.

”Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder (och systrar), det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er” (2 Tess. 1:3) och vi skulle vilja tillägga: ”och till oss ungdomar i Ecuador”.

I Kristus

Ungdomsstyrelsen i Evangeliska Förbundskyrkan, Ecuador
--------------------------
Från vänner i Hubeiprovinsen i Kina har vi fått veta att man har svårt att samlas till gudstjänst i kyrkorna då myndigheterna inte tillåter folksamlingar på mer än 50 personer p g a risken för sars. Men man håller kyrkorna öppna för enskild bön.

Till sist vill vi också meddela att vi fått en Sidaansökan beviljad för humanitärt arbete i Kongo Brazzaville:

Nya Sida-miljoner till humanitärt arbete i Kongo
De humanitära behoven i Kongo-Brazzaville är fortsatt stora och därför har Sida nu godkänt Svenska Missionsförbundes ansökan om
5 000 000 kronor för fortsatt arbete bland flyktingar från Pool-området. De beviljande medlen skall främst användas till medicinsk hjälp, matutdelning, utrustning, familjeåterförening, återuppbyggnad och seminarieverksamhet. Insatsen beräknas genomföras från apri 2003 och 10 månader framåt.

Peter Wärnelid
Afrikasekreterare
----------------------

Med varm hälsning

 

P-O Sveder Renklint
Vik. missionssekreterare
------------------------------

Förbönsämne

Nykvarn
Ett nätverk av personer från olika kyrkor arbetar tillsammans för att hitta former för ett ekumeniskt arbete i Nykvarn med Missionskyrkan som centrum. Vi ber om Guds ledning för detta nätverk och deras önskan att dela den kristna tron med unga och äldre.

Ecuador
De senaste åren har ett organiserat ungdomsarbete byggts upp i vår systerkyrka i Ecuador där scoutarbetet växer och har blivit till stor välsignelse. Vi ber för de unga ledarna i detta arbete.


Svenska Missionskyrkan