Lokalt samgående – vägledande principbeslut

Kyrkostyrelsen 2004-10-01, § 277

Per-Magnus Selinder presenterade en handling för vägledande principbeslut om lokalt samgående mellan församlingar från olika samfund.

Hittills har förberedelser för bildande av gemensamma församlingar kunnat ske med utgångspunkt från principer som fastlagts i grundsatser och kyrkoordning samt tillämpningar som utarbetats tillsammans med distriktsföreståndarna.

Det är inte självklart att församlingar som går samman skall tillhöra mer än ett kyrkosamfund. Svenska Missionskyrkans form är öppen för olika traditioner som berikar varandra, men vilka konsekvenser får det då en missionsförsamling med sin öppenhet går in i en gemenskap, där det inte finns utrymme för det som församlingen tidigare har stått för genom att relatera sig till ett samfund med snävare gränser.

Kyrkostyrelsen samtalade om vad som händer när attityder i en lokal kontext krockar med principer. Missionskyrkan har å ena sidan att följa den ekumeniska deklarationen ”att underlätta den synliga enheten på varje ort”, och å andra sidan, den konstitutionella plikten att värna öppenhet och mångfald i varje församling, där dopfrågan nämns specifikt.

Samtalades om att ge distriktsföreståndarna mandat att bjuda in sig själva till de församlingar som snart kommer att gå samman. Rent juridiskt bör vi följa stadgarna.

Kyrkostyrelsen beslutade

att ge några vägledande synpunkter i de fall olika mål står i konflikt med varandra i samgåendesituationer,

1. i första hand prioritera gemensam församling när alternativet är att en församling överväger att helt gå in i annat samfund,

2. om en gemensam församlingsbildning, där en missionsförsamling är indragen, planerar för en försnävning utifrån Missionskyrkans konstitution, t ex rörande dopet, ska Missionskyrkan så långt det går verka för öppenhet och mångfald,

3. när samgående innebär försäljning av egendom, bör Missionskyrkan i första hand hävda normalstadgarnas intentioner att en upplöst missionsförsamlings egendom ska tillfalla Missionskyrkan centralt eller lokal församling med anknytning till Missionskyrkan,

att frågan prövas i ledningsgruppen om en ”Missionskyrkogrupp” kan vara ett alternativ i de fall en församling överväger att gå in i annat samfund. Motsvarande tillämpas i missionsförsamlingar med en ”baptistgrupp”,

att aktualisera och förnya en mindre handbok för församlingar som står inför upplösning och samgående, samt

att uppdra åt Göran Bondesson och Per-Magnus Selinder att gå igenom konsekvenserna vad gäller SMU-förening på orten där församlingar går samman eller upplöses. 


Svenska Missionskyrkan