Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
23 februari 2005

Kära missionsvän!

De första missionärerna förde med sig mycket material hem från de länder där de arbetade. För Missionskyrkans del gäller det både Kina, Östturkestan och - inte minst - de båda Kongo-republikerna. En intressant konferens omkring detta tema hålls i början av april i Borås. Vi hoppas att många missionärer, missionärsbarn och andra tar tillfället i akt att lära mer om vilka rikedomar som kan finnas på olika håll i vårt land och hur vi på bästa sätt tar vara på dessa kulturella skatter. Program och medverkande finns nedan.

I Luozi i Kongo Kinshasa hölls i slutet av januari en samling där PRODAF, projektet för landsbygdsutveckling, stod i centrum. Axel Bergman, som Missionskyrkan ofta anlitat som konsult i dessa frågor i de båda Kongo-republikerna ger en kort rapport från den samlingen.

Förra veckans förbönsämne handlade om evangelisationen i Kongo Brazzaville. Med anledning av det skriver Bertil Åhman något som lika väl kan gälla Kongo Kinshasa, som är den här veckans förbönsämne:

Viljan till evangelisation brukar stå i direkt förhållandena till hur man själv bedömer och värdesätter sin gemenskap med Jesus Kristus. I Kongo är det inte - som i Sverige - socialt nedvärderande att låta döpa sig och gå med i en kyrka. För en svensk församlingsledare kan därför situationen i Kongo framstå som lockande. I allmänhet anordnas stora dopförrättningar varje år, men utmaningarna blir därmed enormt stora när det gäller uppföljning och undervisning.

Liksom i Sverige finns här i Kongo flera onådda områden och folkgrupper. Här är inte materialismen det stora hindret för evangelisation. Däremot bör förkunnelsen kombineras med diakonala insatser för att den ska bli trovärdig.

I Kongo finns det människor som upplever att livet får värde tillsammans med Jesus; därför vill de erbjuda andra den möjligheten.

Vi ber för de båda Kongo och att glädjen i Gud får spridas vidare - också till vårt eget land!

Bertil Svensson
missionssekreterare

-----------------------------------

Vad förde missionärerna hem?

Kulturkonferens
Immanuelskyrkan i Borås
8-9 april 2005

Sedan två år pågår ett projekt där en grupp kongoleser och svenskar arbetar med frågan hur arkiv skall bevaras i Kongo, där värme, fukt och mögel går hårt åt papper och böcker. I stora delar av Afrika har man ännu inte tänkt tanken att det som bevaras i arkiven är detsamma som Afrikas historia en gång i framtiden. I Sverige är det å andra sidan stor risk att mycket går förlorat i digitala arkiv som redan om några år blir svåra att läsa genom föråldrad teknik.
Många enskilda har material och anteckningar hemma men är osäkra på vad som är värt att sparas för framtiden av allt det som samlats av tidigare generationer. Brev ihopbuntade av missionärer, pastorer eller andra och som nu kanske förvaltas av barn och barnbarn. Vad kan man göra med dessa brev, handlingar och föremål?

Svenska Missionskyrkans arkivprojekt och Immanuelskyrkan, Borås, inbjuder till ett seminarium som berör Svenska Missionskyrkans internationella och nationella arbete.

Ur programmet:

Vandringar mellan arkiv och böcker.
Gösta Stenström
, bokförläggare, beskriver det arbete som föregår skrivandet av böcker, sorterandet av material och upplevelsen av hur skärvor ur arkiv bildar sammanhängande personliga och historiska mönster.

Afrikas nutidshistoria på väg att försvinna.
Teol.dr. Josef Nsumbu om arkivering i Afrika, hur situationen ser ut idag, illustrerat med ett unikt bildmaterial från kongolesiska arkiv.
 
Svenska Missionskyrkans arkiv – ett världskulturarv?
Katarina Thurell
, Svenska Missionskyrkans arkivarie. Varför bevarar vi? Om arkivering, tillgänglighet och återsökning.
 
Kyrkornas framtid finns i arkiven.
Ove Gustafsson, föreståndare vid Svenska Institutet för missionsforskning i Uppsala. Ove har arbetat med ett arkivprojekt i ”engelsktalande” östra och södra Afrika.

Gemensam tid för samtal och frågor.
Samtalet leds av Bertil Svensson, internationell missionssekreterare.

Hör av dig så kan vi skicka en folder med all information,
tel. 033 – 12 54 80 vardagar mellan kl. 09.00-12.00.

Arrangörer
Immanuelskyrkans missionsförsamling inbjuder tillsammans med Svenska Missionskyrkans Arkivprojekt och Internationella avdelningen. Västra Götalands missions- och stipendiefond, som förvaltas av Immanuelskyrkan, stödjer seminariet ekonomiskt. Allt i samverkan med studieförbundet Bilda.

--------------------------------------

Kyrkans arbete för landsbygdsutveckling och markanvändning i Kongo Kinshasa

Samlingen, som av CEC och PRODAF hade organiserats som ett seminarium, inkluderade två dagars fältbesök till ett 20-tal familjer och objekt av varierande inriktning inom Prodaf´s breda program.

Från Missionskyrkans sida hade vi begärt att frågor relaterade till "klan och markägande och markanvändning" skulle ges en framträdande plats. Rubriken för sessionen var "Utgör traditionell brukningssätt av marken ett hinder för utvidgning av det arbete PRODAF vill utföra?" En lokal expert, Dr Muamba Yambenu, ordförande i Fredstribunalen, föreläste.

Ett viktigt ämne var frågan om hur ett eventuellt fortsatt stöd bör prioriteras och under vilka former, antingen PRODAF som specifikt projekt, finns kvar eller ej. Från svensk sida har sedan länge framhållits att entrepenörskap med varierande inriktning måste uppmuntras och att självgående aktiviteter måste bli en logisk fortsättning av projektkonceptet.

PRODAF omfattar nu 14 stationer, varav 9 är bemannade med "PRODAF-agronomer". Plantproduktionen, som inkluderar skogsträd, fruktträd, kaffeplantor och lågvuxen oljepalm, uppgår innevarande säsong till ca 800 000 plantor. Hela plantproduktionen omhänderhas av de deltagande familjerna under visst materialstöd från PRODAF.

I Luoziseminariet deltog från Svenska Missionskyrkan Peter Wärnelid, Lars-Olov Karlsson och undertecknad

Axel Bergman
Missionskyrkans konsult i frågor gällande jord- och skogsbruk

-----------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 27 februari

Diakonalt arbete
Sjukhuskyrkan arbetar med kontakt och själavård på många av våra sjukhus. Vi ber för pastorer och diakoner som genom detta arbete får bli till välsignelse för många människor.

Kongo-Kinshasa
Från hösten 2003 har Svenska Missionskyrkan och CEC återigen piloter som flyger till olika platser i Manyangaprovinsen (Luozi, Kimpese, Kibunzi, Mukimbungu o s v). Sam och Margret Norman, som båda är piloter, flyger Missionkyrkans plan. Vi ber om Guds beskydd i deras arbete och att missionsflyget får en fortsatt god utveckling i landet.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan