15 mars 2007

Käre missionsvän!

Vi är inne i fastan och påsken närmar sig. Nästa vecka har vi, på uppmaning av vår systerkyrka i Indien, Hindustani Covenant Church, HCC, utmanat till en bön- och fastevecka i våra församlingar.
Vi ber för världen, för oss själva och kyrkorna i världen, att vi får vara försoningens budbärare i vår tid. Veckan avslutas söndagen den 25 mars, med vår gemensamma bön- och offerdag för mission i Sverige.

Vi ber särskilt för de ansvariga för mission i Sverige: Pär Sandstedt, som är sjukskriven en tid, och Lennart Johansson, distriktsföreståndare i Östra Götalands distrikt, som under våren går in och vikarierar för Pär.

Vi utmanas också att bidra ekonomiskt till människor i vår värld. Det kan vi göra genom missionsgåvan till vårt gemensamma arbete, men det kan också ske genom att vi ger en särskild gåva till drabbade barn i Indien, som HCC för några dagar sedan uppmärksammande och som man nu försöker hjälpa.

En vädjan om stöd från Sida har ännu inte hörsammats, utan vi räknar med att genom frivilliga gåvor ge ett extra stöd. Se informationen nedan.

Ett av förbönsämnena den kommande veckan är det om Mellanöstern, varför Emanuel Furbacken, vår Mellanösternsekreterare, har förmedlat en bön till oss.

Med tillönskan om
Guds välsignelse!

Bertil Svensson
missionssekreterare


Bön för folken i ditt land

Ge oss öron att höra med, o Gud, så att vi hör ropen från ett ockupe-rat folk, ropen från bönder vars mark har tagits ifrån dem, ropen från föräldrar vars barn har dödats eller sårats, ropen från kristna och muslimer som hindras att tillbe dig i den Heliga Staden.

Hör våra böner om rättvisa och fred för det palestinska folket. Ge oss öron att höra med, o Gud, så att vi hör ropen från dem som ännu bär sina ärr från förintelsens tid, ropen från dem som sörjer alla som dödats i självmords- och bakhållsattacker, ropen från dem som söker nya vägar för försoning, ropen från dem vars hopp om ”ett förlovat land” förbytts i förtvivlan.

Hör oss när vi ber om säkerhet och fred för Israels folk. Evige, Barmhärtige och Medlidande Gud, vi ber för de kristna i Israel och Palestina. Omslut dem med deras systrars och bröders böner från den omgivande världen, stärk dem i deras frimodiga vittnesbörd för rättvisa och fred.

Vi ber för Israels judar och för bosättarna på de ockuperade områdena, så att profeternas sinnelag må råda bland dem och att de ska lära känna ditt SHALOM.

Vi ber för muslimerna i Israel och Pa-lestina, att de ska få tillbe dig i frihet och att de ska bli rikt välsignade.

Vi ber för alla Abrahams barn - kristna, judar, muslimer - att fred och rättvisa ska finna varandras händer och att det ”Heliga Landet” i sanning skall bli heligt.

Amen


Svårt undernärda barn i Indien behöver akut hjälp

Maharashtra är en delstat i Indien som under lång tid varit svårt drabbat av naturkatastrofer i form av översvämningar och torka. Återkommande katastrofer slår hårt mot de allra fattigaste som redan lever på marginalen.

Stamfolket Korku i norra Maharashtra är ett exempel på detta. Årligen rapporteras dödsfall på grund av undernäring bland barnen i dessa byar, framförallt i samband med monsunregnen och torrperioderna. Förra året dog 1222 barn av undernäring.

Hindustani Covenant Church, HCC, har just genomfört en undersökning av den rådande situationen i regionen. Den visar att drygt 4500 barn är undernärda och av dem är fler än 1000 barn svårt undernärda och riskerar att dö inom ett halvår om de inte får akut hjälp.

HCC planerar nu en insats för att hjälpa de svårast drabbade barnen i 10 av de mest avlägsna och fattiga byarna i denna region.

Insatsen kommer fram-förallt att innefatta ett nutritions- och hälsovårdsprogram för barnen. Dessutom kommer man att stötta mödrarna och undervisa dem i näringslära, samt utbilda några i varje by att fungera som frivilliga hälsovårdsarbetare.

Stöd kommer att ges för att odla köksträdgårdar för att på så vis öka familjernas tillgång på mat. De som idag helt saknar inkomstkälla kommer även att erbjudas hjälp att komma igång med någon form av inkomstgenererande verksamhet.
 
En ansökan till Sida på runt 800 tkr har tagits fram, men troligen får vi inga pengar för den här typen av katastrof.

Därför gör vi nu ett upprop via veckobrevet om mission.

Vi ansöker också om medel från andra organisationer och vi uppmanar till stöd och förbön för dessa människor och HCCs hjälparbetare.

Rut Lindén
biståndscontroller


Förbönskalendern

18 mars

Kyrka-arbetsliv
Kontakten med företag och arbetsliv finns på ett naturligt sätt i våra församlingar genom medlemmars dagliga sysselsättning. Be om frimodighet och vishet för er församlings medlemmar i kontakten med kollegor på sina arbetsplatser.

Indien
Områdena i Maharashtra och Gujarat drabbades under sommaren av kraftiga översvämningar.  

Missionskyrkans systerkyrka har sedan dess arbetat intensivt för att hjälpa de nödställda. Be för kyrkans medarbetare som är engagerade i det omfattande hjälparbetet.

25 mars

Mission i Sverige
Under denna helg vill vi fokusera på bön och offer för vårt gemensamma arbete i Sverige. Vår bön är att vi som kyrka med frimodighet ska bära ut vittnesbördet om Jesus och ge vägledning till de som längtar efter ett nytt liv. Vi vill växa både i andlig mognad och i ett större antal medlemmar i våra församlingar.

Mellanöstern
Mellanösternarbetet har som huvud-syfte att lyfta fram och stödja de krist-nas situation i området samt verka för freds och försoning i Mellanöstern. Vi ber för dem som aktivt arbetar på plats för detta viktiga mål. Vi ber också för SMUs volontärer i Betle-hem.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.Ladda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.Beställ broschyrer och läs mer om
hur du genom Missionsgåvan kan
stödja vårt gemensamma arbete.
Läs mer >
 

 

 

 

 


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan