Handbok för församlingens internationella arbete

Handbok för församlingens internationella arbete är en pärm som är till för missionskommittéer, Diakoniaombud, u-landsgrupper, internationella kommittéer, församlingsanställda och för alla andra som vill verka för ett internationellt engagemang i församlingen. Materialet är framtaget av Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan, Diakonia, Studieförbundet Bilda tillsammans med SBKF, SBUF, SMU och equmenia.

Materialet är uppdelat i fyra huvuddelar:
Vad vill vi? Om huvudmålen för församlingens internationella arbete.
Vilka är vi? En beskrivning av det internationella arbetet inom Svenska Baptistsamfundet och Svenska Baptisternas Kvinnoförbund, Svenska Missionskyrkan, Diakonia, Studieförbundet Bilda, SBUF, SMU och equmenia. Här hittar du information om organisationerna för dig som vill veta lite mer.
Hur gör vi? En inspiration till handling genom insamling, aktiviteter, gudstjänster, folkbildning, aktioner med mera.
Vad vet vi? En samling av informationsmaterial kring några angelägna teman. Här hittar du faktaunderlag för studier och samtalsgrupper, aktiviteter och tips.

Handbok för församlingens internationella arbete kom ut första gången i januari 2006. I maj 2008 reviderades den. Du som redan har ett ex av handboken kan här ladda ner nya blad och sätta in under flikarna i din pärm.

Vi vill hålla vår handbok levande. När ett blad i pärmen har uppdaterats läggs det upp här. Alla blad nedan är uppdaterade vid den senaste revideringen i maj 2008, där inget annat anges.

Bladen ur Handbok för församlingens internationella arbete i PDF-format:

Omslag

Innehåll

Flik 1
Inledning
Vad är detta? En bruksanvisning!

Vad vill vi?
Flik 2

Den internationella kommitténs uppgift

Vilka är vi?
Flik 3
Svenska Baptistsamfundet
SBKF:s internationella arbete
Flik 4
Svenska Missionskyrkan
Missionskyrkans & SMU:s samarbeten  
Missionskyrkans projekt/program
Att arbeta praktiskt för Kongo-republikerna
Material från Missionskyrkan
Evangelium åt alla (1 MB) (bilaga)
Flik 5
Diakonia – Människor som förändrar världen
Diakoniaombuden och arbetet i Sverige
Diakoniamaterial 
Flik 6
Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle
Studieförbundet Bildas organisation (bilaga)
Flik 7
equmenia
SBUF:s internationella arbete
Vad vill SMU med det internationella arbetet?
SMU:s projekt/program samt material

Hur gör vi?
Flik 8
Gudstjänsten
Flik 9
Det internationella året i församlingen
Flik 10
Metoder 
Flik 11
Insamlingar
Svenska Baptistsamfundets insamlingsarbete
Svenska Missionskyrkans insamlingsarbete
Diakonias insamlingsarbete
Flik 12
Samarbete med andra 
Flik 13
Ömsesidighet och partnerskap 
Ömsesidighet i mission - idématerial (bilaga)
Flik 14
Ett steg till
 
Vad vet vi?
Flik 15
Afrika
Flik 16
Asien
Flik 17
Europa
Flik 18
Latinamerika
Flik 19
Mellanöstern
Flik 20
Millenniemålen
Flik 21
Kyrkornas globala vecka
Flik 22
Globala politiska och ekonomiska strukturer
Flik 23
Rättvis handel
Flik 24
Miljö
Policy för miljö, hälsa och livsstil – Svenska Baptistsamfundet
Bildas miljöpolicy
Viktiga F för en bättre värld

Flik 25
Adresser

 


Svenska Missionskyrkan