Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
14 oktober 2005

Kära missionsvän!

Katastroferna tycks aldrig ta slut... Tsunamin, översvämningar, orkaner i USA och Centralamerika och nu senast jordbävningen i norra Pakistan.

Överallt finns medmänniskor i nöd. Vi kan hjälpa många, men inte alla. Dock har vi ett nätverk av kontakter och går in med stöd när det drabbar områden där systrar och bröder i kyrkor och samarbetsorganisationer arbetar och ger dem stöd i deras arbete när de involveras direkt i ett arbete. Annars hänvisar vi till de som specialiserat sig på att ge katastrofhjälp.

I Pakistan och Indien är Svenska Missionskyrkans samarbetspartners i full gång med att ge stöd till drabbade efter jordbävningen för snart en vecka sedan.

Christian Study Centre i Rawalpindi, Pakistan, är med i ett nätverk av enskilda organisationer som arbetar för att nå drabbade medmänniskor norr om huvudstaden Islamabad.

I Indien är Hindustani Covenant Church (HCC) engagerad i hjälparbete i indiska delen av Kashmir. HCC hade två medarbetare på plats när jordbävningen skedde och man har sedan sänt ytterligare fyra personer för att hjälpa till med distribution av mat, mediciner, filtar och för att att ge tillfälligt skydd.

Jag talade igår med en av HCCs medarbetare som samordnar insatsen från Srinagar. Han hade nyss kommit tillbaka från en rekognoseringstur till olika platser på landsbygden och hade bl a varit i byar nära den pakistanska gränsen.

Förnödenheter av olika slag finns i Srinagar, men behoven är stora och det är svårt att ta sig fram till alla byar, då vägarna är förstörda, liksom 80 % av husen. Till vissa byar måste man ta sig fram med häst eller till fots.

En samordning mellan de indiska myndigheterna och enskilda organisationer sker också på den indiska sidan.

Missionskyrkans katastrofkonto, pg 90 08 24-4 är öppnat för gåvor till Indien/Pakistan.

Våra vänner är också tacksamma för förbön för medmänniskor i nöd, liksom de som arbetar för att nå fram med hjälp och förnödenheter av olika slag.

Utöver bön för Pakistan och Indien får vi be för människor i Centralamerika och vår samarbetskyrka Moravakyrkan i Nicaragua, som vi informerar om nedan. Vi har också med ett stycke om skuldavskrivning för ett antal länder, främst i Afrika, som många kyrkor och folkrörelser arbetar för.

Er tillgivne.

Bertil Svensson
missionssekreterare
----------------------------------------------------

Utmaningar för Moravakyrkan i Nicaragua

I skuggan av större katastrofer har Centralamerika under den senaste tiden upplevt sina egna, framför allt det tropiska ovädret Stan, som gav enorma nederbördsmängder över flera av länderna i regionen. Redan tidigare under sommaren hade vi fått larmrapporter från gränsområdet mellan Nicaragua och Honduras. Där hade skördarna slagit fel och till detta hade man drabbats av en sällan skådad invasion av råttor. De härjade både bland odlingarna och i bostadshusen.

I det här området har Moravakyrkan i Nicaragua många församlingar och medlemmar. Pastorerna är för det mesta precis som alla andra beroende av det de själva odlar för familjens uppehälle och har ingen egentlig lön för sitt arbete. Under september månad genomförde Moravakyrkans ledning en resa längs gränsfloden Rió Coco för att besöka församlingarna och ge andligt, moraliskt och materiellt stöd. Gåvor från Svenska Missionskyrkan och från lokala givare gjorde resan möjlig. Detta är ett mycket otillgängligt område och resan på floden är inte ofarlig. Därför var resan både komplicerad och tidskrävande för missionsföreståndare Steadman Bent och hans medhjälpare. Glädjen var så mycket större i församlingarna och i byarna över stödet och hjälpen.

Hur ska Moravakyrkan kunna bli starkare som organisation och i sitt arbete? Det är frågan som ligger bakom ett projekt som startar nu i oktober månad under namnet Organisationsförstärkning och strategisk planering inom Moravakyrkan i Nicaragua. Väl medvetna om att kyrkan hämtar sin kraft i den andliga näringen vill man ändå också hitta fram till en effektivare organisation, med fördjupat deltagande i beslut och åtaganden.

Parallellt fortsätter arbetet på att förstärka det lokala ledarskapet inom kyrkan. Det sker på det teologiska seminariet, i kvinno- och ungdomsorganisationerna samt genom särskilda projekt. Just nu planerar man en fortsättning på ett utbildningsprojekt för lokala ledare inom kyrkan, med betoning på kvinnor och ungdomar.
Ett stort projekt för att förebygga HIV/AIDS pågår redan,  i samarbete mellan Moravakyrkans institut för socialt utvecklingsarbete och Christian Medical Action, en stor hjälporganisation i Nicaragua som Missionskyrkan samarbetat med i nästan tio år. Tillsammans bidrar projekten till att förstärka och bekräfta församlingarnas uthålliga arbete för Guds Rike i det egna närområdet, ofta i stor knapphet, isolering och utsatthet.

Låt oss komma ihåg våra vänner i Moravakyrkan i både bön och handling.

Bertil Widén
Latinamerikasekreterare
----------------------------------------------------

G8 FÖRESLÅR SKULDAVSKRIVNING – ETT LITET STEG I RÄTT RIKTNING

I juli beslöt världens åtta rikaste länder, G8, att skuldsanera 18 länder, varav 14 i Afrika. Det gäller en total avskrivning av dessa länders skulder till Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Afrikanska utvecklingsbanken (ADB). Beslutet välkomnas av skuldnätverk och folkrörelser i Nord och Syd som ett steg i rätt riktning. Men samtidigt pekar många organisationer på en rad problem med förslaget:

1. Otillräckligt
Förslaget gynnar endast ett begränsat antal länder som nått slutpunkten i det så kallade HIPC-programmet. Samtidigt finns ett antal tungt skuldsatta länder som också skulle behöva en skuldavskrivning för att klara av att bekämpa fattigdomen och leva upp till FN:s millenniemål. Dessutom finns ett antal andra multilaterala banker som inte omfattas av initiativet, exempelvis Interamerikanska utvecklingsbanken (IADB) som är betydande för skuldsatta länder i Latinamerika. Förslaget löser alltså inte skuldkrisen.

2. Bistånd betalar skuldavskrivningar
Förslaget innebär att bistånd från Nord ska användas för finansiera avskrivningen av de 18 ländernas skulder till Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken, de viktigaste fordringsägarna när det gäller Afrika. Detta innebär att de fattiga länderna finansierar sin egen skuldlättnad och att institutionerna befrias från ansvar för att ha varit med och skapat skuldkrisen. Avskrivningen av ländernas skulder till IMF finansieras däremot genom IMF:s egna resurser, vilket ses som positivt då det innebär att IMF får ta ansvar för sin egen utlåning.

3. Vilka krav kommer att ställas?
Kravet för skuldlättnaden är att de berörda länderna fortsätter att föra en politik för att minska fattigdomen och bekämpa korruptionen. Men länderna måste också följa IMF:s krav rörande bland annat ekonomisk politik, vilka tidigare innefattat detaljerade krav på bland annat privatiseringar och avregleringar. Hur kraven nu kommer att formuleras är inte klart.
 
Bortsett från de uppenbara problemen med förslaget är det också en rad frågor som överhuvudtaget inte nämns – t.ex. den ojämna maktbalans som råder mellan de skuldsatta länderna och fordringsägarna, samt förekomsten av illegitima skulder.

Ett litet steg alltså, men enligt många organisationer och folkrörelser är skuldkrisen även efter detta förslag ett av de allvarligaste hindren för utveckling för världens fattiga.

Fler analyser av G8:as förslag finns på Eurodads hemsida: http://www.eurodad.org
----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005 - 16 oktober

Uppdraget
Vår kallelse som kristna är att dela vår tro med andra, vilket sker i gudstjänster men kanske än viktigare, i det dagliga livet. Be om frimodighet och vishet att denna vecka få vittna för någon i din närhet.

Nicaragua
I vår samarbetskyrka i Nicaragua, Moravakyrkan, finns många ungdomar som gärna vill dela sin tro med andra. Några har vi mött vid besök i Sverige och deras glädje och frimodighet smittar av sig. Be för  det unga ledarskapet i Moravakyrkan.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan