Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission             

15 oktober 2003

Kära missionsvänner!

I förra veckans missionsbrev fanns en intervju med missionsföreståndaren i Moravakyrkan, Nicaragua. Också den här veckan har vi information från Nicaragua, genom att ett av våra förbönsämnen gäller just Nicaragua.

Bertil Widén, som samordnar våra kontakter i Latinamerika, ger oss fakta om Moravakyrkan i Nicaragua, som Svenska Missionskyrkan samarbetar med sedan ett drygt tiotal år. Vi får också information om arbetet bland mayangnas-indianerna, som är en av de indiangrupper Moravakyrkan arbetar ibland.

Ett annat av veckans förbönsämnen är Uppdraget, en särskild satsning inom Svenska Missionskyrkan, som tydliggör de missionsutmaningar vi har i vårt eget land och vår värld. Vi ber om att vi som Missionskyrka kan svara upp mot de behov som finns i vårt samhälle och i vår värld, liksom för evangelisationen bland barn och unga och de speciella pionjärsatsningar som görs på flera platser i vårt land.

Vi har också med information om ett sommarläger i Sverige under juli månad 2004, tillsammans med deltagare från olika länder, främst i Afrika.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------------------------------

Arbete bland Mayangna-indianerna i Nicaragua

Moravakyrkan i Nicaragua arbetar sedan mitten av 1800-talet längs Nicaraguas karibiska kust. De började i söder där det då huvudsakligen fanns creoler, en afrokaribisk folkgrupp som talar en dialekt av engelska. Sedan kom man i kontakt med miskito-indianerna, som är den största folkgruppen utmed kusten längre norrut och längs floderna som rinner ut i Karibiska havet. Dessa hade tidigare under historien trängt undan mayangna-indianerna allt längre in i landet. Missionärerna från Tyskland och senare USA kom så småningom, under första delen av 1900-talet, i kontakt också med denna folkgrupp där idag majoriteten räknar sig som moraviska kristna. Man har nyligen fått bibeln på sitt eget språk men väntar ännu på en egen psalmbok, ett projekt som kommer att påbörjas inom kort. Bortåt tjugo mayangna-indianer studerar för närvarande vid Moravakyrkans teologiska seminarium. Det är en frukt av de distanskurser i bibel och teologi som stötts av Svenska Missionskyrkan under mer än tio år.

Mayangna-indianerna har sitt centrum kring platsen Musawas. Den ligger i det stora naturreservatet Bosawas, som sträcker sig från gränsfloden i norr, Río Coco, och ner mot sydost. Hela den etniska gruppen mayangnas bor dock inte i naturskyddat område. Gemensamt för de östra delarna av Nicaragua är att de är utsatta för ett befolkningstryck västerifrån. Den s k odlingsgränsen flyttar allt närmare ursprungsbefolkningens områden. Det handlar om mestizer från Nicaraguas centrala delar, på jakt efter jord att odla upp, framför allt till betesmark.

Indianerna lever också på jordbruk. Man röjer och bränner ny mark med jämna mellanrum för att få tillgång till näringsrik jord. Men det finns en metod för ett miljövänligt jordbruk med odling växelvis av särskilda bönväxter som tillför jorden näring. Det betyder att man kan lämna svedjebruket och övergå till att odla samma jordareal år från år, men växla mellan olika grödor. Under 2003 inledde Moravakyrkans institut för socialt utvecklingsarbete (IDSIM) ett arbete bland mayangna-indianerna i syfte att utveckla deras enkla jordbruk. Dessutom vill man hjälpa dom med småboskap. Man har valt att bedriva det som ett pilotprojekt i ett antal byar för att sprida kunskapen och åskådliggöra de nya metoderna för jordbruk och boskapsskötsel. Svenska Missionskyrkan har fått Sida-stöd till det här projektet men står för en egeninsats på 20%. Det är tänkt att projektet ska löpa fram till år 2005, och att man därefter ska besluta om en eventuell fortsättning.

Bertil Widén
------------------------

Fakta om Moravakyrkan i Nicaragua

Moravakyrkan i Nicaragua är en av de s k kyrkoprovinserna i den världsvida Moravian Church. Varje provins är självständig. Kyrkans huvudkontor ligger i Puerto Cabezas (Bilwi) vid den karibiska kusten, vanligtvis kallad Atlantkusten. Där finns missionsföreståndarens kansli, kontor för de olika arbetsområdena samt ekonomi- och statistikavdelning. Institutet för social utveckling har en egen kontorsbyggnad. Universitets- och teologiutbildningen bedrivs i ett nyuppfört studiecentrum, allt i Puerto Cabezas. Det sociala utvecklingsarbetet bedrivs även från Bluefields, som är en stad längre söderut längs Atlantkursten.

Moravakyrkans missionsföreståndare (Superintendente) är  Joseph Rivera, vald på tre år (2001 - 2004). Han är arbetande ordförande i kyrkostyrelsen, som består av ytterligare fyra ledamöter.  Kyrkans andliga ledare är biskoparna, sedan länge John Wilson samt de senast valda Oliver Hodgson och William Webster. Moravakyrkans högsta beslutande organ är Provins-synoden som sammankallas vart tredje år. Nästa synod samlas i januari 2004.

Till Atlantkusten i Nicaragua kom i mars månad år 1849 missionärer från Herrnhut i Tyskland och startade det missionsarbete som först under 1970-talet ledde till bildandet av Moravakyrkan i Nicaragua (och även Moravakyrkorna i Honduras och Costa Rica). Av den världsvida Moravakyrkans 600.000 medlemmar finns ca 90 000 i Nicaragua. Ungefär 25 % av medlemmarna räknas som nattvardsberättigade och 30 % som  icke nattvardsberättigade. Resten - nästan hälften av kyrkans medlemmar - är döpta barn upp till 15 år. Kyrkan fungerar idag som en folkkyrka. Den är uppdelad i fem distrikt, varav fyra i området längs Atlantkusten och ett kring huvudstaden Managua. Det finns ca 150 församlingar på Nicaraguas norra Atlantkust kring  Puerto Cabezas och ca 30 församlingar på södra Atlantkusten kring  Bluefields. Dessutom finns några församlingar i och kring Managua.

------------------------------------------------
CAP-läger med ungdomar från Afrika i Sverige i sommar

CAP står för Comrades, Artisans and Partners, vilket innebär vänskap och gemenskap med kristna ungdomar från andra länder. Hur går det till kanske du undrar? Jo, genom att tillbringa en månad tillsammans på läger där vi arbetar i sociala och praktiska projekt, läser bibeln, reflekterar och diskuterar. De länder som är medlemmar i CAP och som skickar deltagare till lägret är Sydafrika, Rwanda, Kongo-Brazzaville, Belgien och Sverige. CAP-läger anordnas i de olika medlemsländerna vartannat eller var tredje år. Ungdomarna som deltar är mellan 18 och 30 år och talar antingen franska eller engelska. Nästa läger äger rum i Sverige 5 juli till 1 augusti 2004!

Vi söker:
* 10 svenska deltagare till lägret som är mellan 18 och 30 år.
* SMU-föreningar eller församlingar som vill få besök eller själva besöka CAP.
* Resurspersoner under lägret och värdfamiljer för en helg.

Tycker du att detta verkar kul och vill veta mer?
www.smu.nu/globalt/cap
cap@smu.nu

Sista anmälningsdatum för lägerdeltagare är 1 november 2003.
----------------------------------------------
Förbönsämnen:

Uppdraget
Vårt uppdrag går vidare med att arbeta för att skapa mötesplatser där människor kan få hjälp med sina viktiga frågor om livet. Vi ber om vishet och känslighet att upptäcka de mötesplatserna i vår närhet och att vi kan ta vara på tillfällen som ges till samtal.

Nicaragua
En av de etniska minoriteterna i Nicaragua är indiangruppen mayangnas. Genom Missionskyrkan har Moravakyrkan, systerkyrkan i Nicaragua, fått stöd för ett viktigt jordbruks- och utvecklingsarbete bland mayangnasindianerna. Vi ber för Moravakyrkans ledning och för dem som arbetar med indiangruppen.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick.


Svenska Missionskyrkan