Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission
29 december 2004

Kära vän!

Den fruktansvärda katastrofen i Indiska Oceanen överskuggar allt dessa dagar. Planer för oss som enskilda och församlingar och mänsklighet omkullkastas och vi ber "Herre, förbarma dig".

Med anledning av katastrofen kommer vi ut med ett extra veckobrev den här veckan. Annars hade vi tänkt att göra ett uppehåll under helgerna. Den information vi ger är huvudsakligen den som finns på vår hemsida och som vi uppdaterar kontinuerligt: www.missionskyrkan.se

Här nedan följer information under olika rubriker:

Katastrofen i Indiska Oceanen
Du kan stödja Svenska Missionskyrkans arbete för de drabbade genom sätta in din gåva på pg 90 08 24-4.

Vill ni som församling göra en extra insamling för Missionskyrkans arbete för att hjälpa de katastrofdrabbade vid Indiska oceanen, kan ni sätta in de insamlade medlen på pg 824-3, ange "Indiska Oceanen".

Brev från Hindustani Covenant Church om hjälparbetet på Andamanerna

Hur kan Missionskyrkan hjälpa till lokalt?
 
Bön med anledning av katastrofen i Sydostasien

I bön om nåd och beskydd inför det nya året.

Bertil Svensson
missionssekreterare
_________________________________________________

Katastrofen i Indiska Oceanen

Omfattningen av katastrofen är fortfarande oklar. Svenska Missionskyrkan arbetar tillsammans med den indiska systerkyrkan Hindustani Covenant Church (HCC) med hjälp till de drabbade. Vill du stödja arbetet? Sätt in en gåva på pg 90 08 24-4.

- Pengar behövs för medicin, mat, vatten, filtar, kläder, härbärgen och mycket mer, säger Steven David, missionsföreståndare, HCC.

HCC och Svenska Missionskyrkan koncentrerar hjälpinsatserna till ögruppen Andaman, Nicobaröarna, delstaten Orissa och Goa.

- Ofattbart många är skadade och döda. Många har inte längre något hem, har mist anhöriga och har blivit föräldralösa, konstaterar Steven David.

Vi ber för alla som drabbats av katastrofen. Vi ber också för människor på ögruppen Andamanerna och Nicobaröarna i Bengaliska viken, där HCC har församlingar, pastorer och pionjärarbetare.

Gud välsigne din offergärning!

Göran Zettergren
missionsföreståndare

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare
_______________________________________________

Brev från Hindustani Covenant Church

Svenska Missionskyrkans systerkyrka i Indien
2004-12-28

Vänner!

Vi är innerligt tacksamma för era förböner och för er solidaritet och stöd i denna nödens stund.

Hindustani Covenant Church, HCC har börjat hjälparbetet på Andamanerna. De volontärer som är baserade på öarna har gjort en uppskattning av vad som omedelbart behöver göras. Arbetet fokuseras på fem byar på Andamanerna som har ödelagts. De är Sodhari, Vandur, Shippighat, Mithakhadi och Bambo flat.

Medicinsk hjälp
HCC har skickat ut ett team med läkare, sjukvårdare och hjälppersonal till de drabbade byarna. De kommer att ge akut hjälp till skadade och lidande människor. Deras uppgift är också att skapa medvetenhet omhälsa, hygien och sanitära problem.

Psykologisk och social hjälp
Ofattbart många är skadade och döda. Många har inte längre något hem, har mist anhöriga och har blivit föräldralösa. Detta skapar ett känslomässigt vakuum och enorma psykologiska problem för de överlevande. HCC sänder socialarbetare och terapeuter för att i möjligaste mån hjälpa de drabbade.

Distribution av mat och nödhjälp
HCC kommer att dela ut mat, filtar, kläder och annan utrustning för att täcka de mest akuta behoven. Kök kommer att ordningställas.

Tillfälliga härbärgen
HCC kommer att sätta upp tillfälliga härbärgen gjorda av plåt och bambu för de drabbade.

Än en gång vill vi tacka för era böner och alla hjälp ni kan ge. Låt oss tillsammans möta de nödlidandes behov och visa på Kristi kärlek.

Tack till er alla!

Steven David
Missionsföreståndare
Hindustani Covenant Church
________________________________________________

Hur kan Missionskyrkan hjälpa till lokalt?

Allt tyder på att många svenska drabbats av katastrofen i Indiska Oceanen. Det handlar förmodligen om betydligt fler dödsfall än vad som nu talas om. Många är skadade psykiskt och fysiskt. Familjer har splittrats i de drabbade områdena och förlorat sina anhöriga.

Därför är det viktigt att kommunernas och trossamfundens krisberedskap fungerar. Vi rekommenderar församlingar och medarbetare i Svenska Missionskyrkan att i första hand koncentrera sina resurser på det lokala planet.


Vad kan vi göra lokalt?

- Ha en ökad beredskap för krishjälp med ökad tillgängligheten.

- Säkerställ att den kommunala POSOM-gruppen är i funktion. Detta gör du lämpligen genom kontakt med kommunkontoret/socialtjänsten eller i förekommande fall POSOM-samordnaren.

- Förmedla information till kommunen om du via din församlingens, SMU-förenings kontaktnät fått vetskap om saknade eller återfunna personer som är eller har varit i de krisdrabbade områdena.

- Om ingen fungerande POSOM-grupp finns, tag ekumeniska kontakter för samråd om vad ni kan göra i er kommun. Det kan handla om omhändertagande av drabbade som återvänder och att erbjuda krisstöd till oroliga och drabbade anhöriga.

- Många församlingar har öppnat sina kyrkor för andakt och bön. Detta är ofta ett bra sätt att möta människor i kris.

Förbön

Vi vill uppmana till förbön i Nyårsdagens gudstjänst för alla dem som drabbats i den stora katastrofen. Den kan användas i den personliga andakten och i helgernas gudstjänster. Du finner bönen lägre ner på denna sida.

Krisberedskap på flygplatser

Berörda länstyrelser (regional krisansvarig myndighet) har upprättat baser på flygplatserna Sturup, Landvetter Arland. De tar emot anländande resenärer och möter många oroliga anhöriga på plats. En svårighet är att tillförlitliga deltagarlistor kan saknas eftersom resenärerna nu kommer hem med andra plan än planerat.

I Stockholm-Göteborg-Malmöregionen har landstingens krisberedskap på flygplatserna tagit hjälp av näraliggande kommuner. Men man inte möjlighet att upprätta en sådan relation med samtliga Sveriges kommuner.

Många kyrkliga medarbetare hör av sig eller åker ut till flygplatserna för att vara behjälpliga. Detta kan leda till att krisgruppernas arbete försvåras eftersom det då blir svårt att överblicka och samordna arbetet. Men krisgrupperna kan behöva avlösning. Då är det bra att det finns extra resurspersoner till förfogande. En viss ökad beredskap är därför lämpligt bland medarbetare som har krishanteringskompetens och finns i närheten av flygplatserna.

Kommunal krisberedskap

Kommunerna ansvarar för den kommunala krisberedskaps-samordningen. På kommunerna söker man information om saknade eller återfunna personer.

I många kommuner fungerar POSOM-grupperna utmärkt. De kommer säkert att vara i funktion dessa dagar. I andra kommuner finns inte samma funktionella upparbetade organisation. Det är därför viktigt att kyrkorna undersöker de lokala förutsättningarna och ställer sina tjänster till förfogande för krisberedskap företrädesvis i en ekumenisk samordning.

I de stora städerna främst Göteborg, kan det finnas en krisberedskaps-samordning i varje stadsdel.

Personal i katastrofområdet

I dagsläget anser Utrikesdepartementet att det inte finns behov av ytterligare personell förstärkning från kyrkornas sida på plats i detta krisområde.

På plats i Phuket finns kyrkoherde Lennart Hamark (Svenska kyrkan i utlandet) som nu under dessa dagar också fungerar som räddningschef. Till sin hjälp har han ambassadpersonal, folk ifrån det lokala kyrkorådet med flera. Svenska kyrkan har ställt ytterligare personer (präster/diakoner) från Sverige till förfogande. Dessa åkte i går kväll tillsammans med en grupp ifrån räddningsverket. Denna grupp utgör tillsammans 25 personers förstärkning till det lokala arbetet i Thailand. Gruppens uppgift blir bland annat att bedöma läget på plats för de drabbade svenskarna, ge krishjälp samt göra prioriteringar för hemtransport.

Från Svenska Missionskyrkan har vi meddelat UD och Svenska Röda Korset att vi är beredda att se över våra förutsättningar att ställa personella resurser till förfogande om de så önskar. Det handlar då om personer med spetskompetens.

Extra insamling

Vill ni göra en extra insamling för Missionskyrkans arbete för att hjälpa de katastrofdrabbade vid Indiska oceanen, kan ni sätta in de insamlade medlen på pg 824-3, ange "Indiska Oceanen".

Väljer ni att uppmana privatpersoner att ge direkt till Svenska Missionskyrkans katastrofarbete rekommenderar vi att ni anger pg 90 08 24-4 som för närvarande är helt avsatt till detta ändamål. Observera att det här kontot är för privatpersoner och att församlingar använder sig av pg 824-3 som vanligt.

Annandagsinsamlingen

Det bör poängteras att en extra insamling måste vara just en extra insamling. Annandagsinsamlingen behövs för att kunna upprätthålla vårt övriga gemensamma långsiktiga internationella arbete.

Meddela gärna vad ni gör

Vi är tacksamma om vi kan få ta del av åtgärder och erfarenheter som görs i lokala församlingar beträffande krishantering.

Med önskan om Guds beskydd i en allvarlig tid

Suzanne Molin
Samfundssekretarare
Svenska Missionskyrkan
_____________________________________

Bön med anledning av katastrofen i Sydostasien

Bönen är tänkt att användas så väl vid den enskilda andakten, som vid kyrkornas öppethållande med anledning av katastrofen. Vår förhoppning är också att den ska användas under förbönen i Nyårsdagens gudstjänst. Bönen är skriven av pastor Rune Forsbeck.

Gud, i förfäran och förtvivlan vänder vi oss till dig.

Du skapade oss. Du gav oss liv och tillvaro. Du gjorde oss till människor. Du välsignade oss.

Också jorden är din. Du gjorde den rik och vacker. Allt du gjorde var gott.

Nu ser vi att själva jorden kan göra oss ont. Den kan slå sönder vår tillvaro.

Vi förstår det inte. Men vi ropar till dig: Förbarma dig!
Hjälp oss! Låt oss inte förtvivla.

Fyll oss med förtröstan. Bevara oss för likgiltigheten. Låt inte vanmakten gripa oss. Lär oss hålla samman. Ge oss kraft att bistå och hjälpa.

Ta hand om dem som dödats. Trösta dem som mist nära och kära, kamrater och vänner. Förbarma dig över barnen. Ge läkedom åt dem som skadats. Hjälp oss att tänka både på dem vi känner och dem vi inte känner.

Vi nämner vid namn dem vi särskilt tänker på.

.......

Ge oss nåd och kraft att vara dem till stöd och hjälp.

Utrusta Förenta Nationerna, hjälporganisationer, regeringar, regionala och kommunala instanser, kyrkor och samfund med kärlek, vishet och tålamod. Hjälp dem att lindra katastrofens skadeverkningar. Låt dem ge folk och enskilda mod och möjligheter att leva med hopp och tillförsikt.

Stärk oss i tron på det goda. Förnya vår kärlek till jorden och allt skapat.

Vi ber så i Jesu Kristi namn.

Amen

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Andamanerna

Svenska Missionskyrkan