Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
11 maj 2005

Kom, Helige Ande, hela och försona!

Det är den bön som representanter för kyrkor och missionsrörelser ber denna pingstvecka då 650 personer från alla jordens hörn har samlats i Aten för att samtala om mission och evangelisation.

Vi har påmints om aposteln Paulus som för 2000 år sedan kom med glädjebudskapet om Jesus Kristus till Europa och om hur apostlarna sedan fortsatte att förkunna detta budskap "till jordens yttersta gräns". På pingstdagen hålls konferensens sändningsgudstjänst på just Areopagen, där Paulus frimodigt predikade Kristus för atenarna (Apg. 17). På samma sätt utmanas vi idag att frimodigt förkunna glädjebudet om Jesus Kristus och vi får på samma sätt som då, gå ut i Andens kraft med bönen om helande och försoning.

Den här är den 12:e konferensen om mission och evangelisation sedan den moderna protestantiska missionsepoken startade i slutet av 1800-talet. 1910 hölls den första världsmissionskonferensen i Edinburgh. Vart 7-8 år har först Internationella Missionsrådet och sedan Kyrkornas Världsråd inbjudit till konferenser där olika aspekter på mission tagits upp.

Om kyrkans mission - uppdrag - att vara en del i helandet och försoningen i vår värld handlar alltså årets konferens. För första gången hålls världsmissionskonferensen i ett land där den ortodoxa kyrkan är den dominerande. För många i den ortodoxa världen är talet om mission besvärande. Ortodoxa kyrkan talar mer om det pastorala ansvaret man har att undervisa människor i kyrkans omgivning och man har ofta känt sig hotad av framförallt västerländsk mission och frågor om proselytism har därför ofta diskuterats. Relationen till Kyrkornas Världsråd har också ifrågasatts, men i samband med inledningen av årets missionskonferens talade den grekiske ärkebiskopen tydligt om vikten av samtal om mission och närhet till andra kyrkor.

Inför årets konferens har Kommissionen om Världsmission och Evangelisation, CWME, ansträngt sig för att också få med representanter för pingstkyrkor och den evangelikala rörelsen, varför samlingen var mer representativ än tidigare år.

Vi är ett 10-tal svenskar här i Aten, både från Svenska kyrkan, Svenska Missionskyrkan och Svenska Missionsrådet. I delegationen från Missionsrådet, där svenska missioner och kyrkor är involverade, finns bl a en ortodox representant.

Nästa vecka återkommer jag med ytterligare rapporter från Aten, men för att få iväg veckobrevet före pingstdagen så avslutar jag här och jag vill göra det genom att påminna om den första pingsten, som det berättas om i Apg. 2.

När den helige Ande kom över lärjungarna började de att förkunna evangeliet trots de stora olikheter som fanns bland de människor som hörde på dem. Utom sig av förvåning sa människorna i Jerusalem:
"Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas?" (Apg. 2:7-8).

Pingstens under var att det helande och försonande frälsningsbudskapet om Jesus Kristus förkunnades så att alla förstod det oavsett kultur, religion, ras, kön och språk.

Vår bön idag är att pingstens Ande kommer över oss på samma sätt och att människor försonas med Gud, varandra och sig själva.

Därför får vi be tillsammans med kristna samlade i Aten och utöver världen "Kom Helige Ande, hela och försona!"


Bertil Svensson
missionssekreterare
-------------------------------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 15 maj:

Ungdomsledare
I många församlingar finns anställda ungdomsledare som gör ett fantastiskt arbete bland barn och ungdom. Vi ber  för dessa ungdomsledare, att de får vara till inspiration och vägledning för alla de unga de möter.

Ukraina
Under de senaste åren har flera nya kyrkor byggts i Ukraina och församlingarna växer. Vi ber för församlingarnas evangelisationsarbete under de närmaste månaderna.
-----------------------------------------------


Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan