Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia

I 2008 års kyrkokonferens beslutades, i samband med en motion från Tumba missionsförsamling,  om ett centralt avtal mellan Missionskyrkan och Bonus Presskopia.  Nu är det äntligen klart. Bonus Presskopia företräder i detta avtal ”Föreningen Svenska Kompositörer, Kompositörer av populärmusik, Föreningen Svenska Tonsättare, Svenska Förläggarföreningen, Svenska Musikförläggarföreningen samt Sveriges Författarförbund, dels Verbum Förlag AB.” Avtalet gäller samtliga församlingar inom Svenska Missionskyrkan och löper fram till 31 december 2010. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget.

Det ingångna avtalet gör församlingarna rätt att kopiera och projicera material ur följande verk:

• Bibel 2000
• Den svenska evangelieboken
• Psalmer och Sånger
• Psalmer i 2000-talet
• Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok
• Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok

I avtalet är parterna överens om att de verk som omfattas av avtalet får fotokopieras på papper eller OH-blad. Verken får också mångfaldigas genom avskrift med hjälp av ordbehandlingsprogram. Avskriften får skrivas ut på papper eller OH-blad. OH-bladen får projiceras med OH-projektor. Exemplar får också framställas i digital form för att projiceras med presentationsprogram. Åhörarkopior av sådana digitala presentationsbilder får skrivas ut och spridas till gudstjänstbesökare.

Men – exemplaren får inte användas till andra ändamål än gudstjänstbruk.

Hur definieras då en gudstjänst
Med gudstjänst menas, enligt avtalet med Bonus Presskopia, gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) enligt Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok samt andra gudstjänster och andakter i linje med kyrkohandbokens anvisningar.

Detta avtal är ett kopierings- och projiceringsavtal och påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om ideell rätt i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Avtalet finansieras, i likhet med det avtal Missionskyrkan har med STIM, genom att kostnaden utdebiteras till församlingarna.

Gunilla Hjelmåker


Svenska Missionskyrkan