15 januari 2009

Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Återigen har stora insatser gjorts i vår kyrka för vår gemensamma internationella mission. Närmare 15 miljoner kronor har samlats in under året och särskilt under advent och jul. Hundratals missionsgudstjänster har hållits och inblick har getts i det arbete vi utför tillsammans med systerkyrkor världen över.

Även om offerresultatet är en liten minskning från 2007 visar resultatet på ett fortsatt starkt stöd och engagemang för den internationella missionen, trots att Sverige och många i vårt land befinner sig mitt i finansiell kris och ekonomisk oro. Varmt tack för din trohet i offer och bön för vår gemensamma mission!

Mer information finns på vår hemsida www.missionskyrkan.se där de församlingar som rapporterat in resultatet finns med.

Utöver missionsinsamlingen, som är ryggraden i Missionskyrkans arbete med de allmänna gåvorna till vår mission, har 7,8 miljoner kronor samlats in till särskilda projekt via systerkyrkorna och de gåvorna är på samma nivå som för 2007.

Under julen har krisen i Mellanöstern förvärrats mellan Israel och Palestina och just nu pågår fyllt krig på Gaza. Vi uppmanar därför våra församlingar att på söndag i samband med gudstjänsten be för fred i regionen. De kyrkor som har kyrkklockor uppmanas också att ringa i klockorna. Sveriges Kristna Råd och Svenska kyrkan uppmanar på samma sätt till förbön just på söndag. Se ytterligare information i det här brevet om Jerusaleminsamlingen till Gaza och ett förslag till förbön att användas i gudstjänsten.

Förbönsämnena under januari månad handlar annars om Latinamerika. Vi ber för våra missionsarbetare och praktikanter i Ecuador och Costa Rica/Nicaragua. Vi ber särskilt för det rundabordssamtal med olika samarbetskyrkor som hålls gällande arbetet i Nicaragua, där vår Latinamerikasekreterare Bertil Widén just nu deltar. En av de stora utmaningarna i det nicaraguanska samhället, och som Moravakyrkan tar tag i, är Hiv/Aids-situationen. Missionskyrkans stöd går främst till olika utvecklingsprojekt (med Sida-stöd) och utbildningen av ledare och pastorer.

Med bön om fred i vår värld och kraft till fortsatta missionsinsatser världen över detta nya år!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Bön om fred i Mellanöstern

Vi tackar dig för varje kyrka och varje församling i hela världen som tillsammans med oss ber för fred i dag.

I din ofattbara kärlek till oss människor, låt din försoning och kärlek överbrygga allt som skiljer kulturer och religioner åt

Gud, Du Fredsduva – lyssna till vårt rop!

Sänd politiska ledare som är beredda att satsa sina liv för en rättvis och rättfärdig fred för sina folk. Gör dem tillräckligt modiga att underteckna ett fredsavtal som gör slut på ett lands ockupation av ett annat, som ger frihet åt palestinier och säkerhet för israeler och befriar oss alla från rädsla. Ge oss ledare som förstår Jerusalems helighet för alla; palestinier, israeler och alla oss andra.

Gud, Du Försonare – lyssna till vårt rop!

Gud, du ser all vanmakt och smärta
Gud du ser ångesten och vreden, hatet och våldet
Hjälp människor att försonas.

Gud du Befriare – lyssna till vårt rop!

Vi ber om beskydd över barn och ungdomar; att deras skräck och ångesten för konflikten ska kunna bytas till glädje och lycka för fred. Vi ber också för alla som förlorat nära och kära i konflikten; var med dem i deras sorg och förtvivlan. Vi ber för skadade, funktionshindrade och äldre; beskydda dem och låt se att de kan bidra till landets framtid.

Speciellt ber vi för befolkningen i Gaza som lever under ändlösa lidanden och hot.

Gud, Du tröstare – lyssna till våra rop!

Vi ber för flyktingarna som är spridda runt om i världen på grund av denna konflikt. Gud, ge ansvariga politiker och regeringar visdom och mod att finna värdiga och rättvisa lösningar.

Gud, hjälp oss att göra vad vi kan för att bidra till fred och försoning och Låt aldrig våra böner för fred och försoning tystna.

Gud, Försonare – lyssna till vårt rop!

(Bön, efter en för bön av Kyrkoledarna i Jerusalem 2008.
Omarbetad och använd i Hammarkullen vid de dagliga förbönerna för situationen i Gaza).


 


 

 

 

 

  

Jerusaleminsamlingen
Ge ditt stöd till GAZA

Jerusaleminsamlingen är Missionskyrkans särskilda insamling för direkt stöd till området.

Nu vill ve ge ett extra stöd till drabbade i Gaza och de som på olika sätt jobbar för att ge stöd till de drabbade.
Pengarna kommer att förmedlas genom bland annat Sisters of Cahrity -Moder Theresa nunnorna i Gaza och Mellanösterns Kristna Råds flykting- och sjukvårdsarbete i Gaza.

Välkommen att ge din gåva på Pg 8 24-3
Märk talongen: Jerusaleminsamlingen/Gaza
Missionskyrkans förbönskalender

18 januari
Ekumenik
De kristnas enhet var tänkt som ett tydligt vittnesbörd som skulle hjälpa människor att se vem Jesus är. Be därför för allt arbete som äger rum för att utöka och fördjupa gemenskapen bland hela Guds folk.

Nicaragua                          
Moravakyrkans sociala stiftelse går under 2009 vidare i sitt HIV/AIDS-förebyggande arbete. Det är delvis riktat inåt för att stärka familjernas och ungdomarnas medvetenhet och beredskap kring dessa frågor. Men det är också riktat ut mot samhället som ett uttryck för omsorg om människor i församlingarnas närhet. Be om kärlek och förståelse i mötet med människor kring frågorna om sexualitet och ansvar.

25 januari
Hela människan
I organisationen ”Hela människan” arbetar kyrkorna tillsammans för att hjälpa människor som lever med drogmissbruk eller i andra former av utanförskap. Be för alla anställda och frivilliga som deltar i arbetet och att det får innebära upprättelse och befrielse för många människor.

Costa Rica   
Nu gäller det! I år avslutas ett stort läromedelsprojekt i solidaritet med Cabécarfolket i Costa Ricas regnskog. Under mer än ett årtionde har Marine Hedström-Rojas arbetat med alfabetisering, språkforskning och projektledning, som volontär, missionsarbetare och tidvis helt frivilligt. Be för henne och hennes familj samt för Nairi-stiftelsen som står bakom detta arbete.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan