Svenska Missionsförbundets veckobrev om internationell mission
vecka 17, 23 april 2003

Vänner,

En av våra medarbetare ger nedan en kortrapport från Kongo Brazzaville.

På söndag inleds Diakonias vårkampanj, i år med temat "Africa Live". Det handlar om kampen mot HIV/Aids. Läs mer nedan om kampanjen eller på Diakonias hemsida http://www.diakonia.se/   Stöd kampanjen genom förbön och insatser

Under några veckor vill vi informera om lämpliga insamlingsmål för läger och andra evenemang under sommaren. Här kommer ytterligare förslag. De föreslagna projekten är finansierade med hjälp av Sidamedel. För varje projekt framgår hur stor den totala insatsen är och hur stor SMF:s del är. Om flera hjälps åt blir det möjligt att nå upp till den planerade egeninsatsen! Tack för er gåva!

Costa Rica
Framställning av indianska läromedel. Beviljat SEK 325~000, egeninsats SEK 81~000.
Denna ansökan är nära kopplad till en volontärinsats som sedan 1996 genomförts av Marine Hedström-Rojas. Hon har via Nairistiftelsen arbetat med att ta fram, dokumentera och sprida information kring cabécarindianernas språk och kultur. Arbetet har konkret resulterat i att det idag föreligger material till framställning av läroböcker på cabécarspråket. Detta ska nu tryckas och distribueras för användning i årsklasserna 1 – 6 i ett 50 tal skolor.

Nicaragua
Stöd till självförsörjning, Mayanga-indianer. Beviljat Sida-bidrag SEK 744~800 med en egeninsats på SEK 196~000 under åren 2003-2005.
Situationen och levnadsförhållandena för sumos-indianerna på Atlantkusten i Nicaragua är svåra. Målgruppen utgör en utstött och marginaliserad befolkningsgrupp som lever i fattiga förhållanden. Musawasområdet har övergivits av landets myndigheter när det gäller t ex undervisning, hälsovård, kommunikationer eller att ta del av biståndspengar. Musawas-indianernas levnadsbröd kommer i stora drag från ett småskaligt svedjejordbruk. Här planerade pilotinsats syftar till att förbättra jordbruksproduktionen genom att visa på ett växeljordbruk. Även om insatsen syftar till att omfatta en större målgrupp i området vill man börja med att arbeta med 12 utvalda familjer. Två vardera från 6 byar väljs ut. De ska införa och visa resten av byn hur man driver ett växeljordbruk. Härigenom förväntaskvinnans roll att stärkas genom nya roller såsom ansvar för köksträdgårdar, fruktträd mm. Arbetet genomförs av SMFs samarbetskyrka i området, Moravakyrkan och dess institut för social utveckling, IDSIM.  

Mellanöstern
”Training Seminar” Beviljat Sida-bidrag SEK 136~000 med en egeninsats på SEK 34~000.
”The Fellowship of the Middle East Evangelical Churches (FMEEC)” bildades 1974 såsom en kyrkogemenskap för 15 Reformerta, Lutherska och Episkopals kyrkor I Mellanöstern. Dessa kyrkor finns i Egypten, Syrien, Jordanien, Palestina, Sudan, Iran, Algeriet, Tunisien, Kuwait och i Gulfstaterna. Genom seminarier försöker man upprätthålla en dialog som går in på kyrkans enhet. Man försöker sammanföra kyrkornas perspektiv, utveckla gemenskap och föra med sig en djupare förståelse för Evangeliet, dess trosinriktning och arv. Flertalet ovannämnda kyrkor driver skolor. Skolföreståndare behöver få ta till sig nya kunskaper och skickligheter. Härigenom kommer de att kunna bli bättre skoladministratörer anpassade till nya villkor och tider. Här planerad insats syftar på att genomföra ett seminarium med inriktning på att belysa skolornas rolloch se hur kvalité och undervisningsinsatser ska kunna stärkas genom det forum som FMEEC kan erbjuda. Detta är viktigt i en värld med stora krav på hög undervisningskvalitet för ungdomar.


Med tillönskan om allt gott


P-O Sveder Renklint
Vik missionssekreterare
------------------------------
Rapport från Kongo Brazzaville

Eld-upphör-avtalet som skrevs under den 17 mars väckte stora förhoppningar. Det skulle ge möjlighet för alla internflyktingarna att återvända till sina hem. Fortfarande vet ingen det exakta antalet, men drygt 40 000 av dem befinner sig här i Brazzaville.

En av krigsherrarna, som kallar sig Titus, har deklarerat att han inte lyder under Ntoumi och att han och hans grupper kommer att fortsätta striderna. En utvärderingsgrupp har nyligen med försvarets helikoptrar besökt olika platser inom Pool-området.

Bland flyktingarna finns följande tendenser:

De som har sitt hem i lugnare områden, och där det inte har varit några direkta strider och plundringar, går nu hem. Det gäller i första hand någon familjemedlem, som förbereder familjens planteringar.

Som jag har skrivit om tidigare är det vissa som lämnar Brazzaville, trots osäkerheten i hemtrakten. De står helt enkelt inte ut med att vara hungriga i huvudstaden.

Många drar sig för att återvända; eftersom de vet att deras hus är skövlat. De inväntar någon form av starthjälp.

De familjer, som satt barnen i skola, ser gärna att deras barn får avsluta skolåret här. Det innebär att åtminstone någon av föräldrarna kommer att stanna här till juni.

Det är vanligt att någon kunskapare ger sig iväg till fots och kommer tillbaka med rapporter från hembyn eller hemorten. Några organiserade lastbilstransporter eller tåg för återvändande flyktingar har ännu inte förekommit.

Sammanfattningsvis kan man säga att det väntade återtåget ännu inte ägt rum, som många hade hoppats på. Vändningen kan dock ske plötsligt och då bör hjälporganisationerna vara beredda. ASU kunde för ett par veckor sedan skicka mediciner till tre hälsoposter i Pool-området. 

Om inte folk kan återvända inom den allra närmaste tiden, kommer de att missa såningsperioden nu i slutet av regntiden och de kommer då att behöva humanitär hjälp för ytterligare några månader.
------------------------------
Africa Live
27 April - 18 Maj 2003

Den 27 April drar Diakonias insamlingskapanj igång och pågår till 18 Maj.

Kampanjen har ett tydligt insamlingsmål: 3 miljoner kronor. Det kräver en hel del goda insatser från många församlingar. För varje insamlad krona bidrar Sida med fyra, vilket innebär 15 miljoner kronor när målet är nått.

Kampanjen kommer pågå över hela landet men med tyngdpunkt på Jönköping med omnejd. En satsning är bl a en stor stödkonsert i Jönköping.

Alla församlingar som är anslutna till de samfund som är huvudmän för Diakonia är välkomna att delta i kampanjen.

Att drabbas av HIV/Aids är en katastrof vem det än drabbar. Men för många är det värre än så. Lever du söder om Sahara är du drabbad även om du inte är smittad. Alla känner någon eller flera som dött i Aids. på många håll är nästan en tredjedel smittade. Tidigare blev ett barn i Sydafrika inte föräldralöst om det förlorade sina föräldrar - den stora familjen har alltid funnits kvar. Idag växer antalet hem för föräldralösa. Idag föds barn med smittan. Idag saknar elever lärare. Idag står byar tomma. Idag ruineras familjer av begravningskostnader. Idag vet man inte var man skall göra av alla döda kroppar.

Men det skulle inte behöva vara så. Det går att ändra. Först och främst går det att stoppa spridningen med hjälp av information och utbildning. Men det går även att leva med HIV/Aids.

Bor man i Sverige eller USA har man tillgång till effektiva bromsmediciner. Men stora läkemedelsföretag har tagit patent på medicinerna och länder som Sydafrika har inte råd att förse sina medborgare med dem.
När Sydafrika hävdar rätten att göra billiga kopior, den rätt USA nyttjade för att själva göra kopierat vaccin mot Mjältbrand som tog livet av en amerikan, stäms de av läkemedelsföretagen. Världen är inte rättvis.

Under några veckor i april och maj kommer Diakonia göra en insamlingskampanj kring temat HIV/Aids och de orättvisor som sjukdomen orsakar. Insamlingen kommer gå till hela Diakonias arbete för en rättvis värld, där problematiken kring HIV/Aids är en stor del.

(Från Diakonias hemsida)

------------------------------

Förbönsämne

SMU:s offerdag
Under sommaren kommer ett stort ungdomsläger med namnet Helt enkelt att genomföras på Sjöviks folkhögskola. Vi ber om Guds välsignelse för dem som arbetar med förberedelserna inför lägret.

Pakistan
Den kristna kyrkan i Pakistan lever i en utpräglad minoritetssituation där det dagliga livet, ofta i fattigdom och utsatthet, inte alltid är lätt. Kyrkan arbetar för att bekämpa intolerans i samhället och för att främja social harmoni. Vi ber om Guds välsignelse i detta viktiga arbete.

----------------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på SMFs hemsida http://www.smf.se/kontakt/nyhetsbrev.html. Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@smf.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-mejladress.

 


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan