Målbild 2010 för Svenska Missionskyrkan


Vision

En kyrka – med rum för hela livet – som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus.

I mötet med Gud som Fader, Son och helig Ande har kyrkan sin källa och inspiration. Detta möte sker på olika sätt för olika människor och i olika situationer. Utifrån denna mångfald vill Svenska Missionskyrkan bereda möjligheter – tid, plats och miljö – för enskilda och gemensamma andliga erfarenheter. Vi vill bejaka kallelsen att aktivt förvalta skapelsen, tjäna medmänniskor i utgivande diakoni liksom utveckla former och miljöer för bön och gudstjänstliv.


Fyra strategiska områden

På vägen mot 2010 vill Svenska Missionskyrkan koncentrera sitt arbete kring fyra viktiga områden. Vår strävan är att erfarenheten av mötet med Jesus Kristus ska genomsyra allt detta arbete.


1. Stöd till församlingars fördjupning och växt
Församlingsutvecklande idéarbete med inriktning på att möta alla generationer och inspirera till tjänst Församling med rum för hela livet

2. En levande kraft i samhället
Det diakonala uppdraget att stå på de utsattas sida vägleder kyrkan i dess samhällsengagemang och gör den till en levande kraft i samhället – lokalt, nationellt och internationellt

3. Gemensamt ansvar i internationell mission
Utförs tillsammans med systerkyrkor och ekumeniska partners

4. Kreativ arbetsgemenskap
Missionskyrkan erbjuder kreativa arbetsmiljöer där kvinnor och män i olika åldrar och med olika etnisk och kulturell bakgrund kan utvecklas och växa i en levande arbetsgemenskap.

Läs hela dokumentet (pdf 64kB) >


 

 
Läs mer (pdf 64kB) >

Goals and Vision 2010 >

 

Enkel PowerPoint-presentation om Målbild 2010 (pdf 72kB) >

Historik

I augusti 2003 började kyrkostyrelsen arbeta med Målbild 2010 för Svenska Missionskyrkan. Syftet var att formulera övergripande mål för Missionskyrkans gemensamma arbete som vägledning för upprättandet av fleråriga verksamhetsplaner och årliga handlingsplaner under perioden. Under arbetets gång har samtal förts med SMUs riksstyrelse och frågan har bearbetats i olika fora inom kyrkan.

Frågan behandlades i ett särskilt utskott vid kyrkokonferensen och SMUs riksmöte i Västerås 20-22 maj 2004. Inför utskottets arbete inbjöds församlingar att komma med synpunkter och förslag. Alla synpunkter redovisades för det särskilda utskottet

Det särskilda utskottet bearbetade dokumentet och överlämnade det till kyrkostyrelsen för fortsatt beredning. 

Kyrkostyrelsen antog Målbild 2010 på styrelemötet 2004-10-01.
SMUs styrelse ställde sig bakom den 2004-11-12. Det färdiga dokumentet finns i en redigerad version utan fotnötter.

Mer information
Thord-Ove Thordson
Svenska Missionskyrkan
Box 6302
113 81 Stockholm
thord-ove.thordson@missionskyrkan.se

Arbetsmaterial
(som pdf 196kB) >

Arbetsmaterialet efter bearbetning av det särskilda utskottet
(som pdf 48kB) >


Svenska Missionskyrkan