Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
25 november 2005

Kära missionsvän!

Första advent närmar sig, en av årets viktigaste kyrkliga helger, en dag då fler svenskar än vanligt deltar i en kristen gudstjänst.

Första advent är i Svenska Missionskyrkan startpunkten för årets missionsinsamling, då vi offrar och ber för den internationella missionen. Missionsoffret gör det möjligt för systerkyrkor och missionärer att verka även nästa år, det är då vi ger stöd till evangelisation och församlingsutveckling, det är då vi gör det möjligt för kyrkorna att fortsatt driva sjukhus och skolor, då frågor som Hiv/Aids samt fred och försoning lyfts fram och mycket mer.

Temat för årets insamling är ”Livets vatten” utifrån Jesu ord om att Han är det levande vattnet, Han som kom för att ”ge liv, och liv i överflöd”.

Lagom till årets insamlingsperiod har en Missionsbilaga tagits fram som distribuerats via senaste numret av Sändaren. Det går också bra att beställa ett antal ex av bilagan för att dela ut i samband med adventsgudstjänsterna.

I år har vi också tryckt upp missionssparbössor, något som vi inte haft de senaste åren. Men från olika håll har det här efterfrågats och det kan vara ett bra komplement till de missionsoffer som planeras.

Slutligen så finns det en tema-affisch och bilder som går att hämta på hemsidan: [ http://www.missionskyrkan.se ]www.missionskyrkan.se Bilderna kan skrivas ut och användas i en Over Head-projektor eller dataprojektor.

Låt oss med glädje offra och be för missionen i advents- och juletid. Vi behöver inte bara offra i samband med katastrofer av olika slag, även om stora extrainsatser gjorts för det ändamålet under året. Det viktigaste sättet att förebygga katastrofer och stärka kyrkans uppgift i världen är genom missionsinsamlingen, då vi ger ett långsiktigt stöd via systerkyrkor i världen.

Första advent ber vi för missionen och övriga förbönsämnen. Läs även i veckobrevet om ett viktigt seminarium om kyrkans roll i Centralafrika och bed för folket och kyrkan i de båda Kongo!

Gud välsigne din missionsgärning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Kyrkans roll i Centralafrika

Första veckan i november var det en kyrklig storsamling i Demokratiska Republiken Kongo, DRK. Tretton kyrkor och kristna biståndsorganisationer samlades på inbjudan av Svenska Missionsrådet (SMR), för att utbyta erfarenheter och diskutera kyrkans roll i det civila samhället i Centralafrika. Från Sverige deltog, Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet, PMU InterLife och Evangeliska Frikyrkan.

Målet för dagarna i Kinshasa var att tillsammans reflektera över den roll kyrkan faktiskt spelar i samhällsutvecklingen i Centralafrika, över det som kan förändras och förbättras i relationer till samarbetspartners och hur kyrkan kan fullfölja uppdraget att vara ”jordens salt och världens ljus”.

De svenska kyrkornas samarbetspartners kom från fem afrikanska länder: de båda Kongorepublikerna, Rwanda, Burundi och Centralafrikanska Republiken. Det var som en stor, härlig släktträff där systrar, bröder, mödrar och fäder, återknyter till varandra och skiljs med stärkta band sig emellan.

Men - det var inga enkla frågor på seminarieagendan. Hur kan vi stärka kyrkans kapacitet och kompetens? Hur kan samarbetsformerna förbättras kyrkorna emellan?  Hur kan kyrkan engagera sig helhjärtat för att spela en profetisk och holistisk roll i samhällsutvecklingen? Hur kan kyrkorna bli relevanta aktörer för samhällsförbättring? Som grund för allt detta låg det personliga mötet och erfarenhetsutbytet för att skapa en större förståelse och för att definiera de utmaningar kyrkan står inför som samhällsaktör.

Förutsättningarna för de olika kyrkorna att påverka situationen i sina respektive länder varierar. Gemensamt för de afrikanska länderna är att de alla hör till jordens fattigaste. Värdlandet, DRKongo, rankades av FN 2003, som ett av världens sex fattigaste länder. I vart och ett av dessa länder har krig och konflikter lämnat djupa sår för både individer och samhället. En av föreläsarna på seminariet, Fader Félicien Mavoungou, nationell samordnare på Biskopskommissionen för Rättvisa och Fred i Brazzaville, säger:
- Vi lever i ett samhälle som alltmer präglas av krig och konflikter. Här har kyrkan spelat en roll. Men den har varit alltför blygsam. Nu måste vi gå vidare. Vi måste ta ansvar för det som har hänt samtidigt som vi vänder oss framåt.

Föreläsningar varvades med seminarier och undan för undan identifierades både utmaningar och styrkor hos kyrkan som samhällsbyggare. Fattigdomen, krig och konflikt, hiv/aids och avsaknaden av mänskliga rättigheter ligger långt upp på listan av utmaningar. Men här finns också utmaningar som utbildning, ett förstärkt ledarskap, kamp mot korruption, brist på kommunikation, svagt samarbete med externa partners och ett fortsatt beroende av externa resurser. Detta är utmaningar som kyrkan måste förhålla sig till för att på ett effektivt sätt kunna påverka samhällsutvecklingen.

Politisk instabilitet, väpnade konflikter, ockultism, globalisering, partnerskap och migration är exempel på de många yttre faktorer som påverkar kyrkans roll i samhället idag.

Och det hela kan låta mörkt! Men på seminariet var vi överens om att det finns hopp. Styrkor och resurser som gör kyrkan oumbärlig i arbetet för en bättre värld. Här finns humankapitalet - de människor som är Kyrkan. Här finns också den andliga dimensionen samt ekonomiska, materiella och finansiella resurser. Kyrkans enhet och samarbetet kyrkor emellan betonades likaså.

Christer Daelander, internationell sekreterare på Svenska Baptistsamfundet och en av deltagarna i Kinshasa, säger:
- Kyrkan måste höja sin röst i frågor som fattigdom, rättvisa och fred. Och det är viktigt att vi möts på det här viset och samtalar om möjligheter och gemensamma strategier.
- Om Kyrkan vill ta uppgiften på allvar, att vara ”jordens salt och världens ljus” kan vi inte blunda för fattigdomen, lidandet och orättfärdigheten som präglar så många av våra samarbetsländer idag.
- Detta är en trovärdighetsfråga för hela Kyrkan, både i Nord och i Syd.             

Gunilla Hjelmåker
biståndssekreterare

----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
27 november

Unga evangelister
Kommande vecka kommer att stort antal ungdomar att mötas till årets ”Framtidens Evangelister” där evangelisation och mission är huvudfrågan. Be om Guds välsignelse för ledare och deltagare.

Mission i andra länder
Idag, första Advent, börjar ett nytt kyrkoår. Missionskyrkans församlingar påbörjar samtidigt sin insamlingsperiod för mission i andra länder. Bed om goda offer och att kallelsen till mission får vara levande i församlingar och SMU-grupper.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan