Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

26 mars 2005

Kära missionsvän!

Närhelst du ser ett kors,
Må det alltid vara
ett tecken på Liv,
ett tecken på Hopp,
en påminnelse om evig kärlek.
Med tillönskan om en välsignad Påsk

Den här påskhälsningen fick jag idag från en kines som är vän till ”den svenska Missionen”, som har upptäckt påskens budskap som missionärerna talade om och som nu, på sitt sätt, vill föra det kristna budskapet vidare till sitt folk.

Påsken är en av de stora kristna högtiderna och som firas på olika sätt och under olika villkor. En del befinner sig i flyktingläger i Afrika, andra befinner sig i räddningsläger eller slumoråden i Asien eller Latinamerika, andra firar påsk i den rika västvärlden eller i Ryssland, där ropet ”Kristus är Uppstånden, ja, Han är verkligen Uppstånden” skallar.

Oavsett de yttre omständigheterna, så behöver vi alla få möta den Uppståndne Kristus, han som ger förlåtelse för våra synder och som upprättar människor och ger nytt hopp och mod åt dem som drabbats av sjukdom och svårigheter.

Som kyrka har vi att förkunna Uppståndelsens budskap och stå på de förtrycktas sida. Kyrkorna i Sverige har lagom till påsk gått ut med ett Påskupprop om rätten till asyl, särskilt där barn är inblandade. Information om påskuppropet finns nedan och på Missionskyrkans och Sveriges Kristna Råds hemsida:
http://www.skr.org/temp_paskupprop05_intro.htm

Med varm påskhälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

-----------------------------------

Sveriges Kristna Råds påskupprop

VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land

VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet

VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge "amnesti" åt alla dem som vägrats asyl i vårt land

VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle

Styrelsen för Sveriges Kristna Råd

Biskop Dositej Motika, Serbisk-ortodoxa kyrkan, ordförande
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, vice ordförande
Ärkebiskop KG Hammar, Svenska kyrkan, vice ordförande
Missionsföreståndare Göran Zettergren, Svenska Missionskyrkan, vice ordförande

----------------------

Om Påskuppropet

Sverige måste ta människors behov av skydd på allvar! Ingen förälder utsätter frivilligt sitt barn för det trauma det innebär att gömma sig undan myndigheters agerande - om inte hotet mot familjens säkerhet är överhängande. Det är många gånger fråga om barn som har svåra krigsupplevelser eller andra traumatiska upplevelser med sig i bagaget. Barns behov av trygghet och kontinuitet i sina liv måste komma först - i enlighet med Barnkonventionens portalparagraf om att barnets bästa ska stå i centrum.

Den 1 januari 2006 kommer ett nytt system för asylprövning att införas som är bättre än det nuvarande - men det räcker inte. På Utlänningsnämndens bord ligger i dag cirka 10 000 överklagade ärenden. Merparten av dessa ärenden inte kommer troligen inte hinna behandlas före den 1 januari 2006. Under tiden tillkommer dessutom nya ärenden. Asylprövning kan vara en fråga om liv eller död! Sverige måste därför redan nu ta ansvar för alla dem som i åratal väntat på ett besked som kan rädda deras liv. En amnesti ger myndigheterna möjlighet att påbörja arbetet utan att ärva en tung ryggsäck av obehandlade ärenden.

Om vi inte förmår räcka ut handen till dem som lever i rädsla, är det svårt att skapa ett gott samhälle för någon som lever i Sverige i dag. Låt oss nu gemensamt skapa de bästa förutsättningarna för en rättvis, säker och etiskt försvarbar asylprocess som sätter den enskilda människans skyddsbehov i centrum.

Presidiet för Sveriges Kristna Råd

--------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 27 mars

Mission i Sverige
Det är många som vill vara med och dela ansvaret för mission i vårt land. Idag vill vi offra och be för att vi som kyrka ska kunna fullgöra det som är vårt uppdrag, att vittna om Guds nåd genom Jesus Kristus.

Mellanöstern
Det är inte lätt att hitta de framkomliga vägarna i ”en färdplan för fred”, men vi vägrar ge upp hoppet om en fredlig lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. Vi ber om Guds vishet, kärlek och nåd för alla dem som är engagerade i fredsarbetet.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan